Kurser och kurslitteratur

Kurslitteratur

OBS! Från och med 1 juli går vi över till en ny digital kurslitteratur på det nya vård- och omsorgsprogrammet (Undersköterska yrkesutbildning). Litteraturen är integrerad i vår lärplattform Omniway och du kommer åt den med ett knapptryck när kursen börjar. Den digitala litteraturen omfattar bland annat text, filmer, interaktiva övningsfrågor och möjlighet att få texten uppläst. Priset kommer att bli mer fördelaktigt än för den traditionella tryckta litteraturen. Allt eftersom bokförlagen blir klara med den nya litteraturen kommer vi även att gå ut med listor med rekommenderade böcker du kan välja att köpa, om du föredrar det.

Till övriga kurser hittar du rekommenderad kurslitteratur i kurslistan här nedan, samt i lärplattformen. Om det finns fler boktitlar kan du köpa en av böckerna.

Senare i år kommer även barn- och fritidsprogrammet att gå över till digital kurslitteratur.

Begagnad litteratur

För dig som fortfarande kommer att använda fysiska böcker och önskar köpa dem begagnade hittar du här några tips:

Köp ny litteratur
Köp ny kurslitteratur via Bokfynd – en gratis och opartisk konsumenttjänst där du kan jämföra nätbokhandlarnas priser för att hitta det lägsta priset. http://www.bokfynd.nu
Låna på biblioteket
Du kan låna böcker på ett bibliotek. Här kan du söka efter ett bibliotek nära dig: https://biblioteksdatabasen.libris.kb.se
BegagnadeSkolböcker.se
På BegagnadeSkolböcker kan du sälja och köpa begagnad kurslitteratur baserat på skola och utbildning. https://begagnadeskolbocker.se
Bokus Köp & sälj begagnad litteratur
Hitta kursboken på Bokus köp- & säljtorg för begagnad kurslitteratur. Tjänsten är helt gratis och kräver ingen kontoregistrering. https://www.bokus.com/begagnad-kurslitteratur

Kurser

Här nedan hittar du kursbeskrivning av samtliga gymnasiekurser vi erbjuder. Klicka på den kurs du vill veta mer om. Kursutbudet varierar beroende på vilken kommun du studerar via. Vill du veta vilka kurser vi erbjuder i just din kommun? Sök här ››

Aktivitetsledarskap, PEDAKI00S, 100 poäng

Aktivitetsledarskap (100p)

Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar utgångspunkt i vetenskapen om människors liv och lärande i olika miljöer och fokuserar mötet mellan människor utifrån individ-, grupp- och ledarperspektiv.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Pedagogiskt ledarskap inom specifika aktiviteter i samverkan med verksamheter.
 • Verksamhetens organisation, målsättning, verksamhetsform, ledarutbildning och centrala begrepp för aktiviteten.
 • Människors interaktion, gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för lärande och det pedagogiska ledarskapet.
 • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av aktiviteter på ett sätt som är i enlighet med målen för verksamheten.

Rekommenderad kurslitteratur

Aktivitetsledarskap Elevbok, Ingela Fredriksson, Gleerups Utbildning AB, 2017 ››

 

Akutsjukvård, SJUAKU0, 200 poäng

Akutsjukvård (200 p)

Ämnet sjukvård är tvärvetenskapligt och har sin grund i vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. Det behandlar vård- och omsorgsarbete främst inom hälso- och sjukvård. I begreppet vård och omsorg inryms även omvårdnad relaterad till sjukdomar.

Undervisningen i kursen Akutsjukvård ska behandla följande centrala innehåll:

 • Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar. Vård och omsorg före, under och efter operation. Smärta samt farmakologisk och annan smärtbehandling.
 • Människors reaktioner i kris och hur de kan hanteras inom vården.
 • Etiska frågeställningar i samband med akuta och andra sjukdomar, till exempel prioritering av patienter.
 • Medicintekniska uppgifter som, enligt lagar och andra bestämmelser, inte kräver formell kompetens, till exempel blodprovtagning och sårvård.
 • Medicinteknisk och annan utrustning.
 • Betydelsen av bemötande av, samt kommunikation och samarbete med, människor i krissituationer.
 • Rehabilitering, habilitering och egenvård.
 • System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.

Rekommenderad kurslitteratur (välj en av dessa böcker)

 1. Akutsjukvård, Anna-Lena Stenlund, Gleerups Utbildning AB, 2016 ››
 2. Akutsjukvård, Johan Strömberg. Häftad. Sanoma Utbildning, Sverige, 2012-11 ››
  Finns även som ljudbok ››

Anatomi och fysiologi 1, ANOANA01, 50 poäng

Anatomi och fysiologi 1 (50 poäng)

Kursen ger dig kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion, grundläggande medicinsk terminologi, läkemedel och läkemedelshantering, delegering samt smitta och smittspridning.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Grundläggande om människokroppens uppbyggnad och funktion.
 • Grundläggande medicinsk terminologi.
 • Grundläggande om läkemedel och läkemedelshantering, däribland olika administreringssätt, halveringstid, terapeutisk bredd och vanliga biverkningar.
 • Bestämmelser kring delegering och personligt ansvar för läkemedelshantering.
 • Vanliga mikroorganismer och hur de sprids.
 • Åtgärder för att förebygga smitta.

Du kan läsa mer om kursens centrala innehåll och kunskapskrav på Skolverkets hemsida »

Anatomi och fysiologi 2, ANOANA02, 50 poäng

Anatomi och fysiologi 2 (50 poäng)

Kursen ger dig kunskaper om ämnesomsättning, vätske-, elektrolyt- och näringsbalans, människans fortplantning, kroppens försvarssystem samt fördjupad medicinsk terminologi.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd och försvar.
 • Kroppens vätske-, elektrolyt- och näringsbalans.
 • Människans utveckling från barn till äldre.
 • Den fysiologiska processen kring människans fortplantning från befruktning till förlossning.
 • Fördjupad medicinsk terminologi.
 • Vanliga läkemedel och deras verkningssätt, användningsområden och vilka biverkningar de kan ha.
 • Enklare läkemedelsberäkning samt relevansbedömning av resultatet.
 • Lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.
 • Kroppens försvarssystem mot mikroorganismer och virus.

Du kan läsa mer om kursens centrala innehåll och kunskapskrav på Skolverkets hemsida »

Barn- och ungdomssjukvård, SJUBAR0, 200 poäng

OBS! Kursen erbjuds endast vid Linköping UtbildningsCenter

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Vanliga sjukdomar hos barn och ungdomar samt olycksfall.
 • Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid sjukdomar hos barn och ungdomar.
 • Omhändertagande av prematura barn.
 • Smärta hos barn. Smärtbehandling.
 • Barns och undomars fysiska, psykiska och sociala utveckling.
 • Betydelse av lek och andra skapande aktiviteter.
 • Barns och ungdomars reaktioner i kris och hur dessa kan hanteras inom vården.
 • Etiska frågeställningar i samband med barns och ungdomars sjukdomar, till exempel otillräcklig smärtlindring.
 • Barns och ungdomars samt närståendes behov i hälso- och sjukvård, till exempel behov av information.
 • Medicinteknisk och annan utrustning.
 • Betydelsen av kommunikation och samarbete.
 • Rehabilitering och hablitering samt egenvård.
 • System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.

Rekommenderad kurslitteratur i kursen Barn- och ungdomssjukvård

Pediatrisk omvårdnad, Inger Hallström, Tor Lindberg, Liber förlag, 2015 ››

Barnhälsovård, HAABAR0, 100 poäng

Barnhälsovård (100p)
Kursen ger kunskaper om hälsa samt om förebyggande och hälsovårdande arbete, sambanden mellan livsstil, livsvillkor och hälsa samt välbefinnande, barn- och folksjukdomar samt barnhälsovården och preventivt arbete för att främja barns hälsa och välbefinnande. Man får träna sin förmåga att använda begrepp och teorier inom verksamhetsområdet, att diskutera egna och andras attityder till och värderingar av hälsa och hälsoarbete samt att kommunicera, samarbeta och samverka med människor i olika situationer på ett yrkesetiskt sätt.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Vanliga sjukdomar och skaderisker hos barn.
 • Förebyggande barnhälsoarbete, till exempel kontroller och vaccinationer.
 • Barnhälsovårdens organisation och uppgifter.
 • Barnhälsovårdens utveckling ur ett historiskt perspektiv.
 • Barns och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling.
 • Uppväxtvillkorens betydelse för barns utveckling.
 • Betydelsen av aktivitet, lek och andra sysselsättningar för barns utveckling.
 • Barnets behov av näringsriktig kost och behov av tandvård.
 • Lagar och andra bestämmelser av betydelse för verksamhetsområdet.

Rekommenderad kurslitteratur
Barnhälsovård : att främja barns hälsa, Margaretha Magnusson, Margareta Blennow, Elisabet Hagelin. Häftad. Liber, Sverige, 2016 ››

Barns lärande och växande, PEDBAS0, 100 poäng

Barns lärande och växande (100 p)

Kursen ger kunskaper om människors lärande, liv och växande och om olika villkor för det samt om sociala och pedagogiska sammanhang. Man får träna sin förmåga att använda pedagogiska begrepp, teorier och teoretiska perspektiv samt förmågan att diskutera sin egen och andras syn på kunskap och lärande samt diskutera handlingar i sociala och pedagogiska sammanhang.

Undervisningen i kursen Barns lärande och växande ska behandla följande centrala innehåll:

 • Barns lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang och utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv.
 • Hur synen på barn, barndom och fostran har förändrats.
 • Barns olika uppväxtmiljöer och levnadsvillkor och hur samhällsförändringar har påverkat detta.
 • Innebörden och betydelsen av barns interaktion i kamratgrupper samt skapandet av kamratkulturer.
 • Vuxnas betydelse för barns lärande och växande.
 • Hur olika mediekulturer påverkar barns lärande och växande.
 • Hur till exempel genus, klass, etnicitet, funktionsnedsättningar och fritid påverkar barns levnadsvillkor.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.

Rekommenderad kurslitteratur

 1. Barns lärande och växande 2a upplagan, Tove Phillips. Kartonnage. Gleerups Utbildning AB, Sverige, 2019 ››

Dramapedagogik, PEGDRA0, 100 poäng

Dramapedagogik (100 p)

Kursen ger kunskaper om pedagogiska verksamheter och aktiviteter samt om lek och skapande verksamheters betydelse för människors lärande och växande. Man får träna förmågan att använda centrala begrepp och teorier inom kunskapsområdet. Man får även träna förmågan att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter, kommunicera, samarbeta och samverka samt förmågan att diskutera egna och andras attityder samt diskutera handlingar i pedagogiska sammanhang.

Undervisningen i kursen Dramapedagogik ska behandla följande centrala innehåll:

 • Användning, organisation och uppföljning av dramapedagogiska övningar i pedagogiska sammanhang.
 • Utveckling av fantasi och föreställningsförmåga genom dramapedagogiska övningar.
 • Identiteter och roller i samspel.
 • Olika former av rollspel.
 • Människors samspel i grupp.
 • Drama som konflikthanteringsmetod.

Rekommenderad kurslitteratur (välj en av böckerna nedan)

 1. 7 vägar till drama, Kari Mjaaland Heggestad, Studentlitteratur AB, 2014 ››
 2. Dramabok, Kent Hägglund, Kirsten Fredin. Häftad. Liber, 2011 ››

Entreprenörskap, ENTENR0, 100 poäng

Entreprenörskap (100 poäng)

I kursen behandlas grundläggande färdigheter i ämnet.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt.
 • Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk.
 • Grundläggande mötesteknik och dokumentation.
 • Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning.
 • Tillämpad marknadsföring inom projektets verksamhetsområde utifrån lagar och andra bestämmelser.
 • Presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation.
 • Finansieringsformer inom projektets verksamhetsområde, ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning.

Rekommenderad kurslitteratur
Entreprenörskap – skapa din arena, Karlsson, Kristoffersson & Sandås, 2011, Liber ››

Etik och människans livsvillkor, MÄNETI0, 100 poäng

Etik och människans livsvillkor (100p)

Kursen ger kunskaper om olika kulturer och livsåskådningar och dess påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg, liv och död. Man får träna sin förmåga att uppfatta, tolka och värdera etiska och existentiella frågor samt förmågan att kommunicera med och bemöta människor i olika sociala och kulturella sammanhang.

