Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Rikskonferens Kvalitet i förskolan 2019

Rikskonferens Kvalitet i förskolan 9 oktober 2019 – En förskola i utveckling

Det är mycket på gång i förskolans värld! Den reviderade läroplanen träder i kraft i juli, barnkonventionen blir en del av svensk lag år 2020.

På årets konferens är barnets bästa i fokus, vi  fördjupar oss i det mest aktuella, fokuserar på barn med särskilda behov, utvecklar och tydliggör den pedagogiska förmågan, tar del av goda exempel kring hur förskolan kan arbeta framgångsrikt kring inkludering samt fördjupar oss i digitalisering vetenskapligt och med läroplanen i ryggen.

Välkommen till en fullspäckad dag som vänder sig till dig som arbetar som förskollärare, barnskötare och förskolechef inom förskolan.

 • Hur förhåller vi oss till de nya riktlinjerna och den kommande lagstiftningen om barnkonventionen? Johanna Wester förklarar och inspirerar hur vi får dokumenten levande!
 • Att arbeta med barn med särskilda behov är en stor utmaning och berörs också i den reviderade läroplanen! Ulrika Aspeflo delar med sig av sin expertis inom NPF-anpassning
 • Inkludering i förskolan, hur gör man och vilka verktyg finns att tillgå? Janos Abonyl ger goda exempel och visar konkreta verktyg!
 • Vad de nya riktlinjerna innebär kring digitalisering berättar Susanne Kjällander och förklarar hur vi kan nå dit utifrån vetenskapligt perspektiv.
 • David Edfelt hjälper oss att utveckla våra kommunikativa och pedagogiska färdigheter i utmanande miljöer!

Rikskonferens Kvalitet i förskolan 9 oktober 2019

Målgrupp: Förskollärare, barnskötare, förskolechefer
När: Onsdag den 9 oktober 2019 kl. 08.30-16.40
Var: Piperska muren, Scheelegatan 14, 112 28 Stockholm

Boka tidigt pris: 2 695 kr exkl. moms per person. Gäller t.o.m 31 augusti 2019. Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår.
Ordinarie pris: 3 195 kr exkl. moms per person. Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår.

Ladda ned programmet som pdf här ››

Program 9 oktober 2019

08:30 – 09:00

Registrering, kaffe och utställarbesök

09:00 – 09:05

Inledning, Moderator Siv Sagerberg

siv-sagerberg-utbildare-kui

Siv Sagerberg, har sin bakgrund inom förskola och grundskola. Skolutveckling, ledarskap och Barn i behov av särskilt stöd är hennes fokusområden. En erfaren utbildare, konsult och handledare med uppdrag inom kommun och privat näringsliv.

09:05 – 10:15

Barns rättigheter: tusen möjligheter

I samband med att barnkonventionen blir lag i Sverige vid årsskiftet 2020 har läroplanen för förskolan reviderats så att barnets rättigheter står än mer i fokus. Johanna Wester föreslår konkreta verktyg för att arbeta med barnrättsperspektiv i förskolan, berättar inspirerande om vilka förändringar Barnkonventionen till lag på sikt kan innebära och om hur förskolan kan arbeta för att uppnå målen. Det blir också flera tillfällen att dela egna knep och erfarenheter i gruppen.

 • Hur kan vi tolka och förhålla oss till de nya riktlinjerna och den nya lagen?
 • Hur främjar man inflytande i små barns liv, enligt Barnkonventionen?
 • Hur blir Barnkonventionen ett levande dokument i förskolan?

Johanna Wester arbetar med informationsspridning inom mänskliga rättigheter med bakgrund som kursledare hos Amnesty, barnrättsinformatör för UNICEF, medlem i Palmecentrets internationella expertgrupp och projektledare på regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Hon föreläser även om barns rättigheter för Svenska FN-förbundet.

10:15 – 10:30

Bensträckare och utställarbesök

10:30 – 11.45

NPF-anpassning i förskolan – En vinst för alla

Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning, stimulans eller särskilt stöd. Det står formulerat i den nya reviderade läroplanen. Det är en stor utmaning för pedagoger inom förskola och stor kunskap krävs för att på bästa sätt kunna möta barn som exempelvis har autism, adhd eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Ulrika Aspeflo har lång erfarenhet av att hantera dessa utmaningar och har föreläst och hjälpt verksamheter att lyckas i 30 års tid. Rätt anpassning och bemötande är positivt för alla barn!

