Kalendarium

 • 23okt
  Sjuksköterskans kliniska bedömning – Steg 1

  - Sjuksköterskeutbildning för dig som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård För sjuksköterskor som arbetar inom den kommunala hälso- och sjukvården utan tillgänglig läkare är det …

 • 25okt
  Barn idag

  Barn idag Idag lever vi vuxna helt annorlunda än för 10 år sedan. Barn idag lever också annorlunda än för 10 år sedan. Barns utveckling och …

 • 25okt
  Att arbeta behovsstyrt som kontaktman enligt IBIC

  För dig som kontaktman - stärk din kompetens inom IBIC IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i det dagliga livet. …

 • 26okt
  Hissad och dissad – barns relationsarbete

  I alla grupper av barn bildas sociala mönster där barn söker etablera, upprätthålla och avsluta relationer till varandra. De utforskar teman som makt, genus och …

 • 30okt
  Case management

  Case management - att samordna insatser till en fungerande helhet för den enskilde Case management handlar om att organisera olika vård- och sociala stödinsatser till en fungerande …

 • 6nov
  Yrkessvenska webbutbildning

  Yrkessvenska webbutbildning - för personal inom äldreomsorg och hemtjänst Inom äldreomsorg och hemtjänst arbetar ofta personal med ett annat modersmål och med svenska som sitt andra …

 • 6nov
  Lekfull matematik i förskolan – om förskolematematik i praktiken

  Hur kan man arbeta med lekfull matematik i förskolan? Matematiken finns överallt i förskolans vardag, inte bara när barnen lär sig räkna. Som pedagog behöver …

 • 6nov
  Webbaserad introduktionsutbildning LSS

  Webbaserad introduktionsutbildning - för personal som arbetar eller ska börja arbeta inom LSS-verksamhet För att kunna erbjuda trygghet, delaktighet och god kvalitet i verksamheten är det av stor betydelse …

 • 7nov
  Social dokumentation enligt ICF för chefer inom äldreomsorgen

  Äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån utbudet av existerande insatser. Att arbeta systematiskt utifrån behov istället för insatser …

 • 8nov
  Barn i behov av särskilt stöd

  Hur kan vi förstå och ge rätt stöd och stimulans till de barn som på olika sätt utmanar oss vuxna och den verksamhet vi erbjuder? …