Undervisningen i kursen Etik och människans livsvillkor ska behandla följande centrala innehåll:

 • Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar.
 • Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn.
 • Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död.
 • Normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg.
 • Etiska begrepp och riktlinjer som är centrala för vård- och omsorgsarbete samt värdekonflikter inom verksamhetsområdet, till exempel patienters och brukares rätt till självbestämmande i relation till personalens behov av en god arbetsmiljö och rätten till en värdig död.
 • Hur sociala skillnader och generationsskillnader samt genusaspekter som rör till exempel rättvisa, sexualitet, normer och avvikelser, påverkar kommunikation med och bemötande av patienter och brukare.
 • Det egna förhållningssättet och den egna rollen i mötet med patienter och brukare.

Rekommenderad kurslitteratur

 1. Etik och människans livsvillkor, Andra upplagan, Katri Cronlund. Häftad. Sanoma Utbildning, 2017 ››

Etnicitet och kulturmöten, SOIETN0, 100 poäng

Etnicitet och kulturmöten (100 p)

Kursen ger kunskaper om hur människor och samhället formar varandra, utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv. Man får träna förmågan att använda sociologiska begrepp, teorier och modeller, att kritiskt samla in, bearbeta och använda information från olika källor samt att diskutera samhällets, egna och andras attityder. Man får även träna förmågan att problematisera kulturmöten och sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Undervisningen i kursen Etnicitet och kulturmöten ska behandla följande centrala innehåll:

 • Svenska kulturer och kulturmöten i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle.
 • Innebörden i begreppen kultur, etnicitet, nationalitet och religion.
 • Migration, dess bakgrund och konsekvenser för människors levnadsförhållanden och delaktighet i samhället.
 • Politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
 • Aktuella företeelser i dagens mångkulturella samhälle och svensk samhällsdebatt om integrations- och segregationsfrågor.

Rekommenderad kurslitteratur

 1. Etnicitet och kulturmöten, elevbok, 2:a uppl, Tove Phillips, Gleerups Utbildning AB, 2020 ››

Friskvård och hälsa, HAAFRI0, 100 poäng

Friskvård och hälsa (100p)

Kursen ger kunskaper om hälsa, hälsovårdande arbete, sambanden mellan livsstil, livsvillkor och hälsa samt välbefinnande. Man får träna sin förmåga att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsoarbete.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Människors livsvillkor och hälsoeffekter ur psykosociala, socioekonomiska, kulturella, historiska och internationella aspekter samt genus- och miljöaspekter.
 • Kost, näring, fysisk aktivitet och sömn.
 • Stress och stresshantering.
 • Missbruk och beroende.
 • Sexualitet och samlevnad samt STI (sexually transmitted infections).
 • Folksjukdomar och förebyggande hälsoarbete.
 • Centrala begrepp och teorier, till exempel KASAM (känsla av sammanhang).
 • Lagar och andra bestämmelser samt internationella överenskommelser inom hälsoområdet.
 • Hälsoupplysning individuellt och i grupp.
 • Hälsoprofil som verktyg.
 • Hälsofrämjande program på individ- och gruppnivå.
 • Kommunikation och coachning.

Rekommenderad kurslitteratur i kursen Friskvård och hälsa

Friskvård och hälsa, Stina Zegarra Willquist, Johan Paulsson. Häftad. NA förlag AB, 2014-08-04 ››

Fritids- och friskvårdsverksamheter, FRIFRT0, 200 poäng

Fritids- och friskvårdsverksamheter (200p)
Ämnet fritids- och friskvårdsverksamheter är tvärvetenskapligt och har sin grund i fritidsvetenskap, hälsovetenskap, ekonomi och pedagogik. Det behandlar arbetsuppgifter och yrkesroller samt fritids- och friskvårdsverksamheternas roll i samhället.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Driftsformer och ekonomi för offentliga, ideella och kommersiella fritids- och friskvårdsverksamheter.
 • Affärsidéer, verksamhetsidéer, mål och planering av verksamheter.
 • Marknadsföring och försäljning av tjänster och varor.
 • Lagar, förordningar och andra riktlinjer som styr fritids- och friskvårdsverksamheter.
 • Bestämmelser och praxis när det gäller arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik.
 • Vanligt förekommande arbetsuppgifter vid drift och underhåll av fritids- och friskvårdsanläggningar.
 • Hjärt-lungräddning med defibrillering och första hjälpen vid skada och akut sjukdom.
 • Kundbemötande utifrån service och värdskap.
 • Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av aktiviteter.
 • Skapande av tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar inom verksamheter.
 • Samarbete i arbetslag och samverkan med andra yrkesgrupper och verksamheter.
 • Yrkesroll och ledarskap.

Rekommenderad kurslitteratur
Fritids- och friskvårdsverksamheter, Stefan Lindström, Liber ››

Fritids- och idrottskunskap, FRTFRD0, 100 poäng

Fritids- och idrottskunskap (100 p)

Kursen ger kunskaper om fritidens och idrottens betydelse för individer, grupper och samhälle samt om människors fritidsvanor och fritidsaktiviteter. Man får även kunskaper om fritidssektorn, friskvårdssektorn och idrottsrörelsen samt olika föreningar, folkrörelser och organisationer. Man får träna förmågan att använda centrala begrepp och teorier inom kunskapsområdet, att kritiskt använda information från olika källor samt träna förmågan att diskutera egna, andras och samhällets attityder och värderingar inom ämnesområdet.

Undervisningen i kursen Fritids- och idrottskunskap ska behandla följande centrala innehåll:

 • Fritid som begrepp och fenomen.
 • Fritidens och idrottens betydelse för människors hälsa, lärande och växande.
 • Människors fritidsvanor och fritidsaktiviteter i olika åldrar, och faktorer som påverkar val av dessa.
 • Fritid och idrott för människor med funktionsnedsättningar.
 • Folkhälso-, fritids- och idrottspolitiska mål och deras betydelse för olika verksamheter.
 • Fritids- och friskvårdssektorns samt idrottsrörelsens bakgrund, utveckling, organisation och innehåll ur ett nationellt och internationellt perspektiv.
 • Organisationen av villkor och samhällsstöd för organisationer, föreningar och folkrörelser.
 • Fritidsverksamheters betydelse för turism i och marknadsföring av en region.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.

Rekommenderad kurslitteratur

 1. Fritids- och idrottskunskap, Tove Phillips. Gleerups Utbildning AB 2011 ››

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, FUTFUN01, 100 poäng

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (100 poäng)

Kursen ger dig kunskaper om olika funktionsnedsättningar, identitetsutveckling, sinnesstimulering, livsvillkor, sexualitet, tillgänglighet, hot och våld samt bemötande och teamarbete. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
 • Barn och ungas utveckling vid funktionsnedsättning.
 • Olika funktionsnedsättningar, till exempel olika former av rörelsehinder, intellektuella funktionsnedsättningar och syn- och hörselnedsättningar samt deras konsekvenser i vardagen.
 • Identitetsutveckling och självbild vid funktionsnedsättning.
 • Livsvillkor och möjlighet till utveckling utifrån samhällets stöd och service.
 • Tillgänglighet i inre och yttre miljö.
 • Sinnesstimulering för att främja kommunikation och samspel.
 • Sexualitet och relationer.
 • Pedagogiska arbetssätt och välfärdsteknologi som främjar delaktighet och självbestämmande.
 • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av stöd- och hjälpinsatser till den enskilde utifrån biståndsbedömning.
 • Bemötande och professionellt förhållningssätt.
 • Teamarbete och samverkan internt och externt.
 • Förebyggande arbete och rutiner för hantering av hot- och våldssituationer.
 • Historiska perspektiv över vilka normer, värderingar och synsätt som påverkat synen på funktionsnedsättning.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området, däribland FN:s konvention om barnets rättigheter och FN:s-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt de intentioner som finns bakom lagarna.
Du kan läsa mer om kursens centrala innehåll och kunskapskrav på Skolverkets hemsida »

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, FUTFUN02, 100 poäng

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (100 poäng)

Kursen ger dig kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, förvärvad hjärnskada, utanförskap, specialpedagogiska hjälpmedel, stöd- och hjälpinsatser samt pedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, däribland autism, ADHD och ADD, dess livsvillkor och konsekvenser i den dagliga livsföringen.
 • Förvärvad hjärnskada och dess konsekvenser i den dagliga livsföringen.
 • Utanförskap i samband med funktionsnedsättning.
 • Kunskaper om olika specialpedagogiska hjälpmedel och arbetssätt.
 • Olika verksamheter, till exempel särskola, andra anpassade utbildningar och daglig verksamhet.
 • Stöd- och hjälpinsatser inom området funktionsnedsättning. Insatser enligt LSS, Individuell plan och god man för att underlätta människors möjligheter till ett aktivt deltagande i samhället.
 • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av stöd- och hjälpinsatser till den enskilde.
 • Pedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt som främjar individens självbestämmande och möjlighet till utveckling, till exempel genom lågaffektivt hjälpmedel som är relevanta för uppgiften. bemötande, cirkulärt tänkande, delaktighetsmodellen och empowerment.
 • Metoder för reflektion över egna och arbetslagets arbetsmetoder för att utveckla ett individanpassat arbetssätt.
Du kan läsa mer om kursens centrala innehåll och kunskapskrav på Skolverkets hemsida »

Gerontologi och geriatrik, GERGER0, 100 poäng

Gerontologi och geriatrik (100 poäng)

Kursen ger dig kunskaper om det normala åldrandet, demenssjukdomar, äldre multisjuka, läkemedelsanvändning, kost och måltid, rehabilitering, palliativ vård, kognitiva hjälpmedel samt kommunikation och professionellt förhållningssätt. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
 • Det normala åldrandet samt fysiska, psykiska, sociala, kulturella och existentiella perspektiv på åldrandet.
 • Insatser och verksamheter inom äldreomsorg.
 • Geriatriska, äldrepsykiatriska och vanliga sjukdomar och tillstånd samt
 • läkemedelsanvändning hos äldre.
 • Demenssjukdomar, deras olika faser och utredningar. Kartläggning och individuell
 • bemötandeplan, utifrån BPSD, beteendemässiga och psykiska symptom vid demens.
 • Äldre multisjuka.
 • Förebyggande av vårdskador genom att kartlägga och åtgärda risker för bland annat undernäring, fallolyckor, trycksår och bristande munhälsa hos äldre.
 • Den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv för sinnesstimulans och livskvalitet.
 • Åldrande och sexualitet.
 • Kost, näringsbehov och nutrition vid åldrande.
 • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av stöd- och hjälpinsatser till den enskilde.
 • Vikten av rehabilitering, funktionsbevarande omsorg och fysisk aktivitet för äldres
 • välbefinnande.
 • Palliativ vård och omsorg utifrån olika trossamfunds syn och ceremonier kring omhändertagande vid livet slutskede.
 • Kognitiva hjälpmedel vid demenssjukdom och andra äldrepsykiatriska och geriatriska tillstånd.
 • Bemötande och professionellt förhållningssätt med utgångspunkt i socialtjänstens värdegrund för omsorg om äldre.
 • Samarbete med anhöriga för ökad delaktighet i form av närståendestöd, teamarbete och olika frivilligorganisationer.
Du kan läsa mer om kursens centrala innehåll och kunskapskrav på Skolverkets hemsida »

Grundläggande Svenska som andraspråk, 100-700p, 700p

Du får fortsätta att utveckla din förmåga att använda det svenska språket i tal och skrift. Du lär dig med hjälp av hörövningar och textläsning som följs av diskussioner och skrivuppgifter. Du får även fördjupad kunskap om grammatik och språkriktighet samt större kunskap om det svenska samhället och den svenska kulturen.

Kursen består av fyra delkurser

Delkurs 1 GRNSVEA 100 poäng
Delkurs 2 GRNSVEB 200 poäng
Delkurs 3 GRNSVEC 200 poäng
Delkurs 4 GRNSVED 200 poäng

Grundläggande vård och omsorg, GRUGRD0, 100 poäng

Grundläggande vård och omsorg (100p)

Kursen ger kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion och vanligt förekommande sjukdomar och läkemedel. Man får träna sin förmåga att arbeta utifrån lagar och andra bestämmelser, att arbeta med personlig omvårdnad och ge stöd i egenvård samt diskutera sin egen och andras roll i arbetet med personlig omvårdnad.

Undervisningen i kursen Grundläggande vård och omsorg ska behandla följande centrala innehåll:

 • Grundläggande anatomi och fysiologi.
 • Vanligt förekommande sjukdomar och åtgärder vid dem.
 • Innebörden av personlig omvårdnad och egenvård och hur det kan stödjas.
 • Omvårdnadshygien, mikroorganismer, smitta och smittspridning.
 • Användning och hantering av vanligt förekommande läkemedel. Läkemedlens biverkningar.
 • Bestämmelser och praxis om arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik i samband med arbetet med grundläggande vård och omsorg.
 • Funktionella kroppshållningar. Innebörden och betydelsen av att arbeta ergonomiskt. Förutsättningar för funktionella kroppshållningar.
 • Hjärt-lungräddning med defibrillering samt första hjälpen vid skada och akut sjukdom.

