Kvalitetsarbete och klagomålshantering

Vi följer upp och utvecklar och förbättrar verksamhetens kvalitet kontinuerligt, genom att identifiera, analysera och åtgärda kvalitetsbrister. Underlag för det här arbetet är bl.a. kvalitetsutvärderingar, klagomål, avvikelserapporter, synpunkter och förbättringsförslag.

Har du synpunkter eller klagomål? Då ska du i första hand vända dig till din lärare, som rapporterar till skolledaren för dokumentation och åtgärd. Du kan också vända dig direkt till skolledaren om du vill.

Elevrådet är ett annat forum för att ta upp synpunkter och ev. klagomål.