Information om hantering av personuppgifter

Till dig som elev/studerande inom KompetensUtvecklingsInstitutet

Information om hantering av personuppgifter

KompetensUtvecklingsInstitutet är en del av AcadeMedia. Inom samtliga AcadeMedias skolor används olika digitala tjänster. Dessa används för exempelvis antagning, elevadministration, bedömningar, kurs- och lektionsplaneringar men även som stöd direkt i det pedagogiska arbetet. Som en del av detta samlar vi in och lagrar information, till exempel namn, personnummer och kontaktinformation. Vi registrerar även information i våra system i form av till exempel pedagogiska planer, bedömningar och betyg samt i aktuella fall medicinsk information inom ramen för elevhälsoarbetet. Ovanstående är enbart exempel, vilken form av information som registreras varierar beroende på vilken utbildningsform man läser.

Det är viktigt för oss att vi hanterar din information på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. Inom AcadeMedia har vi tagit fram riktlinjer för hur vi hanterar personuppgifter och hur vi arbetar med digitala tjänster. Nedan följer kortfattad information om dina rättigheter och vårt arbete. För mer, och under året uppdaterad, information besök gärna AcadeMedias webb (www.academedia.se) där du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter under rubrikerna Utbildning och Kvalitet. Du får även gärna fråga på din skola eller ta kontakt med ditt personuppgiftsombud.

Personuppgifter

Vår hantering och lagring av personuppgifter regleras i personuppgiftslagen (PuL). Behandlingen av personuppgifter inom skolverksamhet är tillåten enligt PuL eftersom den sker för att fullgöra uppgifter som följer av lag. Personuppgiftsansvarig för din skola är ”huvudmannen”.

Du har rätt att en gång per kalenderår begära ut registerutdrag om de personuppgifter som behandlas om dig samt få rättelse kring felaktiga uppgifter i våra system. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål om du anser att dina personuppgifter behandlats på ett felaktigt sätt.

Om du har frågor kring vår behandling av dina uppgifter är du välkommen att ta kontakt med i första hand din skola/huvudman. Vill du ha ett registerutdrag, rättelse eller radering av dina personuppgifter så ska du vända dig till ditt dataskyddsombud med en skriftlig och undertecknad ansökan. Skicka den till dataskyddsombud@kui.se

Känsliga uppgifter

Elevhälsans medicinska arbete berör långt från alla studerande. I de fall den berör dig så är den separerad från den pedagogiska verksamheten och regleras bland annat av hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att övrig personal på skolan inte har tillgång till den information och de personuppgifter som hanteras inom denna verksamhet.

Viss information som vi samlar in kommer vi att delge till dem som behöver känna till dessa uppgifter inom vår organisation. I de fall vi bedömer detta som känsligt, eller att lagen anger att vi behöver det, kommer vi att inhämta ert samtycke för detta.

Vi förbättrar kontinuerligt våra rutiner och riktlinjer för att skydda våra system mot dataintrång, oavsiktlig förlust eller förstörelse. Vi hanterar alltid känslig information enligt lagar och föreskrifter.

Molntjänster

Vi använder oss i vissa fall av digitala tjänster som kallas molntjänster. Att använda molntjänster ger oss flera fördelar, som bland annat:

  • utökade möjligheter till samarbete inom skolan och inom AcadeMedia
  • enkelt för eleven att dela med sig av sitt material, både inom skolan och med omvärlden
  • tillgång till tjänsterna oberoende av plats och tid

Molntjänster innebär att informationen lagras hos externa leverantörer och är tillgänglig för användaren över internet. Exempel på molntjänster som vi använder är Google Apps for Education och Microsofts Office 365. Informationen tillhör fortfarande AcadeMedias skolor och vi styr över vem som kan få tillgång till den. För att garantera att personlig information inte sprids vidare har vi tecknat ett avtal med varje leverantör, ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. Enligt avtalet får leverantörerna inte dela med sig av våra användares personuppgifter och material till tredje part.

Vad händer när en elev slutar sin skolgång på någon av AcadeMedias skolor?

Om en elev vill behålla sitt material efter sin skolgång måste hen själv föra över det till ett privat konto eller egen lagringsplats. Elevens konto inaktiveras normalt i samband med att eleven lämnar AcadeMedias skolor och datan raderas en tid efter detta. Det gäller även material som lagras hos våra leverantörer (inklusive molntjänster som till exempel Google Apps for Education). Viss elevadministrativ information (framförallt betyg) lagras även efter att eleven slutat.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vilka system vi använder, vilken information vi lagrar eller hur vi arbetar för att hålla din information säker? Läs mer på vår webb, kontakta din skola eller hör av dig till ditt dataskyddsombud.