Rekommenderad litteratur

 1. Grundläggande vård och omsorg, Sara Eweson, Stina Zegarra Willquist, Gleerups Utbildning AB, 2019-08

Gymnasiearbete Barn och fritid, GYARBF, 100 poäng

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Gymnasiearbete Vård och omsorg, GYARVO, 100

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Hemsjukvård, SJUHEM0, 100 poäng

Hemsjukvård (100 p)

Kursen ger kunskaper om vård- och omsorgsåtgärder, medicinska åtgärder, vård i livets slutskede samt reaktioner i kris. Man får träna sin förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter och medicintekniska uppgifter samt rehabilitering, habilitering och egenvård som kan utföras i hemmet.

Undervisningen i kursen Hemsjukvård ska behandla följande centrala innehåll:

 • Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder som kan utföras i hemmet.
 • Vård i livets slutskede.
 • Människors reaktioner i kris och hur de kan hanteras inom vården.
 • Etiska frågeställningar i samband med vård i hemmet, till exempel rätten till integritet när hemmet blir en vårdplats.
 • Medicintekniska uppgifter som, enligt lagar och andra bestämmelser, inte kräver formell kompetens, till exempel blodprovtagning, katetrisering och sårvård.
 • Vårdplanering, dess syfte, innehåll och hur en sådan görs.
 • Medicinteknisk och annan utrustning.
 • Betydelsen av bemötande, kommunikation och samarbete.
 • Rehabilitering, habilitering och egenvård som kan utföras i hemmet.
 • System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.

Rekommenderad kurslitteratur

 1. Hemsjukvård, Elisabeth Levy. Danskt band. Sanoma Utbildning, 2013-09 ››
  Finns även som ljudbok ››

Hälso- och sjukvård 1, HAOHAL01, 100 poäng

Hälso- och sjukvård 1 (100 poäng)

Kursen ger dig kunskaper om folkhälsoarbete, frisk- och riskfaktorer, hälso- och sjukvård, rehabilitering, dokumentation, vårdplanering, medicintekniska uppgifter, medicinteknisk utrustning, Första hjälpen och Vuxen-HLR. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
 • Folkhälsoarbete och hur det kan bedrivas på individ-, grupp- och samhällsnivå.
 • Frisk- och riskfaktorer och deras påverkan på människors hälsa och livskvalitet, däribland motion, rekreation och kost, samt droger och stress.
 • Hälso- och sjukvård samt medicinska åtgärder som kan utföras på vårdinrättning eller i hemmet.
 • Etiska frågeställningar inom hälso- och sjukvård.
 • Människors reaktioner i kris och hur de kan hanteras.
 • Medicintekniska uppgifter som, enligt lagar och andra bestämmelser, inte kräver formell kompetens, däribland blodprovstagning och sårvård.
 • Riskfaktorer för trycksår och åtgärder för att förhindra eller minimera risken för trycksår.
 • Rehabilitering, habilitering och egenvård enligt vårdplanering på vårdinrättning eller i hemmet.
 • Uppmärksammande och rapportering av förändringar i människors hälsotillstånd.
 • System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.
 • Vårdplanering, dess syfte och innehåll.
 • It som hjälpmedel inom hälso- och sjukvård.
 • Medicinteknisk och annan utrustning.
 • Bemötande och kommunikation med hänsyn till individ och kultur.
 • Personcentrerad vård och interprofessionella samarbeten.
 • Första hjälpen vid skador och akuta sjukdomar.
 • Vuxen-HLR (Hjärt-lungräddning) med larm, åtgärder vid luftvägsstopp, stabilt sidoläge.
Du kan läsa mer om kursens centrala innehåll och kunskapskrav på Skolverkets hemsida »

Hälso- och sjukvård 2, HAOHAL02, 100 poäng

Hälso- och sjukvård 2 (100 poäng)

Kursen ger dig kunskaper om vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar, smärta och smärtbehandling, symtomlindring, krishantering, pre- och postoperativ vård, medicinteknisk utrustning, Barn-HLR och S-HLR vuxen. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
 • Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.
 • Smärta samt farmakologisk och annan smärtbehandling.
 • Etiska frågeställningar i samband med akuta och andra sjukdomar och rätten till en värdig död.
 • Kriser, existentiella frågor, reaktioner och psykosocialt stöd.
 • Hantering av dränage, stomi, kvarliggande respektive intermittent kateter.
 • Assistans vid undersökning och behandling.
 • Pre- och postoperativ vård.
 • Energi-, närings- och vätskebehov vid sjukdom.
 • Vårdplanering, dess syfte, innehåll och genomförande.
 • Symtomlindring vid illamående, kramper, andnöd, oro och ångest.
 • Utvärdering, rapportering och dokumentation av gjorda insatser.
 • Medicinteknisk utrustning.
 • Mobilisering, dess betydelse och effekter samt åtgärder som minskar risken för komplikationer.
 • Betydelsen av bemötande samt kommunikation och samarbete i krissituationer med respekt för individ och kultur.
 • Barn-HLR och S-HLR vuxen.
Du kan läsa mer om kursens centrala innehåll och kunskapskrav på Skolverkets hemsida »

Hälsopedagogik, HALHAL0, 100 poäng

Hälsopedagogik (100 p)

Kursen ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor, olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt samt om salutogent förhållningssätt. Man får träna sin förmåga att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter.

Undervisningen i kursen Hälsopedagogik ska behandla följande centrala innehåll:

 • Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.
 • Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.
 • Innebörden av ett salutogent förhållningssätt.
 • Arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på människors hälsa.
 • Innebörden av inflytande, delaktighet och jämställdhet för människors hälsa.
 • Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress.
 • Kriser och krishantering.
 • Lagar, mål, andra bestämmelser och överenskommelser för folkhälsoarbete på internationell, nationell och lokal nivå.
 • Metoder för att analysera människors hälsotillstånd.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
 • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Rekommenderad kurslitteratur

 1. Hälsopedagogik, Anna-Karin Axelsson, Sanoma Utbildning, 2016 ››
  Finns även som ljudbok ››

Idrott och hälsa 1, IDRIDR01, 100 poäng

Idrott och hälsa 1 (100p)
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
 • Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
 • Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
 • Rörelse till musik samt dans.
 • Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.
 • Metoder och redskap för friluftsliv.
 • Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.
 • Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid blödning och drunkningstillbud.
 • Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation.
 • Spänningsreglering och mental träning.
 • Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik.

Rekommenderad kurslitteratur
Idrott och hälsa 1 & 2. Johan Paulsson, Daniel Svalner. Häftad. Roos & Tegner 2014 ››

Idrott och hälsa 2, IDRIDR02, 100 poäng

Idrott och hälsa 2 (100p)
Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Det ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och hälsa. Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa.

Undervisningen i kursen ska behandla följande innehåll:

 • Upplevelsebaserade rörelseaktiviteter utomhus, till exempel paddling, klättring, ridning, orientering, friluftsliv och geografiskt betingade aktiviteter som skidåkning.
 • Fysiologiska och psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet.
 • Musik, rytm och dans som inspiration för att utveckla kroppslig förmåga.
 • Hälsobegreppets grunder. Hälsofrämjande arbetssätt samt hur arbetssätten kan dokumenteras.
 • Riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter, till exempel överträning och skador i samband med idrott och motionsaktiviteter.
 • Idrott, dans och motionsaktiviteter som samhällsfenomen och som sociala och kulturella verktyg.
 • Olika kroppsideals påverkan på människor, till exempel ätstörningar och dopning.
 • Miljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter.

Rekommenderad kurslitteratur
Idrott och hälsa 1 & 2. Johan Paulsson, Daniel Svalner. Häftad. Roos & Tegner 2014 ››

Internationellt arbete, MÄNINA0, 100 poäng

Internationellt arbete (100 p)

Undervisningen i kursen Internationellt arbete ska behandla följande centrala innehåll:

 • Vård och omsorg i olika länder och hur kulturer påverkar synen på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicinsk behandling, vård och omsorg samt liv och död.
 • Olika länders organisation av vård och omsorg. Personalkategorier och utbildning.
 • Normer och värderingar inom vård och omsorg i olika länder.
 • Hälsoproblem orsakade av till exempel infektionssjukdomar eller vattenbrist, av krig eller katastrofer.
 • Internationella överenskommelser.
 • Biståndsorganisationer och biståndsarbete.
 • Etiska riktlinjer som är centrala för vård- och omsorgsarbete i olika länder samt värdekonflikter.
 • Sociala aspekter och genusaspekter på hälsa och välbefinnande i olika länder.
 • Det egna förhållningssättet och den egna rollen i mötet med patienter och brukare samt med olika länders vård- och omsorgsstruktur.

Rekommenderad kurslitteratur (välj en av böckerna nedan)

 1. Internationellt arbete, Eva Björklund, Petra Björklund, Sanoma Utbildning, 2015 ››
  Finns även som ljudbok ››
 2. Internationellt arbete, Martina Andersson Gedda, Ann-Christine Hemrell, Liber, 2015 ››

It i vård och omsorg, ITIITI0, 100 poäng

It i vård och omsorg (100p)
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • It-tillämpningar för vård- och omsorgsarbete samt hur de har utvecklats.
 • Funktion, konstruktion och uppbyggnad av it-tillämpningar.
 • Samspelet mellan it och människan.
 • It inom informationsöverföring och dokumentation samt medicintekniska informationsdatasystem (MIDS).
 • It som hjälpmedel för vård och omsorg i hemmet, till exempel bildkommunikation, elektroniska sensorer och övervakningssystem.
 • Internetbaserade funktioner för rådgivning, hälsoinformation och stödnätverk.
 • It kopplat till arbetssätt, metoder och ergonomi.
 • Etiska frågeställningar kopplade till specifika it-tillämpningar i vård- och omsorgsarbete.
 • Framtida utveckling, till exempel att stödja äldre så att de kan använda tekniken.
 • Lagar och andra bestämmelser om sekretess och datalagring.

Rekommenderad kurslitteratur
It i vård och omsorg, Rune Johansson, Lars Skärgren ››

Kommunikation, PEDKOU0, 100 poäng

Kommunikation (100 p)

Kursen ger kunskaper om människors interaktion och kommunikation i olika sammanhang och utifrån olika teorier. Man får träna förmågan att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter för att stödja och stimulera människors lärande och deltagande i olika situationer.

Undervisningen i kursen Kommunikation ska behandla följande centrala innehåll:

 • Människors interaktion och kommunikation i olika sammanhang och utifrån olika teorier.
 • Sociala och kulturella förhållandens påverkan på människors interaktion och kommunikation.
 • Gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för interaktion och kommunikation.
 • Användning av samtal som redskap i kommunikationen.
 • Interaktion och kommunikation vid konflikter och konflikthantering.
 • Framväxten av mediekulturer och användandet av digitala medier samt deras betydelse för människors liv och lärande.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
 • Användning av informationsteknik som redskap för kommunikation och information.

Rekommenderad kurslitteratur (välj en av dessa böcker)

 1. Kommunikation, Matts Dahlkwist, Danskt band. Liber, 2012-08.
 2. Kommunikation Elevbok 2:a uppl, Tove Phillips. Kartonnage. Gleerups Utbildning AB, 2017-04-20

Komplementärmedicin, HAAKOM0, 100 poäng

Komplementärmedicin (100 p)

Kursen ger kunskaper om hälsa och hälsovårdande arbete samt om sambanden mellan livsstil, livsvillkor och hälsa samt välbefinnande. Man får träna sin förmåga att använda begrepp och teorier inom verksamhetsområdet, planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsoarbete, diskutera egna och andras attityder till och värderingar av hälsa och hälsoarbete samt förmågan att kommunicera, samarbeta och samverka med människor i olika situationer på ett yrkesetiskt sätt.

Undervisningen i kursen Komplementärmedicin ska behandla följande centrala innehåll:

 • Komplementära behandlingsmetoder och verkningssätt och effekter ur ett fysiologiskt och psykologiskt perspektiv.
 • Komplementära behandlingsmetoder i relation till skolmedicin.
 • Den komplementärmedicinska historiken ur ett kulturellt perspektiv. Etiska perspektiv på komplementärmedicinska behandlingsmetoder.
 • Massage och beröring som terapeutisk metod och dess fysiologiska och psykologiska effekter.
 • Planering, genomförande och utvärdering samt dokumentation av komplementär metod i syfte att öka psykiskt, fysiskt eller socialt välbefinnande, till exempel taktil stimulering eller klassisk massage.
 • Lagar och bestämmelser som reglerar det komplementärmedicinska verksamhetsområdet.
 • Yrkesetik i samarbete och kommunikation i utövande av komplementärmedicinska behandlingsmetoder.

