Ökad kunskap om demens

foretagsutbildning-aldreomsorg-inspiration

Har din personal behov av ökad kunskap om demens? Varje år insjuknar mellan 20 000 och 25 000 personer i en demenssjukdom i Sverige. Antalet personer med demenssjukdom förväntas öka kraftigt efter 2020. Demens är en folksjukdom som berör både de som insjuknar samt anhöriga och närstående.

För personal som arbetar med personer med någon form av demenssjukdom är det viktigt att ha kunskap i hur man i vardagen kan bemöta, stödja, underlätta och aktivera den enskilde. Rätt kompetens och kunskap hos personalen ger en ökad förståelse vilket minskar risken för missförstånd, oro och konflikter. Kunskap är nyckeln till förståelse.

Socialstyrelsen har tagit fram Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Riktlinjerna följer demensförloppet från utredning till livets slut. Dessa riktlinjer ger rekommendationer om åtgärder vid demenssjukdom. Rekommendationerna omfattar utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, olika typer av stödinsatser, läkemedelsbehandling och tillskott samt utbildning av personal.

Några viktiga rekommendationer enligt Nationella riktlinjerna

 1. Utredning
  En medicinsk utredning för att kunna utesluta andra tillstånd som kan ge demensliknande symtom. Utredningen bör syfta till att bestämma vilken typ av demenssjukdom personen lider av, vilket har betydelse för prognos och behandling.
 2. Uppföljning
  En regelbunden och strukturerad uppföljning av personer med demenssjukdom för att bedöma personens behov av medicinskt och psykosocialt stöd samt se till att dessa behov tillgodoses.
 3. Multiprofessionellt arbete
  Ett multiprofessionellt och teambaserat arbetssätt som innehåller professioner från hälso- och sjukvården och omsorgen bidrar tillsam- mans till ett helhetsperspektiv i den vård och omsorg som erbjuds.
 4. Stödinsatser
  Stödinsatser utifrån ett personcentrerat förhållningssätt samt att de erbjuds i en god psykosocial miljö med fokus på individen.
 5. Läkemedelsbehandling
  Läkemedelsbehandling med kolinesterashämmare vid mild till måttlig Alzheimers sjukdom samt memantin vid måttlig till svår Alzheimers sjukdom.
 6. Utbildning
  För att kunna erbjuda en god och personcentrerad vård och omsorg till personer med demenssjukdom är det viktigt att hälso- och sjukvården och socialtjänsten arbetar för att höja personalens kompetens.

Nationella riktlinjer – Utvärdering

Några utbildningskoncept inom demens

DEMENSUTBILDNING – GRUND

demens-foretagsutbildning

Under denna utbildning ges kunskaper om olika former av demenssjukdomar och hur man kan bemöta en person med demenssjukdom på ett professionellt sätt (enligt de Nationella Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom). Utbildningen vänder sig alla som kommer i kontakt med människor med någon form av demenssjukdom.

Läs mer

DEMENSUTBILDNING – FÖRDJUPNING

demensutbildning-foretag

Under denna utbildning ges fördjupade kunskaper om metoder, hjälpmedel och behandling som rekommenderas i de Nationella Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Utbildningen vänder sig alla som kommer i kontakt med människor med någon form av demenssjukdom.

Läs mer

OMVÅRDNAD VID BPSD

omvardnad-bpsd-foretagsutbildning

Att möta personer som lider av beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) ställer stora krav på dina kunskaper och dig som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Denna utbildning ger fördjupade kunskaper i omvårdnad, omsorg och bemötande av personer som lider av BPSD. Utbildningen vänder sig till all personal inom äldreomsorg och hemtjänst.

Läs mer

VÅLD VID DEMENSSJUKDOM

Under denna utbildning ges kunskaper om hur en person med demens kan agera aggressivt och hur man kan förebygga hot och våld på din arbetsplats. Man får även praktiska tips för att förebygga och hantera aggressivt beteende och hur man kan ge hjälp och stöd till anhöriga. Utbildningen vänder sig till all personal inom vård och omsorg, äldrevård.

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING HOS PERSONER MED DEMENSSJUKDOM

bistandsbedomare-foretagsutbildning

Under denna utbildning tar vi upp handläggares utmaningar i demensärenden och ger råd till dig som handläggare. Vi går också igenom dynamisk samverkan mellan handläggare och utförare för optimal vård och omsorg. Denna utbildning vänder sig till biståndshandläggare som kommer i kontakt med personer som har demenssjukdom.

Läs mer

Vad är demenssjukdom?

Demenssjukdom är en form av kognitiv svikt som beror på specifika sjukdomar i hjärnan. Kognitiv svikt kan förekomma vid ett antal olika tillstånd och sjukdomar. Det finns över ett 100-tal mer eller mindre vanliga sjukdomar, ofta neurologiska, som i sin symtombild har kognitiv påverkan. Även vid hög ålder kan den kognitiva förmågan påverkas av andra mer vanliga sjukdomar där kombinationen hög ålder och multisjuklighet kan leda till påtaglig kognitiv nedsättning.

För att kriterierna för demenssjukdom ska vara uppfyllda måste svikten vara uttalad och den kognitiva funktionen sänkt från en tidigare högre nivå. Svikten måste vara så uttalad att arbete eller socialt liv påverkas.