Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Rikskonferens Kvalitet i förskolan 8 oktober 2020 – Webbaserad

Rikskonferens Kvalitet i förskolan 8 oktober 2020 – Webbaserad

– Didaktik och undervisning i förskolan

Undervisningsperspektivet har fått ett större fokus i förskolans läroplan och det är viktigt att alla som jobbar i förskolan inte bara förstår vad det betyder, utan också hur vi rent pedagogiskt kan förhålla oss till förändringen. Här kommer vetenskapsområdet didaktik in i bilden som nu har får allt större betydelse i förskolans värld! Årets Rikskonferens Kvalitet i förskolan 8 oktober 2020 syftar till förmedla konkreta verktyg och kunskap för hur förskolan kan utveckla sin kvalitet utifrån undervisningsperspektivet.

Hur skiljer sig egentligen didaktik från pedagogik och vad spelar det roll för oss i förskolan? Hur kan vi utveckla vårt arbete med utmanande ämnesområden som matematik, språkutveckling, och naturkunskap? Hur kan vår ökade förståelse för hjärnans funktioner hjälpa oss i vårt pedagogiska arbete?

Detta och mycket mer kommer vi fördjupa oss i på årets rikskonferens för kvalitet inom förskola, allt baserat på baserat på forskning och verksamhetsnära exempel.

Välkomna!

Anmälan Stockholm

Målgrupp

Chefer och personal samt övriga intressenter och verksamma inom förskola.

Platser, tider och priser

8 oktober 2020

Plats: Livesänd webbkonferens
Pris: 2 995 kr ex moms


 

Program

09:00– 09:05

Inledning av moderator Siv Sagerberg

siv-sagerberg-utbildare-kui

Siv Sagerberg har sin bakgrund inom förskola och grundskola. Skolutveckling, ledarskap och Barn i behov av särskilt stöd är hennes fokusområden. En erfaren utbildare, konsult och handledare med uppdrag inom kommun och privat näringsliv.

09:05 – 10:05 

Didaktik i förskolan – Ett begrepp i allt större fokus

I samband med en ny läroplan för förskolan aktualiseras frågor som utbildning, lek, lärande och även undervisning. Begrepp som i allt större utsträckning leder förskolan mot didaktikens vetenskapsfält som förr tillämpats mer inom grundskolan. Annika Elm belyser didaktikens nationella framväxt och hur förskoledidaktik kan stödja undervisningen i förskolan. Med grund i praktiknära forskning och inspirerande exempel behandlas det värdefulla som sker i barnens lek och deras utforskande.

 • Varför talar vi om didaktik i förskolan?
 • Hur kan didaktik förstås i förskolans vardagliga undervisningspraktik?
 • Vad kan förskolpedagogers didaktiska handlingskompetens innebära?

Fil.dr. Annika Elm, universitetslektor i didaktik vid Högskolan i Gävle. Hennes forskningsintresse har framför allt rört frågeställningar som behandlar förskollärares design för barns lärande och barns meningsskapande och är medförfattare till den högaktuella boken ”Förskola, barn och undervisning : Didaktik i förskolan”

10:05 – 10:20

Bensträckare 

10:20 – 11:30

Att möta och utmana förskolebarns lärande i matematik

Den här föreläsningen har fokus på förskolebarns lärande i matematik och förskolans matematikundervisning. Föreläsningen tar utgångspunkt i verksamhetsnära exempel som kopplas till både svensk och internationell matematikdidaktisk forskning för att ge oss både utökad förståelse och fler verktygen för att förverkliga läroplanens mål.

 • Vad innebär en undervisning i förskolan som möter och utmanar barns lärande i matematik?
 • Hur upptäcker barn tal och räkning och hur kan förskolan främja deras utforskande?
 • Hur kan högläsning och programmering utgöra utgångspunkt för förskolans matematikundervisning?

Hanna Palmér arbetar med lärarutbildning och forskning i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet i Växjö. Hennes forskning handlar om yngre barns lärande i matematik och matematikundervisning i förskola, förskoleklass och tidigare skolår. Hanna är även medförfattare till boken Matematikundervisning i förskolan: Att se världen i ljuset av matematik.