Rekommenderad kurslitteratur (välj en av böckerna nedan)

 1. Komplementärmedicin, Stina Zegarra Willquist, Gleerups Utbildning AB, 2016 ››
 2. Komplementärmedicin, Eva Björklund, Sanoma utbildning 2013 ››

Kost och hälsa, HALKOC0, 100 poäng

Kost och hälsa (100p)

Kursen ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor, livsvillkor och vilka konsekvenser de får för hälsan. Man får även kunskaper om folkhälsoarbete och olika former av hälsofrämjande metoder och aktiviteter samt deras hälsoeffekter. Man får träna förmågan att använda begrepp och teorier inom hälsoområdet, att diskutera egna och andras attityder och värderingar samt förmågan att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Kostens och måltidens betydelse för hälsa och välbefinnande.
 • Näringslära, livsmedelskvalitet och tillagning.
 • Betydelsen av fysisk aktivitet och vila för människors hälsa.
 • Hygien, smitta och smittspridning.
 • Olika allergier, deras konsekvenser och hur de kan hanteras.
 • Människors behov av specialkoster utifrån medicinska, etniska och etiska skäl och hantering av detta.
 • Kritisk användning av information från olika källor.

Rekommenderad kurslitteratur

Kost, måltid och munhälsa, HAAKOS0, 100 poäng

Kost, måltid och munhälsa (100 p)

Kursen ger kunskaper om hälsa samt om förebyggande och hälsovårdande arbete samt sambanden mellan livsstil, livsvillkor och hälsa samt välbefinnande. Man får träna sin förmåga att använda begrepp och teorier inom verksamhetsområdet, att diskutera egna och andras attityder till och värderingar av hälsa och hälsoarbete samt träna sin förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka med människor i olika situationer på ett yrkesetiskt sätt.

Undervisningen i kursen Kost, måltid och munhälsa ska behandla följande centrala innehåll:

 • Näringsbehov, nutrition och nationella kostrekommendationer.
 • Balanserad kost och specialkoster vid ohälsa, sjukdom och funktionshinder.
 • Munhygien och munvård hos äldre och sjuka.
 • Kulturella aspekter på kost och måltid.
 • Functional food, dvs. livsmedel med specifika fysiologiska hälsoeffekter.
 • Måltidsmiljöns estetiska och psykosociala aspekter.
 • Svälj- och matsmältningsbesvär samt anpassning av kosten vid olika sjukdomstillstånd.
 • Livsmedelshygien och handhavande av livsmedel för bevarande av dess näringsinnehåll.
 • Tillagning, iordningställande och servering av måltider.

Rekommenderad kurslitteratur (välj en av böckerna nedan)

 1. Kost, måltid och munhälsa, Kerstin Skagert, Annika Löf, Ingela Sellin Marklund, Sanoma Utbildning, 2015 ››
 2. Näringslära, Ing-Marie Sundling, Ingrid Christenson, Liber, 2010 ››

Ledarskap och organisation, LEDLED0, 100 poäng

Ledarskap och organisation (100p)

Kursen ger kunskaper om begrepp, teorier och modeller, hur individer och grupper fungerar, kommunikation, samverkan, konflikthantering och motivation. Man får även kunskaper om olika former av ledarskap, organisationsformer och organisationskulturer. Man tränar förmågan att identifiera och diskutera frågor om ledarskap och organisation samt förmågan att leda och organisera en verksamhet.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
 • Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering.
 • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus.

Rekommenderad kurslitteratur i kursen Ledarskap och organisation

Ledarskap och organisation, Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson, Liber, 2015 ››

Lärande och utveckling, PEDLÄR0, 100 poäng

Lärande och utveckling (100 p)

Kursen ger kunskaper om människors lärande, utveckling och socialisation. Man får träna sin förmåga att diskutera sin egen och andras syn på kunskap och lärande samt diskutera handlingar i sociala och pedagogiska sammanhang.

Undervisningen i kursen Lärande och utveckling ska behandla följande centrala innehåll:

 • Människors lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv.
 • Hur synen på kunskap, lärande, undervisning och utbildning har förändrats.
 • Hur kunskap och värderingar konstrueras, lever kvar och förändras inom olika kulturer, samhällen, institutioner och grupper av människor.
 • Människors olika villkor för lärande och växande och hur synen på normalitet och avvikelse påverkar detta.
 • Olika pedagogiska situationers och lärmiljöers påverkan på lärandet.
 • Det sociala sammanhanget och gruppens betydelse för lärande.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.

Rekommenderad litteratur (välj en av dessa böcker)

 1. Lärande och utveckling Elevbok, 2:a upplagan, Tove Philips, Gleerups Utbildning AB, 2017 ››
 2. Lärande och utveckling, Gabriella Bernerson, Sanoma Utbildning, 2012 ››
  Finns även som ljudbok ››

Massage 1, MAAMAA01, 100 poäng

Massage 1 (100p)
Ämnet massage är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som har sin grund i naturvetenskap och humanbiologi. Ämnet handlar om hur vår kropp och rörelseapparat påverkas av olika faktorer och hur massage och beröring kan användas både som behandlingsmetod och i hälsofrämjande syfte.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Grundläggande anatomi och fysiologi med fokus på kroppens rörelseapparat, skelett, leder, muskler och hud.
 • Tillämpad anatomi samt grundläggande muskel- och skelettpalpation.
 • Grundgrepp i massage.
 • Klassisk massage, ansiktsmassage, sittande massage samt taktil massage.
 • Massagens historia, vetenskapliga effekter och teoretiska grund.
 • Spänningsbehandling och hur massage kan frigöra spänningar i stel och spänd muskulatur.
 • Undersökning, behandling och träning i kombination för att skapa helhet i ett hälsofrämjande syfte.
 • Hygien, miljö och arbetsställning vid massage.

Rekommenderad kurslitteratur

Massage för idrott, prestation och hälsa. Thomas Lindholm. Spiral. SISU Idrottsböcker, 2010-08 ››

Matematik, nationell delkurs 1, GRNMATA, 100

Matematik, nationell delkurs 1 (100 poäng)

Undervisningen i kursen matematik inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleven möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Genom undervisningen i kursen matematik ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier, frågeställningar och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matematik, nationell delkurs 2, GRNMATB, 100 poäng

Matematik, nationell delkurs 2 (100 poäng)

Undervisningen i kursen matematik inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleven möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Genom undervisningen i kursen matematik ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier, frågeställningar och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Medicin 1, MEDMED01, 150 poäng

Medicin 1 (150 p)

Kursen ger kunskap om människokroppens uppbyggnad och utveckling, vanliga sjukdomar och vanliga mikroorganismer. Man får träna sin förmåga att ge första hjälpen och hjärt-lung-räddning. Man få även träna sin förmåga att använda medicinsk terminologi.

Undervisningen i kursen Medicin 1 ska behandla följande centrala innehåll:

 • Människokroppens uppbyggnad och utveckling samt dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd, försvar och fortplantning.
 • Vanliga sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser, undersökningar, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
 • Vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.
 • Vanliga mikroorganismer och deras spridningsvägar.
 • Första hjälpen vid skador och akuta sjukdomar samt hjärt-lungräddning.
 • Samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer.
 • Brandsäkerhetsarbete som att upptäcka och åtgärda brandrisker samt agerande i händelse av brand.
 • Medicinsk terminologi.

Rekommenderad litteratur (välj en av böckerna nedan)

 1. Medicin 1, Urban Gillå. Häftad. Sanoma Utbildning, Sverige, utkommer: 2017-12-21 ››
 2. Medicin 1, Gudrun Arvidsson, Liber, 2015 ››
  Gratis webbapp ››
 3. Medicin 1+2, Maria Bengtsson, Ulla Lundström, Gleerups Utbildning AB, 2011 ››
 4. Medicin 1, Hjelm, von der Lieth, Looft, Olsen, Andersen, Hansen, Sanoma Utbildning, 2011 ››

Medicin 2, MEDMED02, 100 poäng

Medicin 2 (100 p)

Kursen ger kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar samt kunskaper om människans normala fysiska utveckling genom livet. Man får även kunskaper om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom på sjukdom, läkemedel och läkemedelsanvändning samt mikroorganismer och deras spridningsvägar samt kroppens försvarssystem. Man får träna sin förmåga att använda medicinsk terminologi.

Undervisningen i kursen Medicin 2 ska behandla följande centrala innehåll:

 • Människokroppens uppbyggnad med fördjupning i dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd, försvar och fortplantning.
 • Fysiologiska processer med utgångspunkt i hälsa.
 • Sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser. Undersökningar, medicinska behandlingar, vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
 • Vatten-, elektrolyt-, syrabas- och näringsbalans.
 • Farmakologi inklusive specifika läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
 • Mikroorganismer och kroppens försvarssystem.
 • Medicinsk terminologi.

Rekommenderad litteratur (välj en av böckerna nedan)

 1. Medicin 2, Urban Gillå, Peter Wide. Häftad. Sanoma Utbildning, Sverige, 2018
 2. Medicin 1+2, Maria Bengtsson, Ulla Lundström. Häftad. Gleerups Utbildning AB, Sverige, 2011

Mental träning, HÄLMEN0, 100 poäng

Mental träning (100p)
Kursen ger kunskaper om människors hälsa samt om hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor, om folkhälsoarbete och olika former av hälsofrämjande metoder och aktiviteter samt deras hälsoeffekter. Man får träna förmågan att använda begrepp och teorier inom hälsoområdet, planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsofrämjande arbete, metoder, aktiviteter och undersökningar samt träna förmågan att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Psykologiska faktorer i relation till prestation.
 • Olika stressorer i vardagen.
 • Teoretiska modeller för stresshantering.
 • Aktuell forskning inom området.
 • Motivation och målfokusering.
 • Mentala avslappnings- och träningsmetoder, till exempel mindfulness.
 • Pedagogiska modeller för instruktion och handledning.

Rekommenderad kurslitteratur

En vinnande Väg – Idrottspsykologi för gymnasiet. Lokman, Wennberg, Bunke. SISU Idrottsböcker, 2013 ››

Människans säkerhet, MÄSMÄN0, 100 poäng

Människans säkerhet (100p)
Kursen ger kunskaper om myndigheter och organisationer som ansvarar för medborgarnas säkerhet samt om lagar och andra bestämmelser, missbruk av droger, läkemedel och spel, våld och hot i samhället. Man får även kunskaper om systematiskt olycksarbete och skadeförebyggande arbete med fokus på målgruppen barn och äldre. Man får träna förmågan att kommunicera och samarbeta med andra på ett yrkesetiskt och pedagogiskt sätt.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Samhällets säkerhetsarbete, organisation på central, regional och kommunal nivå samt olika aktörers, inklusive den enskildes, ansvar och roller.
 • Lagar och andra bestämmelser av betydelse för verksamhetsområdet och som reglerar yrken inom verksamhetsområdet.
 • Effekter av till exempel drog-, läkemedels- och spelmissbruk samt förebyggande åtgärder.
 • Säkerhet för barn, till exempel förebyggande av barnolycksfall och barnmisshandel.
 • Våld och hot, till exempel mot kvinnor.
 • Gärningsmän och brottsoffer samt straffpåföljder.
 • Säkerhet för äldre, till exempel förebyggande av fallolyckor, trafikskador, brand, våld och hot samt förgiftningar.
 • Förebyggande brandsäkerhetsarbete.
 • Metoder för självförsvar.
 • Betydelsen av kommunikation och samarbete.

Ingen bok finns utgiven för närvarande. Kompletterande litteratur bestäms i samråd med din kurslärare i avvaktan på att ny kursbok ges ut.

Människors miljöer, PEDMÄI0, 100 poäng

Människors miljöer (100p)

Kursen ger kunskaper om människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor, skapandet av de kulturer och identiteter. Man får träna förmågan att använda pedagogiska begrepp samt diskutera handlingar i sociala och pedagogiska sammanhang.

