Stimulansmedel 2016

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2016 fördela 178 miljoner kronor i stimulansmedel till kommuner för att ge personal inom äldre- och funktionshindersomsorg förutsättningar att öka kunskaperna genom olika kompetensutvecklingsinsatser. Varje kommun rekvirerar medel från Socialstyrelsen senast den 15 mars 2016.

Vi har lång erfarenhet av av utbildning, validering och kompetensutveckling för personal inom äldreomsorg och funktionshindersomsorg. Varje år utbildar vi flera tusen människor över hela Sverige. Vi har betygsrätt beviljad av Skolinspektionen vilket innebär att vi får utfärda betyg.

Kontakta oss så ger vi förslag på hur stimulansmedel bäst kan organiseras för er.

Ladda ned vår broschyr (pdf) ››


Gymnasial vuxenutbildning

elever-klassrum-profil-komvux-suddig_iStock_000005925246Small

Vi erbjuder gymnasiekurser inom Vård- och omsorgsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet enligt Socialstyrelsens rekommendation av kurser.

Gymnasiekurser för baspersonal inom äldreomsorg ››
Gymnasiekurser för baspersonal inom funktionshindersomsorg ››

Kontakta oss
STOCKHOLM: Annika Sjödin, 08-522 506 41annika.sjodin@kui.se
NORR: Irene Olsson Brunn, 018-474 88 86irene.olssonbrunn@kui.se
SYD: Sofia Ekström, 013-474 20 44sofia.ekstrom@kui.se
SVERIGE: Marie Palmgren, 08-522 506 65marie.palmgren@kui.se


Särskilda kompetenssatsningar

foretagsutbildning-kui


Om Kunskapssatsningen

Syfte
Syftet med statsbidraget är att ge verksamheter inom äldre- och funktionshindersomsorgen bättre förutsättningar att öka kunskaperna genom olika kompetensutvecklingsinsatser.

Bidragets storlek
Stimulansmedlen som ska fördelas efter rekvisition är totalt 178 miljoner kronor.

Vilka kan ta del av medlen?
Regeringen har fördelat stimulansmedel till respektive kommun. Varje kommun får rekvirera medel i egenskap av huvudman för sin verksamhet och enskilda utförare som bedriver kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen. Kommunen ansvarar för att informera enskilda och kommunala utförare om möjligheten att ta del av stimulansmedlen. Kommunen får utifrån egna behov och förutsättningar avgöra hur medlen ska disponeras mellan äldre- och funktionshindersomsorgen. 

När kan ni använda medlen?
Socialstyrelsen betalar ut medlen under år 2016 och de kan användas till och med 31/12 2016.

Vem kan använda medlen?
Baspersonal
inom äldre- och funktionshindersomsorgen (inkl. LSS och hemsjukvård) samt handläggare inom äldre- och funktionshindersomsorgen som arbetar med myndighetsutövning. Med baspersonal avser regeringen kvinnor och män som arbetar direkt med målgruppen, eller inom verksamheter direkt riktade till målgrupperna. Med baspersonal avses inte administrativ personal eller ledningspersonal vars arbete främst riktar sig till annan personal. För handläggare rekommenderar Socialstyrelsen kompetensutveckling inom myndighetsutövning ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv, kompetensutveckling avseende FN:s konventioner om rättigheter för personer med funktionsnedsättning respektive barnets rättigheter, samt stöd och handledning för oerfarna handläggare.

Utbildningsformer
De kompetenshöjande och kompetensutvecklande insatserna kan exempelvis bestå av traditionell undervisning, handledd distansundervisning, validering av kunskaper eller kunskapsseminarier.

Särskilda kompetenssatsningar
Kommunerna – inom ramen för regeringens syfte med kunskapssatsningen – får avvika från Socialstyrens rekommendationer om kompetens förutsatt att avvikelserna motiveras i samband med redovisningen av medlen.Statsbidrag för särskilda kompetenssatsningar förutsätter vanligtvis att utbildningsplatser ska upphandlas eller köpas som uppdragsutbildning.

Länkar