Betyg och examinationer

  • Du får i början av varje kursstart information om ämnets syfte, och centrala innehåll samt kunskapskrav för aktuell kurs och på vilka grunder betygen sätts. Kursens innehåll och kunskapskrav finns även tillgängliga i vår lärplattform Fronter.
  • I alla kurser utgår vi från de nationella kunskapsmålen så att de kan jämföras med övriga utbildningar i riket.
  • Ansvarig lärare för varje kurs ger en tydlig koppling till kunskapskraven för det betyg som sätts så att eleverna kan uppleva sig rättvist bedömda utifrån dessa. Skrivningar, inlämningsuppgifter och andra examinationer har tydliga kunskapskrav för de olika betygsnivåerna.

Examinationsformer

Vi använder ett antal olika examinationsformer: skriftliga och muntliga prov, studiearbeten, seminarier, fördjupningsarbeten, grupparbeten, enskilda arbeten samt praktiska övningar. Om det behövs kan vi erbjuda alternativa examinationsformer. Efter avslutad kurs får du betyg, enligt samma betygsskala som i gymnasieskolan; F, E, D, C, B, A.