Undervisningen i kursen Människors miljöer ska behandla följande centrala innehåll:

 • Människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor.
 • Hur människor påverkas av, samt själva medverkar till, skapandet av de kulturer och samhällen de lever i.
 • Hur identiteter skapas och formas i sociala sammanhang.
 • Hur till exempel genus, klass, etnicitet, familj, generation, funktionsnedsättningar, arbete och fritid påverkar människors levnadsvillkor.
 • Demokratisk värdegrund och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter.
 • Innebörden av integration, segregation, likabehandling och diskriminering.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.

Rekommenderad kurslitteratur (välj en av dessa böcker)

 1. Människors miljöer Elevbok 2:a uppl Tove Phillips, Gleerups, 2016 ››
 2. Människors miljöer Britt-Inger Olsson, Kurt Olsson, Liber 2011 ››

Naturguidning 1, NAGNAT01, 100 poäng

Naturguidning 1 (100p)

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Planering och genomförande av aktiviteter för längre och kortare vistelse i naturen.
 • Val av aktiviteter efter deltagarnas förutsättningar, till exempel ålder, kondition och erfarenheter.
 • Val av utrustning och material för aktiviteter i naturen.
 • Hantering och vård av material och utrustning för aktiviteter i naturen.
 • Utrustningens konstruktion och funktion.
 • Hygien i samband med vistelse i naturen.
 • Orientering med och utan tekniska hjälpmedel.
 • Eldning och matlagning under varierande förhållanden i naturen.
 • Planering av säkerhet vid aktiviteter för att minimera olycksrisker samt första hjälpen och livräddning.
 • Lagar och andra bestämmelser som rör säkerhet samt natur- och kulturmiljöer.
 • Innebörden i allemansrätten.
 • Information om växter, djur och natur.

Rekommenderad kurslitteratur i kursen Naturguidning

Friluftslivets pedagogik: En miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet, Britta Brügge, Matz Glantz, Klas Sandell, Liber, 2018

Omvårdnad 1, OMVOMV01, 100 poäng

Omvårdnad 1 (100 poäng)

Kursen ger dig kunskaper om vanliga sjukdomstillstånd, omvårdnad, personlig vård, nutritionslära, etiskt förhållningssätt, basala hygienrutiner, omvårdnad vid livets slutskede, säker informationshantering samt lagar och bestämmelser. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
 • Vanliga sjukdomstillstånd, däribland diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, stroke och epilepsi.
 • Centrala begrepp inom omvårdnad.
 • Omvårdnad vid de vanligaste sjukdomstillstånden med hänsyn tagen till patientsäkerhet, självbestämmande och integritet.
 • Personlig vård, däribland personlig hygien, munvård, kost och vätska, måltidssituation, vila och sömn, elimination, inkontinens och klädsel samt komplikationer vid långvarigt sängläge.
 • Nutritionslära och stimulerad matsituation.
 • Observation, värdering och prioritering utifrån fysiska och psykiska tillstånd samt dokumentation och rapportering av gjorda observationer och insatser.
 • Etiska frågeställningar och etiskt förhållningssätt i vård- och omsorgsarbetet.
 • Basala hygienrutiner vid vård- och omsorgsarbete.
 • Omvårdnad vid livets slutskede, smärtlindring och omhändertagande efter döden.
 • Medicintekniska och andra hjälpmedel.
 • Datoranvändning och säker informationshantering kopplade till specifika it-tillämpningar i vård- och omsorgsarbete.
 • Kommunikation, bemötande, förhållningssätt och sinnesstimulering.
 • Personcentrerad vård, teamarbete och interprofessionella samarbeten.
 • Arbete utifrån biståndsbedömning eller vårdplanering med hänsyn till den enskildes behov och förutsättningar.
 • Den historiska utvecklingen inom verksamhetsområdet.
 • Den fysiska och psykiska arbetsmiljöns betydelse för hälsa och egen säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser.
 • Arbetsställningar och förflyttningar.
 • Ergonomiska verktyg, deras funktion och underhåll.
 • Hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och Lex Maria samt andra relevanta lagar inom området.
 • Arbetsuppgifter som kräver delegering.
 • Sekretess i vård- och omsorgsarbete.
Du kan läsa mer om kursens centrala innehåll och kunskapskrav på Skolverkets hemsida »

Omvårdnad 2, OMVOMV02, 100 poäng

Omvårdnad 2 (100 poäng)

Kursen ger dig kunskaper om olika sjukdomstillstånd, undersökningsmetoder, omvårdnadsprocessen, avvikelsehantering, medicintekniska uppgifter, hälso- och sjukvårdsuppgifter, observationer samt medicintekniska informationsdatasystem. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
 • Sjukdomstillstånd, däribland infektionssjukdomar, andningsorganens sjukdomar, magtarmkanalens sjukdomar, skallskador, frakturer och nervsystemets sjukdomar.
 • Uppkomst av sjukdomstillstånd, olika förklaringsmodeller och riskfaktorer.
 • Undersökningsmetoder och behandlingar.
 • Omvårdnadsprocessen samt teorier inom omvårdnad.
 • Omvårdnad och medverkan vid behandling av sjukdomstillstånd med hänsyn tagen till Sjukdomstillstånd, däribland infektionssjukdomar, andningsorganens sjukdomar, magpatientsäkerhet, självbestämmande och integritet.
 • Avvikelsehantering.
 • Rehabilitering och habilitering samt pedagogiskt förhållningssätt.
 • Medicintekniska uppgifter, däribland blodtrycks- och pulskontroller, temperaturmätning, urinprov och enklare såromläggning.
 • Hälso- och sjukvårdsuppgifter som sondmatning och sugning av övre luftvägar, insulingivning och katetrisering samt hur dessa uppgifter delegeras.
 • Observationer, värderingar, prioriteringar utifrån fysiska och psykiska tillstånd samt dokumentation och rapportering av gjorda observationer och insatser.
 • Normalt och onormalt ätbeteende.
 • Samspelet mellan it och människan.
 • It inom informationsöverföring och dokumentation samt medicintekniska informationsdatasystem.
 • Kommunikation, bemötande, förhållningssätt och samarbete.
 • Arbete utifrån biståndsbedömning eller vårdplanering med hänsyn till den enskildes behov och förutsättningar.
 • Hälso- och sjukvårdens organisation.
 • Tekniker för ergonomiskt och säkert utfört arbete i olika situationer samt riskanalys och konsekvenser då rätt respektive felaktig teknik används.
Du kan läsa mer om kursens centrala innehåll och kunskapskrav på Skolverkets hemsida »

Orientering introduktion till kunskapsområde, KGYORI11C, 20 poäng

Orienteringskurs, KGYORilC, 50 poäng

Lärlingsutbildning inleds med 2 veckor lång orienteringskurs som består av introduktion, studieplanering, ämnesgenomgångar, fastställande av praktikplats/handledare samt eventuellt introduktion i yrkessvenska.

Palliativ vård, SJULIN0, 100 poäng

Palliativ vård (100 p)

Kursen ger dig kunskap om livshotande sjukdomar, åtgärder vid vård i livets slutskede, symtomlindring, kost, kris och etiska frågeställningar. Man får träna sin förmåga i bemötande, kommunikation och samarbete med patienter, närstående och personal samt utvärdering, rapportering och dokumentation.

Undervisningen i kursen Palliativ vård ska behandla följande centrala innehåll:

 • Livshotande sjukdomar, till exempel cancer.
 • Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid vård i livets slutskede.
 • Symtomlindring, till exempel vid smärta, illamående, kramper, oro och ångest.
 • Kost och näringsbehov vid livshotande sjukdom.
 • Kriser, existentiella frågor, reaktioner och psykosocialt stöd.
 • Fysiska, psykiska och sociala förändringar i livets slutskede.
 • Betydelsen av ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt förhållningssätt.
 • Etiska frågeställningar i samband med livshotande sjukdomar, till exempel rätten till en värdig död.
 • Medicinteknisk och annan utrustning.
 • Betydelsen av bemötande, kommunikation och samarbete.
 • System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.

Rekommenderad kurslitteratur (välj en av böckerna nedan)

 1. Palliativ vård, Inger Fridegren, Susanne Lyckandes, Liber förlag 2013 ››
 2. Palliativ vård, Margareta Widell, Sanoma Utbildning, 2015 ››
  Lyssna på boken (mp3) ››
 3. Palliativ vård, Maria Bengtsson, Ulla Lundström, Gleerup, 2015 ››

Pedagogiska teorier och praktiker, PEDPED0, 100 poäng

Pedagogiska teorier och praktiker (100 p)

Kursen ger kunskaper om människors lärande, liv och växande. Man får träna förmågan att använda pedagogiska begrepp, teorier och teoretiska perspektiv samt att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter. Man får träna förmågan att kommunicera, samarbeta och samverka samt diskutera sin egen och andras syn på kunskap och lärande.

Undervisningen i kursen Pedagogiska teorier och praktiker ska behandla följande centrala innehåll:

 • Fördjupning i en eller flera pedagogiska teorier, till exempel Montessoripedagogik, Walldorfpedagogik och Freinetpedagogik, som ligger till grund för arbete i pedagogiska verksamheter.
 • Pedagogiska arbetssätt, praktiker och lärmiljöer.
 • Sambandet mellan pedagogiska förhållningssätt samt arbetssätt och lärande.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
 • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Rekommenderad kurslitteratur

 1. Pedagogiska teorier och praktiker, Philips, T. Gleerups 2014 ››

Pedagogiskt arbete, PEGPEA0, 200 poäng

Pedagogiskt arbete (200 p)

Ämnet pedagogiskt arbete har sin grund i pedagogik och didaktik med tydligt fokus på lärandets praktik och tar sin utgångspunkt i den pedagogiska yrkesverksamhetens teori och praktik. Det behandlar arbetsuppgifter och yrkesroller samt verksamheternas roll i samhället.

Undervisningen i kursen Pedagogiskt arbete ska behandla följande centrala innehåll:

 • Innehållet i, bakgrunden till och framväxten av olika pedagogiska verksamheter, deras organisation och institutionernas roll i samhället.
 • Barns olikheter, deras förutsättningar och möjligheter för lärande och deltagande i olika situationer och aktiviteter samt innebörden av ett inkluderande arbetssätt.
 • Lekens betydelse för barns lärande och växande.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
 • Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter.
 • Innebörden i de demokratiska och etiska värden som anges i styrdokumenten för verksamheterna.
 • FN:s konvention om barnets rättigheter.
 • Bestämmelser och praxis om arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik.
 • Förebyggande arbete för barnsäkerhet samt åtgärder vid barnolycksfall.
 • Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av pedagogiska verksamheter och aktiviteter.
 • Uppföljning, analys och dokumentation av barns lärande och växande. Metoder för att utvärdera på vilket sätt förskolan tillgodoser barns möjligheter att utvecklas och lära utifrån läroplanens mål och intentioner.

Rekommenderad kurslitteratur (välj en av böckerna nedan)

 1. Pedagogiskt arbete, Tove Phillips. Kartonnage. Gleerups Utbildning AB, Sverige, 2019
 2. Pedagogiskt arbete, Matts Dahlkwist. Häftad. Liber, Sverige, 2013

Pedagogiskt ledarskap, PEDPEG0, 100 poäng

Pedagogiskt ledarskap (100 p)

Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar utgångspunkt i vetenskapen om människors liv och lärande i olika miljöer och fokuserar mötet mellan människor utifrån individ-, grupp- och ledarperspektiv.

Undervisningen i kursen Pedagogiskt ledarskap ska behandla följande centrala innehåll:

 • Ledarskap och organisationer utifrån olika teorier.
 • Hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren.
 • Ledarskap ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv.
 • Ledarskap vid konflikter samt konflikthantering.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
 • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av olika aktiviteter.
 • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.
 • Pedagogers och andra vuxnas roll och betydelse för barns lärande och växande.
 • Yrkesroll och ledarskap.
 • Samarbete i arbetslag och samverkan med andra yrkesgrupper och verksamheter samt med föräldrar.
 • Metodik för utvecklingssamtal.

Rekommenderad kurslitteratur (välj en av böckerna nedan)

 1. Pedagogiskt ledarskap Elevbok, Tove Phillips, Gleerups, 2017-03-06 ››
 2. Pedagogiskt ledarskap, Liselotte Ohlson, Liber, 2011-07 ››
 3. Pedagogiskt ledarskap Anna-Karin Axelsson, Agneta Blohm, Sanoma Utbildning, 2014 ››
  Finns även som ljudbok ››

Psykiatri 1, PSYPSY01, 100 poäng

Psykiatri 1 (100 p)

Kursen ger kunskaper om orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar. Man får träna sin förmåga att möta och kommunicera med patienter, brukare och närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt.