 • Barn i behov av särskilt stöd utifrån den reviderade läroplanen
 • NPF-anpassning i förskolan – att möta och anpassa verksamheten för barn i behov av särskilt stöd
 • Praktiska exempel på stödstrukturer och hjälpmedel
 • Att förstå vad som kan vara svårt för att bygga en relation.
 • Att förebygga problemskapande situationer

Ulrika Aspeflo har lång erfarenhet av att arbeta med och kring barn, ungdomar och vuxna med Autism/Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Genom sitt arbete som logoped, specialpedagog, författare, föreläsare och handledare/konsult har hon arbetat direkt med barn, elever och vuxna med funktionsnedsättningar, men även med föräldrar och förskolepersonal.

11:45 – 12:00

Bensträckare och utställarbesök

12:00 – 12:30

Inkludering i förskolan – hur skapar vi förutsättningar för varje barn? Det hänger på oss pedagoger!

Förskolan är en verksamhet där alla barn ska inkluderas. I Academedias förskolor (Pysslingen och Vittra) använder vi pedagogisk kartläggning som ett verktyg för att systematiskt kartlägga, synliggöra och kritiskt granska vårt eget förhållningssätt, våra arbetsmetoder för att på bästa sätt skapa förutsättningar för varje barns utveckling och lärande. Meningen med den pedagogiska kartläggningen är att flytta fokus från barnet till avdelningens organisation, lärmiljö och för att pedagogerna ska våga spegla sig själva i sitt dagliga arbete.

Janos Abonyi har arbetat inom skolans och förskolans värld över 25 år, både utomlands och i Sverige. I dag arbetar han som utvecklingschef i ett av förskoleområden inom Pysslingen Förskolor och som specialpedagogisk samordnare för Academedias förskolor. Janos handleder pedagoger i frågor som handlar om bemötande av barn som på olika sätt utmanar pedagogerna.

12.30 – 13.30

Lunch och utställarbesök

13.30 – 14:45

Digitalisering i förskolan – på vetenskaplig grund och med läroplanen i ryggen

Vad är adekvat digital kompetens? Vad säger den reviderade läroplanen om digitala verktyg? Det är några av frågorna som Susanne Kjällander diskuterar i sin föreläsning som med många empiriska exempel illustrerar hur förskollärare på vetenskaplig grund didaktiskt designar för skapande lärprocesser med plattor, robotar, appar och fysiska material tillsammans med barnen.

I föreläsningen presenterar även Susanne sin nya bok – Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund, där i princip alla i Sverige som forskat om förskola och digitalisering medverkar med ett kapitel.

 • Digitalisering i förskolan – Ett förhållningssätt utifrån läroplan och forskning
 • Hur förskolan i ett görande/skapande med barnen kan arbeta med flerspråkighet, källkritik, adaptiva spel och etik

Susanne Kjällander är legitimerad lärare. fil dr, samt universitetslektor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms Universitet och nyligen hemkommen gästforskare från Stanford University i USA. Hon har forskat om barns lärande i digitala lärmiljöer i 15 år, har varit med och tagit fram de nya styrdokumenten och är just nu engagerad i begreppet adekvat digital kompetens samt vad det kan innebära för de allra yngsta.

14:45 – 15:15

Kaffe och utställarbesök

15:15 – 16.30

Kommunikation – utmaningar i förskolan och tydliggörande pedagogik

För att lyckas att uppfylla läroplanens alla mål är det viktigt att ständigt utveckla och arbeta med det viktigaste verktyg vi har, nämligen oss själva! Det är i det mellanmänskliga mötet som både möjligheter och utmaningar finns och det är genom god kommunikation som vi kan ta oss an dessa på bästa sätt. David Edfelt tar oss igenom vilket förhållningssätt och vilka strategier som är framgångsrika i vår kommunikation och knyter an till verksamhetsnära exempel.