11:30 – 11:50

Bensträckare 

11:50 – 12:30

Naturkunskap utifrån ett hållbarhetsperspektiv – Praktiknära exempel som gör skillnad

Hållbarhetstänk har aldrig varit mer aktuellt än nu och vi har alla ett stort ansvar att ta. För att uppnå det krävs det både en grundläggande förståelse över hur vårt kretslopp och vår miljö fungerar men också vilken betydelse och påverkan vi människor har, detta är något som även finns formulerat i förskolans läroplan. Det är viktigt att vi inom förskolan kan kommunicera och undervisa om detta till barnen då vi vet att vanor, beteenden och värderingar formas i de tidiga åren.

Pysslingen förskolor har kommit långt i det här arbetet och har blivit uppmärksammade för detta i media. I den här föreläsningen delar personal med sig av praktiknära exempel som ger oss inspiration i vårt arbete

12:30 – 13:30

Lunch 

13:30 – 14:45

Språklig förebild i förskolan – pedagogens roll i en språkutvecklande vardagspraktik

Pedagoger i förskola spelar en avgörande roll för varje barns språkutveckling genom att de är barns språkliga och kommunikativa förebilder. Detta är en inspirerande föreläsning om hur man gör för att stimulera språkutvecklingen på bästa sätt. Den sammanfattar vad som är viktigt att veta om barns språkutveckling, vad du kan göra för att varje barns språk ska utvecklas så långt som möjligt och berättar om hur du gör det – i form av förhållningssätt och smarta strategier för språkutveckling.

 • Barnens samtalspartners roll i den språkliga utvecklingen
 • Perspektiv på förhållningssätt och strategier så väl som pedagogiskt material och metoder. Vilken väg ger bäst resultat?
 • Språklig förebild – inte bara nyckeln till språket, utan även till sociala förmågor och tänkande!

Anna Dahlgren, filosofie doktor i psykologi och har disputerat på en avhandling om arbetstider, stress, sömn och hälsa. Hon är verksam vid Avdelningen för psykologi vid Karolinska Institutet i Stockholm, där hon driver olika forskningsprojekt om arbetstider bland annat om hur man kan stärka strategier för sömn och återhämtning i relation till arbetsstress och oregelbundna arbetstider. Anna håller kurser i patientsäkerhet och undervisar om arbetsmiljöns påverkan.

15:10 – 16:20

Neuropedagogik och Förskolans möte med neurovetenskap

Förskolan ska undervisa både gruppen och individen, då behövs en mångfald av teorier om barns lärande och utveckling. Här kan neuropedagogik fylla en viktig funktion för att bredda perspektiven. Neurovetenskaplig forskning kan till exempel bidra med kunskap om hur minnet fungerar, hur uppmärksamhet och impulskontroll utvecklas och hur sömn och stress påverkar. Det kan i sin tur påverka utformningen av undervisningen i förskolan.

Neuropedagogik är ett högaktuellt tillägg till förskolans teorier och praktiker och Lena diskuterar om det är dags att ompröva idén om en gemensam kunskapssyn i arbetslagen.

 • Neuropedagogik – hur, vad och varför?
 • Grupp och individ, men också kropp, knopp och kontext
 • Förskollärares ansvar för undervisningen – gemensam ”kunskapssyn” eller många?
 • Förskola på vetenskaplig grund – vilken vetenskap?

Lena Aronsson, är fil.dr. i förskoledidaktik och arbetar som adjunkt vid Stockholms universitet, avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning. Hon disputerade i september 2019 vid Stockholms universitet på avhandlingen När förskolan möter neurovetenskap. Kunskapsteoretiska möten i teori och i praktik. Lena har en bakgrund i förskolan där hon arbetat många år som förskollärare och även som förskolechef och med pedagogisk utveckling.