Undervisningen i kursen Psykiatri 1 ska behandla följande centrala innehåll:

 • Psykiatrins historiska utveckling vad gäller organisation, människosyn, kunskap, utveckling och användning av olika behandlingsformer samt behov av evidensbaserad kunskap.
 • Förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår. Hur individens fysiska, psykosociala och socioekonomiska situation samt könstillhörighet påverkar psykisk hälsa och ohälsa.
 • Identifikation av psykiska hälsorisker och förebyggande av psykisk ohälsa.
 • Orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
 • Professionell hållning, balanspunkter, överföring-motöverföring, närhet-distans, empati-sympati samt hållpunkter för ett bra samtal.

Rekommenderad kurslitteratur (välj en av böckerna nedan)

 1. Psykiatri 1, Ann-Marie Göransson, Sanoma Utbildning, 2018 ››
 2. Psykiatri 1, Susanne Niemi, Gleerups Utbildning AB, 2013 ››
 3. Psykiatri 1, Barbro Blume, Inga-Lisa Sigling, Liber, 2013 ››

Psykiatri 1 – från 1 juli 2021, PSYPSY01, 100 poäng

Psykiatri 1 (100 poäng)

Kursen ger kunskap om vanligt förekommande psykiska sjukdomar, frisk- och riskfaktorer, kriser och krishantering, omsorgsprocessen, personcentrerad vård, självbestämmande, integritet samt bemötande och förhållningssätt.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Vanligt förekommande psykiska sjukdomar, däribland stressrelaterade sjukdomar, depression, ätstörningar, ångesttillstånd hos äldre och yngre, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och deras prevention, diagnostik, behandling, omvårdnad och återhämtning.
 • Frisk- och riskfaktorer samt förklaringsmodeller till hur psykisk ohälsa uppstår utifrån evidensbaserad kunskap.
 • Synen på psykisk hälsa och ohälsa samt hur stigmatisering uppstår och hur den kan hanteras.
 • Kriser och krishantering
 • Omsorgsprocessens olika steg och innehåll med planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av stöd- och hjälpinsatser till den enskilde.
 • Personcentrerad vård, teamarbete och interprofessionella samarbeten.
 • Psykiatrins möjligheter till stöd i form av resurspersoner, olika boenden och boendestödsverksamheter samt betydelsen av sysselsättning.
 • Kommunikation, samarbete och samverkan med patienter, brukare, anhöriga samt övriga samarbetspartners.
 • Riktlinjer och förhållningssätt utifrån brukarens behov och rätten till självbestämmande, integritet och relationer vid arbete i brukarens hemmiljö.
 • Bemötande och förhållningssätt inom psykiatrisk vård och i brukarens hemmiljö utifrån evidensbaserade metoder.
 • Psykiatrins historiska utveckling vad gäller kunskap, människosyn och organisation.
 • Lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten såsom hälso- och sjukvårdslagen och lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Du kan läsa mer om kursens centrala innehåll och kunskapskrav på Skolverkets hemsida »

Psykiatri 2, PSYPSY02, 200 poäng

Psykiatri 2 (200 p)

Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar.

Undervisningen i kursen Psykiatri 2  ska behandla följande centrala innehåll:

 • Olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten: lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om vård av missbrukare och lagen om vård av unga.
 • Orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid mindre vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
 • Olika behandlingsformer, till exempel kognitiv beteendeterapi och dialektisk beteendeterapi samt ESL, ett självständigt liv.
 • Samsjuklighet, bruk och missbruk vid psykisk funktionsnedsättning.
 • Bedömning av behov, planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av vård och omsorg samt omvårdnadsarbete vid mindre vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
 • Samtalsmetodik individuellt och i grupp. Motiverande samtal med öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar. Kommunikationens betydelse vid tvångssituationer.
 • Arbete med förbättrings- och kvalitetsarbete i den praktiska verksamheten.
 • Vikten av samarbete mellan olika yrkesgrupper och olika ansvarsområden. Revirtänkande.
 • Intresse- och anhörigföreningar samt deras möjlighet till påverkan på vården och omsorgen. Stödverksamhet till barn med föräldrar som har psykisk funktionsnedsättning eller missbruksproblematik samt utbildning om psykiska funktionsnedsättningar. Delaktighet för patienter, brukare och närstående i vård- och omsorgs- samt omvårdnadsarbete.

Rekommenderad kurslitteratur

 1. Psykiatri 2, Inger Andersson-Höglund, Britt Hedman-Ahlström, Sanoma Utbildning, 2014 ››
  Lyssna på boken (mp3) ››

Psykiatri 2 – från 1 juli 2021, PSYPSY02, 100 poäng

Psykiatri 2 (100 poäng)

Kursen ger kunskaper om psykiska sjukdomar, samsjuklighet, fysiska, psykosociala, socioekonomiska förutsättningar, behovsbedömning, läkemedelsbehandling, suicidprevention, behandlingsformer och samtalsmetoder. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
 • Psykiska sjukdomar, däribland psykoser, bipolärt syndrom, missbruk, emotionell instabil personlighetsstörning, självskadebeteenden och de funktionsnedsättningar som följer, deras orsaker, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad samt vikten av prevention och återhämtning.
 • Samsjuklighet, bruk och missbruk vid psykisk ohälsa utifrån ett individperspektiv.
 • Hur olika faktorer, däribland individens fysiska, psykosociala, socioekonomiska förutsättningar och könstillhörighet påverkar människors hälsa och ohälsa.
 • Former för samverkan och delaktighet mellan brukare och olika huvudmän med hjälp av samordnad individuell plan samt samverkan med anhöriga.
 • Bedömning av behov, planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av socialt omsorgs- och omvårdnadsarbete vid vanliga psykiska sjukdomstillstånd.
 • Läkemedelsbehandling.
 • Suicidprevention.
 • Olika behandlingsformer vid psykiska sjukdomstillstånd, däribland kognitiv och dialektisk beteendeterapi samt andra evidensbaserade metoder, till exempel social färdighetsträning för ett självständigt liv.
 • Internetbaserad behandling.
 • Vård och stödsamordnad insats för personer med psykisk sjukdom.
 • Stödverksamheter till barn med föräldrar som har en psykisk funktionsnedsättning eller en missbruksproblematik.
 • Olika samtalsmetoder i form av praktiska övningar och samtal, däribland motiverande samtal med öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar, individuellt och i grupp utifrån frivilligt deltagande och utifrån tvångssituationer.
Du kan läsa mer om kursens centrala innehåll och kunskapskrav på Skolverkets hemsida »

Psykologi 1, PSKPSY01, 50 poäng

Psykologi 1 (100 p)

Kursen ger kunskaper om behandlingsformer och hur förebyggande arbete bedrivs för personer med psykisk sjukdom. Du får också lära dig mer om organisationer, olika hjälpmedel samt landstings och kommuners ansvar. Du får även hur man uppträder professionellt som vårdare av personer med psykiskt funktionshinder.

Undervisningen i kursen Psykologi 1 ska behandla följande centrala innehåll:

 • Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.
 • Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.
 • Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende.
 • Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.
 • Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.
 • Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.

Rekommenderad kurslitteratur (välj en av böckerna nedan)

 1. Psykologi 1, Tove Phillips, Gleerups Utbildning AB, 2014 ››
 2. Mänskligt – Psykologi 1 och 2b, Katri Cronlund, Gabriella Bernerson, Sanoma Utbildning, 2018 ››
 3. Lev i tiden – Psykologi 1, Katri Cronlund, Sanoma Utbildning, 2013 ››

Psykologi 1 – från 1 juli 2021, PSKPSY01, 50 poäng

Psykologi 1 (100 poäng)

Kursen ger grundläggande kunskaper om psykologiska vetenskapens framväxt och olika synsätt inom psykologin. Hur verklighetsuppfattning och självbild påverkas och formas, psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och kriser. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
 • Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.
 • Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.
 • Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende.
 • Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.
 • Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.
 • Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.
Du kan läsa mer om kursens centrala innehåll och kunskapskrav på Skolverkets hemsida »

Psykologi 2b, PSKPSY02b, 50 poäng

Psykologi 2b (50p)
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Fördjupning i några psykologiska perspektiv, till exempel kognitionspsykologi, biologisk psykologi, socialpsykologi, personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi eller klinisk psykologi.
 • Psykologiska tillämpningsområden som är relevanta för elevernas utbildning, till exempel idrottspsykologi, ekonomisk psykologi, kulturorienterad psykologi, trafikpsykologi, teknisk psykologi, arbets- och organisationspsykologi, miljöpsykologi, rättspsykologi, genusrelaterad psykologi, ekologisk psykologi, kundpsykologi, mediepsykologi, familjepsykologi och pedagogisk psykologi.
 • Tillämpning av psykologiska teorier och modeller samt experiment och observationer.

Rekommenderad litteratur i kursen Psykologi 2b – välj någon av böckerna nedan

Psykologi för gymnasiet 2a och 2b, Nadja Ljunggren, Liber, 2015 ››

Psykologi 2b: Teknisk psykologi, 2:a upplagan, Natur Kultur Läromedel, 2013 ››

Rytmik, MUSRYT0, 100 poäng

Rytmik (100p)
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Musikalisk kommunikation med rörelse och röst. Puls, taktarter, frasering och polyrytmik.
 • Rytmer och danser från olika kulturer.
 • Improvisation.
 • Kroppens fysiologi och kroppen i rörelse som instrument för att uttrycka musikaliska intentioner.
 • Rörelsekompositioner.
 • Omsättande av musikaliska grundelement till rörelse.
 • Kreativitet, fantasi och samarbetsförmåga.
 • Musikalisk kommunikation med medspelare och publik.

Rekommenderad kurslitteratur
Tanke, visa, språk ››

Räddningsmedicin, SJURÄD0, 100 poäng

Räddningsmedicin (100p)
Kursen ger kunskaper om vård- och omsorgsåtgärder och medicinska åtgärder, smärta och smärtbehandling, om människan fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt vid ohälsa och i krissituationer. Man får träna sin förmåga att planera egna arbetsinsatser samt att utföra vård- och omsorgsuppgifter och medicintekniska uppgifter. Man får även träna sin förmåga att använda teknisk utrustning utifrån säkerhetsföreskrifter, bemöta, kommunicera och samarbeta med patienter, närstående och personal samt utvärdera, rapportera och dokumentera.

Innehållet i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Medicinskt omhändertagande och vård och omsorg vid akuta skador och sjukdomar.
 • Räddningstjänstens och den prehospitala vårdens organisation och verksamhetsområden.
 • Lagar och bestämmelser som reglerar verksamheten.
 • Organisationer och myndigheter som hanterar olyckor och katastrofer, deras insatser samt hur de samverkar.
 • Risker med transporter av farligt gods samt lagar och andra bestämmelser som reglerar transporter av farligt gods. Hur man agerar vid olyckor där farligt gods är inblandat.
 • Fysiska och psykiska reaktioner vid akuta skador, olycksfall och akuta sjukdomar hos de drabbade, hos närstående och hos insatspersonal.
 • Etiska frågeställningar i samband med akuta skador och sjukdomar, till exempel prioritering av skadade.
 • Första hjälpen vid olycksfall och akut insjuknande. Läge, andning, blödning och chock.
 • Teknisk och annan utrustning vid prehospitalt omhändertagande.
 • Bemötande av människor som befinner sig i svåra situationer.
 • Betydelsen av kommunikation och samarbete i den prehospitala vården.
 • System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder.

Rekommenderad kurslitteratur
Räddningsmedicin, Johan Strömberg, Sanoma utbildning, 2013 ››
Finns även som ljudbok

Rätten och samhället, JURRÄT0, 100 poäng

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Konstitutionell rätt: Sveriges grundlagar med särskild betoning på offentlighetsprincipen och skyddet för mänskliga fri- och rättigheter.
 • Internationell rätt: Europarätt inklusive EU-rätt samt det internationella skyddet för mänskliga rättigheter.
 • Straffrätt: regler som rör brott och straff samt straffrättsliga ideologier.
 • Processrätt: regler som rör det svenska rättegångsväsendet och praktiskt processförfarande.
 • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.
 • Sambandet mellan etik och moral i samhället, lagstiftning och tolkning av lagar.

Rekommenderad kurslitteratur

Rättspsykiatri, PSYRÄS0, 100 poäng

Rättspsykiatri (100p)

Kursen ger kunskaper om lagar, rättspsykiatrins samhällsskyddande verksamhet samt om orsaker till att psykisk ohälsa uppstår. Man får träna förmågan att möta och kommunicera med patienter, brukare och närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Man får även träna förmågan att reflektera över sitt eget förhållningssätt i mötet med dem samt förmågan att medverka i vårdens, omsorgens och omvårdnadens förbättrings- och kvalitetsarbete utifrån evidensbaserad kunskap.