 • Förhållningssätt och bemötande i förskola, ett psykologiskt perspektiv?
 • Fokus barn, vilka krav kan vi ställa på individen? Tydliggörande pedagogik
 • Vanliga utmaningar i Kommunikation och med föräldrar och kollegor och hur man kan hantera dem
 • Svåra samtal. Att förebygga och hantera problemskapande beteenden

David Edfelt har en lång erfarenhet av arbete med barn som psykolog inom förskola, barnpsykiatrin, skola och som samordnade för utredningsteam på karolinska instituten. David har skrivit böcker som utmaningar i förskolan – att förebygga problemskapande beteenden, tydliggörande pedagogik och är delägare i provius som är en tipsbank för pedagoger. David är en populär föreläsare och har hjälpt verksamheter att bli bättre på kommunikation i över 15 års tid. inom förskola och jobbar även på Stockholms universitet med undervisning på specialpedagogiska institutionen.

16:30 – 16:40

Avslut och sammanfattning av moderator Siv Sagerberg


Allmän information

När: Onsdag den 9 oktober 2019 kl. 08.30-16.40
Var: Piperska muren, Scheelegatan 14, 112 28 Stockholm
Boka tidigt pris: 2 695 kr exkl. moms per person för bokning fram till 31 augusti 2019.
Ordinarie pris: 3 195 kr exkl. moms per person.
Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår.

Målgrupp
Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Anmälan
Anmälan görs via webben fram till 7 dagar före konferensdagen eller tills konferensen är fullbokad. Anmälan är bindande. Platsen kan dock överlåtas till annan person på samma arbetsplats. När vi erhållit din anmälan skickas automatiskt en bekräftelse till den e-postadress du angivit i anmälan. Du kan även boka via maila till bokning@kui.se eller ringa 08-522 506 90.

Avbokning
För avbokning fram till två veckor före konferensdagen debiteras ingen avgift. Därefter debiteras hela avgiften. Avbokning skall göras skriftligen. Anmälan kan överlåtas på annan person. Meddela detta till bokning@kui.se
Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto.

Dokumentation
I anslutning till konferensen får du tillgång till nedladdningsbar dokumentation som våra föreläsare valt att dela med sig av före konferensen. Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi att du tar med dig den till konferensen.

Frågor gällande anmälan
08-522 506 90, bokning@kui.se


Vill du att ställa ut på Rikskonferens Kvalitet i förskolan?

Vill du träffa våra konferensdeltagarna eller har du produkter som är intressanta att visa för denna målgrupp? I samband med konferensen anordnas en mindre utställning. För information om utställarplatser och priser eller boka plats, kontakta info@kui.se eller 08-522 506 90.

Denna utbildning erbjuds inom följande utbildningsområden: Förskola

+ Läs vad andra tycker om utbildningen

Bra variation med forskning och konkreta exempel.

Mångfalden av föreläsare samt innehållet som höll hög kvalitet.

Hög kvalité på både innehåll och föreläsare.
Ny viktig information.

Röd tråd bland föreläsarna.

Lagom långa och intressanta föreläsningar.
Bra blandningen av föreläsningsämnen som ändå hörde ihop.

Sjukt bra innehåll! Bra föreläsare och intressanta ämnen som alltid är aktuella.

Bra och aktuell blandning.

Urval: Förskola

26 nov 2020, Stockholm

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Anknytning i förskolan - en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskolan För ett barn är en trygg anknytning till minst en person nödvändig för att …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig

Samspelet i en grupp fungerar inte alltid problemfritt. Friktioner och konflikter i arbetsgrupper ligger ofta bakom olika former av störningar i arbetsgruppen. Utan ingående kunskaper …

Befattning: Personal

Förändring och utveckling av verksamheten ställer nya krav på ett väl fungerande arbetslag. Det innebär att man behöver fokusera på att stärka samarbete och utveckling …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Antal ensamkommande flyktingbarn ökar i Sverige. Hur skall vi bemöta dessa barn och ungdomar så att deras tillvaro blir meningsfull, begriplig och hanterbar? Hur kan …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

För att förhindra smittspridningen och arbeta på ett säkert sätt under rådande situation med covid-19 är det viktigt att du som arbetar inom förskola och …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Att komma till tals – om SAMTAL i förskolan I förskolan och skolan pågår någon form av samtal hela tiden. Men är allt vuxna och barn säger …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Att möta familjer med psykisk ohälsa - en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskola och fritidsverksamhet I arbetet kommer vi i kontakt med personer i …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Att samarbeta i team - en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskola och fritidsverksamhet Förskolans läroplan, Lpfö 98 (reviderad 2010), anger tydligt vilket ansvar som åligger …