16:20 – 16:30

Sammanfattning och avslut av moderator Siv Sagerberg

Detaljerad information

Konferens
Rikskonferens Kvalitet i förskolan 8 oktober 2020

Webbkonferens 8 oktober 2020
Pris: 2995 kr. Moms tillkommer

Målgrupp
Chefer och personal samt övriga intressenter och verksamma inom förskolan.

Anmälan
Anmäl dig direkt på webben, se länk nedan. Du kan även anmäla dig genom att maila till bokning@kui.se
eller ringa 08-522 506 90. Vi behöver fakturaadress, namn, befattning och e-post till samtliga deltagare.

Bekräftelse
När vi erhållit din anmälan skickas automatiskt en bekräftelse till den e-postadress du angivit i anmälan.

Sista anmälningsdag
Vi tar emot din anmälan fram till 7 dagar före konferensdagen eller tills konferensen är fullbokad.

Betalningsvillkor
Priserna är exkl. moms. Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto.

Dokumentation
I anslutning till konferensen får du tillgång till nedladdningsbar dokumentation som våra föreläsare valt att dela med sig av före konferensen.

Avbokning
Anmälan är bindande med ej personlig. För avbokning fram till två veckor före konferensdagen debiteras ingen avgift. Därefter debiteras hela avgiften. Avbokning skall göras skriftligen. Anmälan kan överlåtas på annan person. Meddela detta till: bokning@kui.se

 

Frågor

Kontakta affärsområdeschef Maria Kullberg
E-post: maria.kullberg@kui.se
Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se


KompetensUtvecklingsInstitutet har anordnat rikskonferenser sedan 2007. Föreläsare och arrangemang har genomgående fått höga betyg av våra deltagare. På våra konferenser har vi alltid inslag av de senaste forskningsrönen, praktikfall från olika verksamheter och de mest aktuella frågorna som berör området just nu. 

Denna utbildning erbjuds inom följande utbildningsområden: Förskola, Fritidshem

Urval: Förskola, Fritidshem

26 nov 2020, Stockholm

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Anknytning i förskolan - en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskolan För ett barn är en trygg anknytning till minst en person nödvändig för att …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig

Samspelet i en grupp fungerar inte alltid problemfritt. Friktioner och konflikter i arbetsgrupper ligger ofta bakom olika former av störningar i arbetsgruppen. Utan ingående kunskaper …

Befattning: Personal

Förändring och utveckling av verksamheten ställer nya krav på ett väl fungerande arbetslag. Det innebär att man behöver fokusera på att stärka samarbete och utveckling …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Antal ensamkommande flyktingbarn ökar i Sverige. Hur skall vi bemöta dessa barn och ungdomar så att deras tillvaro blir meningsfull, begriplig och hanterbar? Hur kan …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

För att förhindra smittspridningen och arbeta på ett säkert sätt under rådande situation med covid-19 är det viktigt att du som arbetar inom förskola och …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Att komma till tals – om SAMTAL i förskolan I förskolan och skolan pågår någon form av samtal hela tiden. Men är allt vuxna och barn säger …

18 mar 2021, Stockholm, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Att möta familjer med psykisk ohälsa - en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskola och fritidsverksamhet I arbetet kommer vi i kontakt med personer i …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Att samarbeta i team - en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskola och fritidsverksamhet Förskolans läroplan, Lpfö 98 (reviderad 2010), anger tydligt vilket ansvar som åligger …

21 jan 2021, Stockholm, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Att skapa en stressfri och känslosmart förskola - en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskolan Mycket av det som skapar stress i förskolan kan du …

1 feb 2021, Stockholm, 1150:-
27 apr 2021, Stockholm, 1150:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Autism - en utbildning för alla som arbetar inom förskola och fritidsverksamhet Autism inom förskola och fritidsverksamhet är en komplex funktionsnedsättning som innebär olika för varje individ. …

25 jan 2021, Deltagande via distans (Länk) , 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Personal

Om vikten av lek för utveckling och psykisk hälsa Om vi tittar historiskt på barn och barndom blir det tydligt att barn konsekvent ansetts ha ett …