Undervisningen i kursen Rättspsykiatri ska behandla följande centrala innehåll:

 • Lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten i till exempel öppen och sluten rättspsykiatrisk vård. Samarbete med kriminalvården samt kriminalvårdens olika restriktioner.
 • Dynamisk och statisk säkerhet. Riskbedömningar och hur man kan minimera hot och våldssituationer.
 • Psykisk sjukdom och kriminalitet samt förebyggande åtgärder, till exempel genom samhälls- och familjeinsatser.
 • Metoder för att använda sig själv som ett verktyg för att skapa goda vårdrelationer med patienter.
 • Rättspsykiatrisk vård och omvårdnad, värdegrund, humanistisk människosyn, närhet och distans.
 • Arbete med förbättrings- och kvalitetsarbete i den praktiska verksamheten.
 • Samverkan mellan olika myndigheter och verksamhetsområden vid utslussning och eftervård. Rättigheter och skyldigheter för patienten.
 • Program för patientrehabilitering, till exempel missbruksprogram.

Rekommenderad kurslitteratur

 1. Den rättspsykiatriska vården, Susanne Strand, Gunnar Holmberg, Erik Söderberg. Studentlitteratur 2018.

Samhällsbaserad psykiatri, PSYSAM0, 100 poäng

Samhällsbaserad psykiatri (100p)

Kursen ger kunskap om olika funktionsnedsättningar, specialpedagogiska insatser och arbetssätt samt olika begrepp. Man får träna sin förmåga att planera, genomföra, utvärdera, följa upp och dokumentera olika insatser och aktiviteter samt interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Undervisningen i kursen Samhällsbaserad psykiatri ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 • Kunskaper om den samhällsbaserade psykiatrins olika stödåtgärder i arbetet med patienter och brukare som är i behov av återhämtning.
 • Förmåga att möta och kommunicera med patienter, brukare och närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt samt förmåga att reflektera över sitt eget förhållningssätt i mötet med dem.
 • Förmåga att med kreativitet och initiativförmåga medverka i vårdens, omsorgens och omvårdnadens förbättrings- och kvalitetsarbete utifrån evidensbaserad kunskap.
 • Kunskaper om hur ett väl utvecklat samarbete med olika huvudmän, yrkesgrupper och närstående påverkar patienters och brukares återhämtning positivt.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Möjligheter till stöd. Case management, resurspersoner, olika boenden och boendestödsverksamheter samt sysselsättningens betydelse och utformning.
 • Återhämtningsprocessens olika skeenden, återhämtningens betydelse samt återhämtning och kultur. Brukarens behov av kunskap om sin psykiska funktionsnedsättning och de professionellas roll i detta. Behovet av stöd.
 • Stigmatisering vid psykisk sjukdom, hur det uppstår, varför det förekommer, brukarens erfarenheter, allmänhetens och professionens roll samt självstigmatisering.
 • Professionalism, personlig integritet och självbestämmande, bemötande och relationer vid arbete i brukarens hemmiljö.
 • Arbete med förbättrings- och kvalitetsarbete i den praktiska verksamheten.
 • Samverkan mellan olika huvudmän och samverkans möjligheter och hinder.

Rekommenderad kurslitteratur (välj en av dessa böcker)

 1. Samhällsbaserad psykiatri, Andersson-Höglund, Hedman-Dahlström, Sanoma Utbildning, 2012 ››
  Lyssna på boken (mp3) ››
 2. Samhällsbaserad psykiatri, Johansson, Johansson, Skärgren, Liber, 2016 ››

Samhällskunskap 1a1, SAMSAM01a1, 50 poäng

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik.
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
 • Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.
 • Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga, till exempel debatter och debattartiklar.

Rekommenderad kurslitteratur

Stockholms län – samtliga kommuner
Samhällskunskap 1a1, Johan Eriksson, Jenny Kesselfors, Peggy Thonström, NA Förlag 2019

Annan kommun – välj någon av böckerna nedan
Samhällskunskap 1a1, Johan Eriksson, Jenny Kesselfors, Peggy Thonström, NA Förlag 2019
Kompass till samhällskunskap 50, elevbok, 2:a uppl, Gleerups Utbildning AB, 2018
Reflex Plus elevbok, Hans Almgren, Anna Furevik, Stefan Höjelid, Erik Nilsson, Gleerups Utbildning AB, 2017

Skapande verksamhet, PEGSKP0, 100 poäng

Skapande verksamhet (100 p)

Kursen ger kunskaper om pedagogiska verksamheter och aktiviteter samt om lek och skapande verksamhet. Man får träna förmågan att använda centrala begrepp och teorier samt planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter. Man får även träna förmågan att kommunicera, samarbeta och samverka samt förmågan att diskutera egna och andras attityder samt diskutera handlingar i pedagogiska sammanhang.

Undervisningen i kursen Skapande verksamhet ska behandla följande centrala innehåll:

 • Skapande verksamheters betydelse för människors lärande och växande.
 • Användning av bild och form, drama, dans och musik som redskap i pedagogiska sammanhang.
 • Olika metoder, tekniker och material för skapande aktiviteter.
 • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Rekommenderad kurslitteratur (välj en av böckerna nedan)

 1. Skapande verksamhet, Tove Phillips. Kartonnage. Gleerups Utbildning AB, 2014-11-11
 2. Skapandets kraft : för kunskap och utveckling, Elisabeth Weissenrieder. Häftad. Runa Förlag, 2008

Social omsorg 1, SOASOC01, 100 poäng

Social omsorg 1 (100 poäng)

Kursen ger dig kunskaper om människans livsvillkor, sociala och aktiverande uppgifter, personnära omsorg, rehabilitering och habilitering, serviceuppgifter, administrativa uppgifter samt kommunikation och bemötande. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
 • Olika livsvillkors påverkan på människors livskvalitet, lycka och syn på det goda livet.
 • Centrala begrepp och perspektiv inom social omsorg.
 • Sociala och aktiverande uppgifter i form av daglig aktivering, samtal, kontaktskapande och relationsbyggande.
 • Personnära omsorg.
 • Rehabilitering samt habilitering som kan utföras i hemmet.
 • Serviceuppgifter.
 • Administrativa uppgifter samt teknisk och digital utrustning för informationsteknik inom social omsorg.
 • Kommunikationens grunder i mellanmänskliga relationer.
 • Bemötande, relationer och professionalism inom social omsorg.
 • Etiska begrepp och etiskt förhållningssätt.
 • Den historiska utvecklingen inom social omsorg och socialt arbete.
 • Lagar och andra bestämmelser samt dess intentioner inom social omsorg.
 • Anmälningsplikten.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete och dess lagstiftning såsom systematiskt brandskyddsarbete (SBA), tillbud och arbetsskadeanmälan.
Du kan läsa mer om kursens centrala innehåll och kunskapskrav på Skolverkets hemsida »

Social omsorg 2, SOASOC02, 100 poäng

Social omsorg 2 (100 poäng)

Kursen ger dig kunskaper om socialtjänstens förebyggande åtgärder, barns förutsättningar och behov, boendeformer, sociala och kulturella perspektiv, personcentrerad vård och etiska begrepp. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
 • Socialtjänstens förebyggande åtgärder och insatser utifrån ett familjeperspektiv.
 • Barns förutsättningar och behov samt föräldrars omsorgsförmåga.
 • Olika boendeformer samt sysselsättning och arbete som ett led till ökade möjligheter till stöd för målgrupperna.
 • Sociala och kulturella perspektiv på människan och deras konsekvenser och möjliga lösningar.
 • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av genomförda insatser utifrån biståndsbedömning.
 • Internetbaserade funktioner för rådgivning, hälsoinformation, och stödnätverk.
 • Personcentrerad vård, teamarbete och interprofessionella samarbeten, till exempel samordnad individuell plan och frivilliga organisationer.
 • Bemötande utifrån ett etiskt förhållningssätt.
 • Etiska begrepp, resonemangsmodeller och värdekonflikter och förhållningssätt inom social omsorg och socialtjänst.
 • Brukares behov och önskningar samt helhetssyn inom social omsorg.
Du kan läsa mer om kursens centrala innehåll och kunskapskrav på Skolverkets hemsida »

Socialpedagogik, PEASOC0, 100 poäng

Socialpedagogik (100p)
Denna kurs ger kunskaper om utanförskap, socialpedagogiska insatser, arbetssätt och metoder samt begrepp och teorier. Man får träna sin förmåga att planera, genomföra uppgifter inom området och att utvärdera och dokumentera sitt arbete och resultat. Man får även träna kommunikation och samtalsmetodik.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Utanförskapets problematik på grund av människors livssituationer samt hur dessa påverkas av sociala, kulturella, kognitiva, fysiska och psykiska begränsningar.
 • Samhällsutvecklingens påverkan, och olika synsätt genom historien, på verksamheter inom vård och omsorg utifrån till exempel klass, kön och etnicitet.
 • Livsvillkor och möjlighet till utveckling för personer som är i behov av stöd och service från samhället.
 • Den fysiska miljön som patienter och brukare vistas i.
 • Socialpedagogiska insatser, till exempel boendestöd.
 • Socialpedagogiska arbetssätt och metoder där utgångspunkten bygger på mötet och relationen mellan patienter och brukare och personal.
 • Innebörden av olika begrepp och teorier inom området socialpedagogik, till exempel livsvärld, omsorgsarena, kommunikativ handling, dialogiskt förhållningssätt, omsorgskvalitet och mellanmänskligt.
 • Socialpedagogiska uppgifter, till exempel boendestöd i hemmiljö.
 • Det egna förhållningssättet i mötet med andra samt bemötandets betydelse.
 • Kommunikation och samtalsmetodik samt den mänskliga relationens betydelse för detta.

Rekommenderad kurslitteratur

Socialt arbete, SOCSOI0, 200 poäng

Socialt arbete (200p)

Ämnet socialt arbete är tvärvetenskapligt och har sin grund i socialvetenskap, sociologi, pedagogik och statsvetenskap. Det är också yrkesrelaterat och handlar om arbete som inriktas på sociala frågor och problem, deras konsekvenser och lösningar.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Innehållet i, bakgrunden till samt framväxten och organisationen av samhällets socialpolitik och socialt arbete.
 • Samhällets hantering av sociala frågor och problem.
 • Sociala myndigheter och ombudsmän, deras funktioner och roller i samhället.
 • Offentliga, frivilliga och privata sociala verksamheter, deras organisationer, innehåll och ideologier samt roller i samhället.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
 • Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer för sociala verksamheter.
 • Bestämmelser och praxis när det gäller arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik inom sociala verksamheter.
 • Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av uppgifter och aktiviteter inom sociala verksamheter.
 • Yrkesroll och ledarskap.
 • Kommunikation, samarbete och samverkan med människor i olika situationer.

Rekommenderad kurslitteratur i kursen Socialt arbete – välj någon av böckerna nedan

Praktisk kunskap i socialt arbete, Eric Olsson, Häftad. Gleerups, 2009-11

Socialt arbete, Tove Phillips, Board book. Gleerups, 2013-07

Sociologi, SOISOO0, 100 poäng

Sociologi (100p)

Kursen ger kunskaper om hur människor och samhället formar varandra. Man får träna sin förmåga att diskutera samhällets, egna och andras attityder samt diskutera handlingar och värdera olika ståndpunkter samt sin förmåga att problematisera kulturmöten och sociala processer.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Skapandet av samhällen, kulturer, identiteter, sociala processer och socialisation.
 • Sociala strukturer utifrån klass, genus, etnicitet, kultur och religion.
 • Sociala normer och kategoriseringar av människor.
 • Innebörden av integritet, social kontroll, segregering och marginalisering.
 • Diskriminering, jämställdhet och likabehandling.
 • Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.
 • Aktuella sociala frågor.