15 okt 2020, Stockholm, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Att skapa en stressfri och känslosmart förskola - en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskolan Mycket av det som skapar stress i förskolan kan du …

17 sep 2020, Stockholm, 1150:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Autism - en utbildning för alla som arbetar inom förskola och fritidsverksamhet Autism inom förskola och fritidsverksamhet är en komplex funktionsnedsättning som innebär olika för varje individ. …

6 okt 2020, Stockholm, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Barn idag Idag lever vi vuxna helt annorlunda än för 10 år sedan, det gäller också dagen barn. Det här innebär att barns utveckling och hälsa …

12 okt 2020, Stockholm, 1150:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Barn med särskilda rättigheter – en föreläsning om hur du möter barn i svårigheter Hur kan vi förstå och ge rätt stöd och stimulans till de …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Barn som inte leker - en uppföljning till succéföreläsningen Hissad och dissad Förskolans verksamhet vilar enligt läroplanen på tre ben – omsorg, lärande och lek. Leken …

31 aug 2020, Stockholm, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Barnkonvention blir lag 2020 – Hur anpassar vi oss? Att barnkonventionen blir lag 2020 är ett stort steg framåt i arbetet för barnens rättigheter och är …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Barns inlärning och lärande Barn utvecklas snabbast under de första åren i livet. Ny forskning visar att under förskoletiden utvecklas centrala baskunskaper och att de första …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

En kurs för alla som arbetar inom förskolan med barnets bästa i fokus De krav som ställs på pedagoger i förskolan för att arbeta för alla …

Utbildningstyp: Webbaserad
Befattning: Barnskötare, Personal

Barnskötarutbildning på distans - för yrkesverksamma inom förskola och fritidsverksamhet Ladda ned infoblad (pdf) ›› Barnskötarutbildningen vänder sig till personal som redan arbetar inom förskola och fritidsverksamhet men inte …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Medforskande pedagog till det utforskande barnet. Öka arbetsglädjen hos barn och vuxna. Vill ni får inspiration och nya tankar kring det pedagogiska ledarskapet? Under utbildningsdagen får …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig, Personal

Dialogens Arena Med hjälp av materialet DIALOGENS ARENA kan alla få möjlighet att utveckla förmågan till bra samtal, "sam-tänk" och gemensamt skapande. Dialogens Arena ger gruppen …

8 sep 2020, Stockholm, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Enkla dramalekar där du som lärare tillsammans med barnen kan leka och utveckla kreativiteten, fantasin, empati och samspelet i grupper. Lek är barns naturliga sätt att …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig

Allas önskan och ambition är förhoppningsvis att möten ska upplevas meningsfulla och effektiva och att de leder till goda resultat.Trots detta kan våra möten ibland …

Befattning: Personal

Empatisk kommunikation Empatisk kommunikation eller giraffspråket är en kommunikationsmodell som underlättar dialog och mänskliga relationer. Modellen utgår från ett förhållningssätt som är respektfullt och som utgår …

8 dec 2020, Stockholm, 995:-

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

En magisk språkpåse - en utbildning för dig som arbetar som pedagog inom förskolan Fantasin och leken har en underbar förmåga att utveckla barns språk. Utbildningen "En …

Befattning: Barnskötare, Personal

Epilepsi - en utbildning för personal som arbetar inom vård och omsorg eller förskola- och fritidsverksamhet Epilepsi är ett samlingsbegrepp för tillstånd som ger en varaktig …

10 sep 2020, Stockholm, 695:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare

Ergonomi inom förskola och fritidsverksamhet - en inspirerande föreläsning som varvas med diskussioner och praktiska övningar Att arbeta med barn innebär för många en stor fysisk …

Befattning: Personal

Framgångsrik och konstruktiv konflikthantering Att konflikter uppstår är naturligt och behöver inte vara ett problem i sig. Problem uppstår främst när vi inte kan möta och …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig

Vad är förskolans ställning i skollagen som trädde i kraft i juli 2011? Vad är bakgrunden och motiven till förändringarna? Under denna föreläsning får du …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent

Första Hjälpen Vet du var du ska göra om någon sätter i halsen, faller ihop medvetslös, blöder? Vågar du göra något? Med rätt kunskap kan DU rädda en …