13 apr 2021, Stockholm, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Barn idag Idag lever vi vuxna helt annorlunda än för 10 år sedan, det gäller också dagen barn. Det här innebär att barns utveckling och hälsa …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Barn med särskilda rättigheter – en föreläsning om hur du möter barn i svårigheter Hur kan vi förstå och ge rätt stöd och stimulans till de …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Barn som inte leker - en uppföljning till succéföreläsningen Hissad och dissad Förskolans verksamhet vilar enligt läroplanen på tre ben – omsorg, lärande och lek. Leken …

8 apr 2021, Stockholm, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Barnkonvention blir lag 2020 – Hur anpassar vi oss? Att barnkonventionen blir lag 2020 är ett stort steg framåt i arbetet för barnens rättigheter och är …

11 feb 2021, Stockholm, 995:-
25 maj 2021, Stockholm, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Barns inlärning och lärande Barn utvecklas snabbast under de första åren i livet. Ny forskning visar att under förskoletiden utvecklas centrala baskunskaper och att de första …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

En kurs för alla som arbetar inom förskolan med barnets bästa i fokus De krav som ställs på pedagoger i förskolan för att arbeta för alla …

Utbildningstyp: Gymnasial yrkesutbildning, Webbaserad
Befattning: Barnskötare, Personal

Barnskötarutbildning på distans - för yrkesverksamma inom förskola och fritidsverksamhet Ladda ned infoblad (pdf) ›› Barnskötarutbildningen vänder sig till personal som redan arbetar inom förskola och fritidsverksamhet men inte …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Medforskande pedagog till det utforskande barnet. Öka arbetsglädjen hos barn och vuxna. Vill ni får inspiration och nya tankar kring det pedagogiska ledarskapet? Under utbildningsdagen får …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig, Personal

Dialogens Arena Med hjälp av materialet DIALOGENS ARENA kan alla få möjlighet att utveckla förmågan till bra samtal, "sam-tänk" och gemensamt skapande. Dialogens Arena ger gruppen …

22 feb 2021, Stockholm, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Enkla dramalekar där du som lärare tillsammans med barnen kan leka och utveckla kreativiteten, fantasin, empati och samspelet i grupper. Lek är barns naturliga sätt att …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig

Allas önskan och ambition är förhoppningsvis att möten ska upplevas meningsfulla och effektiva och att de leder till goda resultat.Trots detta kan våra möten ibland …

Befattning: Personal

Empatisk kommunikation Empatisk kommunikation eller giraffspråket är en kommunikationsmodell som underlättar dialog och mänskliga relationer. Modellen utgår från ett förhållningssätt som är respektfullt och som utgår …

8 dec 2020, Stockholm, 995:-
9 feb 2021, Stockholm, 995:-

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

En magisk språkpåse - en utbildning för dig som arbetar som pedagog inom förskolan Fantasin och leken har en underbar förmåga att utveckla barns språk. Utbildningen "En …

Befattning: Barnskötare, Personal

Epilepsi - en utbildning för personal som arbetar inom vård och omsorg eller förskola- och fritidsverksamhet Epilepsi är ett samlingsbegrepp för tillstånd som ger en varaktig …

19 jan 2021, Stockholm, 695:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare

Ergonomi inom förskola och fritidsverksamhet - en inspirerande föreläsning som varvas med diskussioner och praktiska övningar Att arbeta med barn innebär för många en stor fysisk …

Befattning: Personal

Framgångsrik och konstruktiv konflikthantering Att konflikter uppstår är naturligt och behöver inte vara ett problem i sig. Problem uppstår främst när vi inte kan möta och …

16 feb 2021, Stockholm, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig, Personal

Fritidshemmets uppdrag ur ett undervisningsperspektiv I och med inskrivningen av kapitel 4 i läroplanen står begreppet undervisning numer i fokus också i fritidshemmets uppdrag. Denna föreläsning vill …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig

Vad är förskolans ställning i skollagen som trädde i kraft i juli 2011? Vad är bakgrunden och motiven till förändringarna? Under denna föreläsning får du …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent

Första Hjälpen Vet du var du ska göra om någon sätter i halsen, faller ihop medvetslös, blöder? Vågar du göra något? Med rätt kunskap kan DU rädda en …

Befattning: Barnskötare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Vad är en förvärvad hjärnskada och vad finns det för stöd? En förvärvad hjärnskada är inte medfödd utan har tillkommit senare i livet. Det kan handla …

Befattning: Personal

Förändring och förnyelse för grupper Förändring och förnyelse av en verksamhet ställer nya krav på medarbetarna och på ett väl fungerande arbetslag. Vi erbjuder ett utvecklingsprogram …

7 dec 2020, , 2795:-
17 mar 2021, Stockholm, 2995:-
1 jun 2021, Stockholm, 2995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent

I många verksamheter där man jobbar med människor kan man ställas inför individer med kommunikationsbrister, för att möta dessa på ett optimalt sätt krävs kompetens …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Vi erbjuder arbetsplatsförlagd grupphandledning för arbetsgrupper. Handledning innebär lärande och utveckling genom professionell handledning, egen bearbetning och reflektion utifrån upplevelser och erfarenheter i det dagliga …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Hissad och dissad – en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskola, förskoleklass och fritidshem I alla grupper av barn bildas sociala mönster där barn söker etablera, …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Vet du vad du ska göra om någon faller ihop medvetslös, inte andas, inte har någon puls? Vågar du göra något? Med rätt kunskap kan DU rädda …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen - Barn Vet du var du ska göra om någon sätter i halsen, faller ihop medvetslös, blöder, inte andas eller inte har …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent

Hjärt-lungräddning och Första Hjälpen - Vuxen Vet du var du ska göra om någon sätter i halsen, faller ihop medvetslös, blöder,  inte andas eller inte har någon …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Hur får vi vardagen att funka? - En föreläsning om positiv pedagogik i förskolan Upplever du att barnen i din grupp inte fungerar som en barngrupp? Tycker …

Befattning: Personal

Att ha effektiva möten är nödvändigt för samarbete, utveckling och framgång i arbetet, men ibland kan möten upplevas som ineffektiva och till och med meningslösa. …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Personal

Konflikthantering genom reparativa dialoger - ett sätt att bygga en starkare gemenskap i barngrupper Reparativa dialoger i fritidshem. Vi skall inte lösa konflikterna åt barnen utan …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Konflikthantering genom reparativa dialoger - ett sätt att skapa tillit till sig själv och andra Reparativa dialoger förskola. Vi skall inte lösa konflikterna åt barnen utan lära …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig, Personal

När du ska presentera ett budskap för att t.ex. sälja, beskriva, förklara eller förmedla nya tankegångar finns det alltid en förväntan. För att bli framgångsrik …

Befattning: Personal

Konstruktiv dialog och kommunikation Kommunikation och samtal är grunden för allt samarbete och ett lyckat arbetsresultat Rak och tydlig kommunikation uppskattas av många människor. Ändå är …

Befattning: Barnskötare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Kris och sorgstöd - ökad kunskap ger trygghet Många känner sig obekväma inför mötet med en människa som drabbats av kris eller sorg. Orsakerna är många …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Ledarskap i förskola och fritidshem - en utbildningsdag för dig som har arbetsledande uppgifter inom förskola och fritidsverksamhet Det har skrivits åtskilliga böcker på temat ledarskap, litteratur som …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Lekens betydelse för barns lärande och hälsa De första åren i ett barns liv är viktigt - de utvecklas kroppsligt, socialt och intellektuellt. Detta gör barnen …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Lekfull matematik i förskolan - en kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskolan Hur kan man arbeta med lekfull matematik i förskolan? Matematiken finns överallt i …

29 mar 2021, Stockholm, 1150:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Lågaffektivt bemötande - En kvällsföreläsning om att förebygga och hantera problemskapande beteenden hos barn Lågaffektivt bemötande kan vara ett sätt för förskolepersonal att hantera problemskapande beteende …

28 jan 2021, Stockholm, 850:-
25 mar 2021, Linköping, 850:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Läroplan för förskolan (Lpfö18) - med fokus på de senaste uppdateringarna Förskolans läroplan har funnits länge och uppdateras kontinuerligt, senaste revideringen började gälla 1 juli 2019. …