Befattning: Barnskötare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Vad är en förvärvad hjärnskada och vad finns det för stöd? En förvärvad hjärnskada är inte medfödd utan har tillkommit senare i livet. Det kan handla …

Befattning: Personal

Förändring och förnyelse för grupper Förändring och förnyelse av en verksamhet ställer nya krav på medarbetarna och på ett väl fungerande arbetslag. Vi erbjuder ett utvecklingsprogram …

20 aug 2020, Stockholm, 2995:-
7 dec 2020, Stockholm, 2995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent

I många verksamheter där man jobbar med människor kan man ställas inför individer med kommunikationsbrister, för att möta dessa på ett optimalt sätt krävs kompetens …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Vi erbjuder arbetsplatsförlagd grupphandledning för arbetsgrupper. Handledning innebär lärande och utveckling genom professionell handledning, egen bearbetning och reflektion utifrån upplevelser och erfarenheter i det dagliga …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Hissad och dissad – en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskola, förskoleklass och fritidshem I alla grupper av barn bildas sociala mönster där barn söker etablera, …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Vet du vad du ska göra om någon faller ihop medvetslös, inte andas, inte har någon puls? Vågar du göra något? Med rätt kunskap kan DU rädda …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen - Barn Vet du var du ska göra om någon sätter i halsen, faller ihop medvetslös, blöder, inte andas eller inte har …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen - Vuxen Vet du var du ska göra om någon sätter i halsen, faller ihop medvetslös, blöder,  inte andas eller inte har någon …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Hur får vi vardagen att funka? - En föreläsning om positiv pedagogik i förskolan Upplever du att barnen i din grupp inte fungerar som en barngrupp? Tycker …

Befattning: Personal

Att ha effektiva möten är nödvändigt för samarbete, utveckling och framgång i arbetet, men ibland kan möten upplevas som ineffektiva och till och med meningslösa. …

1 okt 2020, Stockholm, 995:-

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Konflikthantering genom reparativa dialoger - ett sätt att skapa tillit till sig själv och andra Reparativa dialoger förskola. Vi skall inte lösa konflikterna åt barnen utan lära …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig, Personal

När du ska presentera ett budskap för att t.ex. sälja, beskriva, förklara eller förmedla nya tankegångar finns det alltid en förväntan. För att bli framgångsrik …

Befattning: Personal

Konstruktiv dialog och kommunikation Kommunikation och samtal är grunden för allt samarbete och ett lyckat arbetsresultat Rak och tydlig kommunikation uppskattas av många människor. Ändå är …

Befattning: Barnskötare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Kris och sorgstöd - ökad kunskap ger trygghet Många känner sig obekväma inför mötet med en människa som drabbats av kris eller sorg. Orsakerna är många …

17 nov 2020, Stockholm

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Ledarskap i förskola och fritidshem - en utbildningsdag för dig som har arbetsledande uppgifter inom förskola och fritidsverksamhet Det har skrivits åtskilliga böcker på temat ledarskap, litteratur som …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Lekens betydelse för barns lärande och hälsa De första åren i ett barns liv är viktigt - de utvecklas kroppsligt, socialt och intellektuellt. Detta gör barnen …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Lekfull matematik i förskolan - en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskolan Hur kan man arbeta med lekfull matematik i förskolan? Matematiken finns överallt i …

22 okt 2020, Stockholm, 1150:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Lågaffektivt bemötande - En kvällsföreläsning om att förebygga och hantera problemskapande beteenden hos barn Lågaffektivt bemötande kan vara ett sätt för förskolepersonal att hantera problemskapande beteende …

29 sep 2020, 850:-
10 nov 2020, Stockholm, 850:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Läroplan för förskolan (Lpfö18) - vilka är egentligen de stora nyheterna? Förskolans läroplan är tjugo år gammal och behöver förnyas. Regeringen har nu beslutat om en …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Matte fest eller pest Om vi låter våra elever konsekvent arbeta med konkret strukturerat material och genomtänkta metoder så får fler möjlighet att tillägna sig effektiva …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Migration 2016 befann sig fler än 60 miljoner människor på flykt i världen. De nyanlända familjer och de ensamkommande som kommer till Sverige har ofta upplevt …

26 aug 2020, Stockholm, 7500:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Motiverande samtal - en gedigen utbildning för dig som i ditt arbete vill arbeta med en förändringsinriktad samtalsmetod MI är ett personcentrerat förhållningssätt som används för …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