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Matte fest eller pest Om vi låter våra elever konsekvent arbeta med konkret strukturerat material och genomtänkta metoder så får fler möjlighet att tillägna sig effektiva …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Migration 2016 befann sig fler än 60 miljoner människor på flykt i världen. De nyanlända familjer och de ensamkommande som kommer till Sverige har ofta upplevt …

23 mar 2021, Stockholm, 7500:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Motiverande samtal - en gedigen utbildning för dig som i ditt arbete vill arbeta med en förändringsinriktad samtalsmetod MI är ett personcentrerat förhållningssätt som används för …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

- En vidareutbildning för dig som tidigare gått utbildning i Motiverande samtal och vill fortsätta utveckla dina färdigheter med koppling till arbetsvardagen. Motiverande samtal (MI) är …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

I Förskolans läroplan, Lpfö 98 (reviderad 2010), anges tydligt förskolans värdegrund och uppdrag. Bland annat anges att förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig

Vilka nya bestämmelser om förskolan finns? Den nya omarbetade skollagen börjar tillämpas den 1 juli 2011. I lagen finns flera nyheter och förändringar. Vad är …

Befattning: Barnskötare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Organisatorisk och social arbetsmiljö - att skapa en attraktiv och välmående arbetsplats Nöjd ledning och nöjda medarbetare skapar en välmående arbetsplats. Det håller nog de flesta …

Befattning: Personal

För att kunna erbjuda trygghet, delaktighet och god kvalitet för den äldre människan är det av största betydelse att all personal har ett professionellt arbets- …

8 mar 2021, Stockholm, 995:-

Befattning: Barnskötare, Förskollärare, Personal

Förskolans och fritidshemmets arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de …

Befattning: Personal

Ett reflekterande och lärande samtal ger möjlighet att tänka och samtala kring situationer i arbetet, om den egna yrkesrollen för att stärka yrkeskompetensen samt ge …

Befattning: Personal

SDI är ett verktyg och självskattningstest vars resultat används som stöd för reflekterande, lärande samtal i arbetsgrupper. SDI skapar förutsättningar för ett öppet och konstruktivt …

Befattning: Personal

Stresshantering och förebyggande av stress - en utbildning för grupper som vill utvecklas i arbete och yrkesroll Utmaningar och stress är en ofrånkomlig och viktig del …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare

Kunskapen om hur teknik, produkter och kognitivt stöd kan användas för att underlätta vardagen har ökat. Rätt stöd till människor med kognitiv funktionsnedsättning ökar möjligheten …

Befattning: Personal

Teamutveckling är ett program för personlig utveckling och samarbetsträning för att öka arbetsglädje och effektivitet i arbetsgruppen. Målgrupp Utvecklingsprogrammet vänder sig både till olika former av arbetsgrupper …

15 jan 2021, Deltagande via distans (Länk) , 2995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Temadag: Våld i nära relationer Välkommen till en fullspäckad temadag med fokus på ”våld i nära relationer” med Linn Moser Hällen som är en väl anlitad …

19 apr 2021, Stockholm, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Rytmik, rörelse och drama - inspiration och idéer som du kan använda i din egen verksamhet Musik och rytmik kan upplevas som något prestationsladdat, något som bara …

16 mar 2021, Stockholm, 995:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal

Varför behöver barn med ADHD röra sig för att kunna sitta stilla? En kvällsföreläsning för dig som arbetar inom förskola, skola eller fritidshem Barn med adhd kan …

Befattning: Personal

Många arbetsplatser står inför utmaningar och förändringar. Det ställer stora krav på utveckling av både verksamheten och organisationen. Konsulttjänster Vi erbjuder konsulttjänster för verksamhets- och organisationsutveckling. Vår …

Befattning: Personal

För att arbeta med yrkesmässig grupphandledning krävs fördjupad kunskap inom området och därför har vi skapat denna skräddarsydda utbildning för dig. Målgrupp Utbildningen vänder sig till personal som …