- En vidareutbildning för dig som tidigare gått utbildning i Motiverande samtal och vill fortsätta utveckla dina färdigheter med koppling till arbetsvardagen. Motiverande samtal (MI) är …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

I Förskolans läroplan, Lpfö 98 (reviderad 2010), anges tydligt förskolans värdegrund och uppdrag. Bland annat anges att förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig

Vilka nya bestämmelser om förskolan finns? Den nya omarbetade skollagen börjar tillämpas den 1 juli 2011. I lagen finns flera nyheter och förändringar. Vad är …

Befattning: Barnskötare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Organisatorisk och social arbetsmiljö - att skapa en attraktiv och välmående arbetsplats Nöjd ledning och nöjda medarbetare skapar en välmående arbetsplats. Det håller nog de flesta …

Befattning: Personal

För att kunna erbjuda trygghet, delaktighet och god kvalitet för den äldre människan är det av största betydelse att all personal har ett professionellt arbets- …

23 sep 2020, Stockholm, 995:-

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Förskolans och fritidshemmets arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de …

Utbildningstyp: Konferens
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Välkommen till Rikskonferens Kvalitet i förskolan i Stockholm den 10 oktober 2018 - Fullbokad Läroplanen är beslutad att revideras och digitaliseringen i förskolan öppnar upp nya …

Utbildningstyp: Konferens
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Rikskonferens Kvalitet i förskola - Fortbildning och de mest aktuella frågorna för dig som arbetar inom förskolan Välkommen till årets Rikskonferens Kvalitet i förskolan den 11 oktober 2017. …

8 okt 2020, Stockholm, 2995:-
8 okt 2020, Deltagande via distans (Länk) , 2995:-

Utbildningstyp: Konferens
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Rikskonferens Kvalitet i förskolan 8 oktober 2020 - Didaktik och undervisning i förskolan Undervisningsperspektivet har fått ett större fokus i förskolans läroplan och det är viktigt att …

Befattning: Personal

Ett reflekterande och lärande samtal ger möjlighet att tänka och samtala kring situationer i arbetet, om den egna yrkesrollen för att stärka yrkeskompetensen samt ge …

Befattning: Personal

SDI är ett verktyg och självskattningstest vars resultat används som stöd för reflekterande, lärande samtal i arbetsgrupper. SDI skapar förutsättningar för ett öppet och konstruktivt …

Befattning: Personal

Stresshantering och förebyggande av stress - en utbildning för grupper som vill utvecklas i arbete och yrkesroll Utmaningar och stress är en ofrånkomlig och viktig del …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare

Kunskapen om hur teknik, produkter och kognitivt stöd kan användas för att underlätta vardagen har ökat. Rätt stöd till människor med kognitiv funktionsnedsättning ökar möjligheten …

Befattning: Personal

Teamutveckling är ett program för personlig utveckling och samarbetsträning för att öka arbetsglädje och effektivitet i arbetsgruppen. Målgrupp Utvecklingsprogrammet vänder sig både till olika former av arbetsgrupper …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Temadag: Våld i nära relationer Välkommen till en fullspäckad temadag med fokus på ”våld i nära relationer” med Linn Moser Hällen som är en väl anlitad …

20 okt 2020, Stockholm, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Rytmik, rörelse och drama - inspiration och idéer som du kan använda i din egen verksamhet Musik och rytmik kan upplevas som något prestationsladdat, något som bara …

15 sep 2020, Stockholm, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Varför behöver barn med ADHD röra sig för att kunna sitta stilla? En kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskola, skola eller fritidshem Barn med adhd kan …

Befattning: Personal

Många arbetsplatser står inför utmaningar och förändringar. Det ställer stora krav på utveckling av både verksamheten och organisationen. Konsulttjänster Vi erbjuder konsulttjänster för verksamhets- och organisationsutveckling. Vår …

25 aug 2020, Deltagande via distans (Länk) , 1150:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Värna Barns Lekstyrka - en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskolan Barn har en inneboende beredskap att leka. Denna lekstyrka består av en rad olika …

Befattning: Personal

För att arbeta med yrkesmässig grupphandledning krävs fördjupad kunskap inom området och därför har vi skapat denna skräddarsydda utbildning för dig. Målgrupp Utbildningen vänder sig till personal som …