Rekommenderad kurslitteratur i kursen Sociologi

Sociologi – grunderna, Tove Phillips. Kartonnage. Gleerups, 2012 ››

Sociologi, Rolf Lidskog, Liber, 2013 ››

Specialpedagogik 1, SPCSPE01, 100 poäng

Specialpedagogik 1 (100 p)

Kursen ger kunskap om olika funktionsnedsättningar, specialpedagogiska insatser och arbetssätt samt olika begrepp. Man får träna sin förmåga att planera, genomföra, utvärdera, följa upp och dokumentera olika insatser och aktiviteter samt interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Undervisningen i kursen Specialpedagogik 1 ska behandla följande centrala innehåll:

 • Olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället.
 • Anpassning av arbetssätt och innehåll i verksamheter till både individers och gruppers olika behov och erfarenheter samt till situationen.
 • Specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och pedagogiska sammanhang.
 • Människors olikheter, förutsättningar och möjligheter för lärande och delaktighet i olika situationer och aktiviteter.
 • Innebörden av olika begrepp, till exempel funktionsnedsättning, funktionshinder, normalitet, avvikelse, diagnoser, inkludering, exkludering, tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
 • Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter på individ- och gruppnivå.
 • Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors delaktighet.
 • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Rekommenderad kurslitteratur (välj en av böckerna nedan)

 1. Specialpedagogik 1, andra upplagan, Sonja Svensson Höstfält, Sanoma Utbildning, 2016 ››
  Lyssna på boken (mp3) ››
 2. Specialpedagogik 1, Irene Larsson. Kartonnage. Gleerups Utbildning AB, Sverige, 2014 ››

Specialpedagogik 2, SPCSPE02, 100 poäng

Specialpedagogik 2 (100 p)

Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor för lärande och utveckling i samspel med det omgivande samhället. Det behandlar också arbetsuppgifter, yrkesroller och verksamheter inom funktionshinderområdet.

Undervisningen i kursen Specialpedagogik 2 ska behandla följande centrala innehåll:

 • Innehållet i, bakgrunden till och framväxten av organisationer, arbetssätt och olika insatser inom funktionshinderområdet.
 • Användande, utveckling och anpassning av specialpedagogiska arbetssätt och övriga hjälpmedel.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
 • Lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr insatser och verksamheter för människor med funktionsnedsättningar.
 • Lagar, andra bestämmelser och praxis när det gäller arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik inom funktionshinderområdet.
 • Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter.
 • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Rekommenderad kurslitteratur (välj en av dessa böcker)

 1. Specialpedagogik 2, Sonja Svensson Höstfält. Häftad. Sanoma Utbildning,  2013 ››
 2. Specialpedagogik 2, Monica Johansson. Häftad. Liber, 2015-06-02 ››

Svenska 1, SVESVE01, 100 poäng

Svenska 1, 100 poäng, bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang.
 • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
 • Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik.
 • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
 • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
 • Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.
 • Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

Rekommenderad kurslitteratur

Kontext Svenska 1, Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Studentlitteratur 2012 ››

Svenska som andraspråk 1, SVASVA01, 100 poäng

Svenska som andraspråk 1, 100 poäng

Kursen bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

Undervisningen i kursen Svenska som andraspråk 1 ska behandla följande centrala innehåll:

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till ämne, syfte, situation och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument.
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor.
 • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
 • Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar.
 • Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet språk.
 • Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål.
 • Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på hur muntliga situationer och texter kan användas för att bygga upp ordförrådet och utveckla språket.

Rekommenderad kurslitteratur

Stockholms län – samtliga kommuner
Kontext. Svenska som andraspråk 1; Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin Studentlitteratur AB 2012

Annan kommun
Svenska för mig – Svenska som andraspråk 1, Ann-Charlotte Forsell, Anna-Karin Jansson, Christer Lundfall. Studentlitteratur 2016 ››

Svenska som andraspråk 2, SVASVA02, 100 poäng

Svenska som andraspråk 2, som bygger på kursen svenska som andraspråk 1.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner och presentationer. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument.
 • Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor.
 • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
 • Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
 • Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider som ger underlag för att utveckla språket och samtala om berättarstrukturer, allmänmänskliga teman och vanliga litterära motiv.
 • Språklig variation i Sverige och i det svenska språket. Språksläktskap och språkförändringar. Svenskans, invandrarspråkens, minoritetsspråkens, teckenspråkets och dialekternas ställning och status.
 • Jämförelse mellan svenska, elevens modersmål och andra språk som eleven har kunskaper i.

 

Svenska som andraspråk, nationell delkurs 1, GRNSVAA, 100 poäng

Svenska som andraspråk, nationell delkurs 1 (100 poäng)

Undervisningen i kursen svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att eleven får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Det innebär att eleven genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling.

Genom undervisningen i kursen svenska som andraspråk ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • välja och använda språkliga strategier,
 • läsa och analysera skönlitteratur och sakprosa för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera innehållet.

Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2, GRNSVAB, 200 poäng

Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2 (200 poäng)

Undervisningen i kursen svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att eleven får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Det innebär att eleven genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling.

Genom undervisningen i kursen svenska som andraspråk ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • välja och använda språkliga strategier,
 • läsa och analysera skönlitteratur och sakprosa för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera innehållet.

Svenska som andraspråk, nationell delkurs 3, GRNSVAC, 200 poäng

Svenska som andraspråk, nationell delkurs 3 (200 poäng)

Undervisningen i kursen svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att eleven får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Det innebär att eleven genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling.

Genom undervisningen i kursen svenska som andraspråk ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • välja och använda språkliga strategier,
 • läsa och analysera skönlitteratur och sakprosa för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera innehållet.

Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4, GRNSVAD, 200 poäng

Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 (200 poäng)

Undervisningen i kursen svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att eleven får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Det innebär att eleven genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling.

Genom undervisningen i kursen svenska som andraspråk ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • välja och använda språkliga strategier,
 • läsa och analysera skönlitteratur och sakprosa för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera innehållet.

Teknik i vård och omsorg, TENTEK0, 100 poäng

Teknik i vård och omsorg (100p)
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Samspel mellan människa, miljö och teknik inom vård och omsorg.
 • Teknisk utrustning i patienters och brukares dagliga livsföring, till exempel lyfthjälpmedel.
 • Teknisk utrustning för metoder och behandlingar, till exempel vid provtagning.
 • Medicintekniska informationsdatasystem (MIDS), till exempel journalsystem.
 • Grundläggande elsäkerhet.
 • Grundläggande gassäkerhet, till exempel hantering av syrgas till patienter och brukare.
 • Säkerhetsföreskrifter för teknisk utrustning inom vård och omsorg.
 • Hur man instruerar patienter och brukare, närstående och annan personal om användning av teknisk utrustning inom vård och omsorg.

Rekommenderad kurslitteratur

Teknik i vård och omsorg, Monica Imborn, Britta Åsbrink, Sanoma Utbildning, 2016 ››

Träningslära 1, TRNTRN01, 100 poäng

Träningslära 1 (100p)
Undervisningen i ämnet träningslära ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kroppens byggnad och funktion samt hur den påverkas av träning. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om den betydelse kost och fysisk aktivitet har för prestationsförmågan och för en hälsofrämjande livsstil.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att möta och pedagogiskt leda människor, individuellt och i grupp, i hälsofrämjande aktiviteter utifrån ett etiskt förhållningssätt. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att förebygga och behandla skador i samband med träning. De ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om motionsmiljöers betydelse för motivation samt om förhållningssätt till träning.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Anatomi och fysiologi med fokus på kroppens rörelseapparat, skelett, leder och muskler.
 • Närings- och kostkunskap för prestation och hälsa.
 • Betydelsen av återhämtning och vila för prestation, välbefinnande och hälsa.
 • Människors olika förutsättningar för fysisk aktivitet i olika situationer.
 • Motionsmiljöers betydelse för träning, motivation och prestation.
 • Träningsmetoder för till exempel uthållighet, styrka, rörlighet, koordination och koncentration.
 • Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av anpassade träningsprogram för såväl individer som grupper.
 • Metoder för att arbeta skadeförebyggande samt akut omhändertagande och grundläggande behandling av skada i samband med fysisk aktivitet.
 • Etiska normer och regler för träningsverksamhet.

Rekommenderat kurslitteratur
Träningslära 1+2, Anders Dahl, Gleerups Utbildning, 2018-08 ››

Träningslära 2, TRNTRN02, 100 poäng

Träningslära 2 (100p)
Undervisningen i ämnet träningslära ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kroppens byggnad och funktion samt hur den påverkas av träning. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om den betydelse kost och fysisk aktivitet har för prestationsförmågan och för en hälsofrämjande livsstil.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att möta och pedagogiskt leda människor, individuellt och i grupp, i hälsofrämjande aktiviteter utifrån ett etiskt förhållningssätt. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att förebygga och behandla skador i samband med träning. De ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om motionsmiljöers betydelse för motivation samt om förhållningssätt till träning.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Kroppens anatomi och fysiologi med fokus på energigivande processer.
 • Kroppens energiomsättning, näringsfysiologi, energibehov och energibalans utifrån tränings- och hälsoperspektiv.
 • Användande av kostregistrering och kostdataprogram.
 • Olika faktorers påverkan på individers upplevelse av fysisk aktivitet och träning.
 • Tränings- och motionsmiljöers betydelse för träning, motivation och prestation.
 • Träningsmetoder för till exempel uthållighet, styrka, rörlighet, koordination och koncentration.
 • Tester för att mäta fysiska kvaliteter, till exempel konditions- och rörlighetstester.
 • Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av träningsprogram för individer och grupper.
 • Skadeförebyggande träning samt enklare träningsprogram för rehabilitering, till exempel efter idrottsskada.

Rekommenderat kurslitteratur
Träningslära 1+2, Anders Dahl, Gleerups Utbildning, 2018-08 ››

Ungdomskulturer, SOIUNG0, 100 poäng

Ungdomskulturer (100p)
Kursen ger kunskaper om hur människor och samhället formar varandra, utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv. Man får träna förmågan att använda sociologiska begrepp, teorier och modeller, kritiskt samla in, bearbeta och använda information från olika källor. Man får även träna förmågan att diskutera samhällets, egna och andras attityder samt att problematisera kulturmöten och sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Ungdomars levnadsförhållanden samt deras roll i samhället, och hur detta har förändrats.
 • Ungdomskulturers uppkomst, utveckling, kännetecken och uttryck ur ett historiskt och internationellt perspektiv.
 • Skapandet av subkulturer och identiteter med utgångspunkt i genus, etnicitet och klass.
 • Aktuella ungdomspolitiska mål, samhällets insatser och verksamheter med ungdomar.
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.

Rekommenderad kurslitteratur

Validering Barn och fritid, ORI11DBF, 50 poäng

Validering Barn och fritid
Vi erbjuder validering inom Barn- och fritidsprogrammets kurser för dig som saknar formell kompetens och arbetar eller har arbetat som barnskötare, elevassistent, fritidspersonal eller resurs inom förskola/skola och fritidsverksamhet. Vi kartläggning och bedömer din befintliga kompetens som du sedan validerar (muntligt, skriftligt, praktiskt, intyg och prövning). Därefter kompletterar du med utbildning där kompetens saknas.

Läs mer om validering ››

Validering Vård och omsorg, ORI1BVO, 50 poäng

Validering Vård och omsorg (50p)
Vi erbjuder validering inom Vård- och omsorgsprogrammets kurser för dig som saknar formell kompetens och arbetar eller har arbetat som undersköterska, skötare, behandlingsassistent, personlig assistent, vårdbiträde, vårdare, omsorgsassistent, boendestödjare inom vård och omsorgsverksamhet. Vi kartläggning och bedömer din befintliga kompetens som du sedan validerar (muntligt, skriftligt, praktiskt, intyg och prövning). Därefter kompletterar du med utbildning där kompetens saknas.

Läs mer om validering ››

Vardagsolyckor, BEVVAR0, 100 poäng

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Kommunens regler och ansvar för att förebygga olyckor.
 • Grunderna för kommunens systematiska säkerhetsarbete.
 • Olycks- och skadebilden i samhället.
 • Olyckor som inträffar i hem- och fritidsmiljö och hur de kan förebyggas.
 • Risker och riskbeteende som finns hos särskilt utsatta grupper, till exempel barn, äldre och människor med funktionsnedsättning.

Rekommenderad kurslitteratur

Vård och omsorg – specialisering, VADVAR00S, 50 poäng

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Begrepp och teorier som är relevanta för kunskapsområdet.
 • Granskning, tolkning och värdering av information från olika källor.
 • Fördjupning inom valt kunskapsområde, till exempel inom gerontologi, geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och habilitering, demenssjukvård, prehospital vård eller psykiatri.
 • Planering och utvärdering av arbetsuppgifter inom kunskapsområdet.
 • Lagar och andra bestämmelser relevanta för kunskapsområdet.
 • Kommunikation, bemötande och förhållningssätt relevant för kunskapsområdet.
 • Uttrycks- och presentationsformer som är relevanta för kunskapsområdet och för vård- och omsorgsverksamheten.

Rekommenderad kurslitteratur

Vård och omsorg – specialisering, 100 p, VADVAR00S, 100 poäng

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Begrepp och teorier som är relevanta för kunskapsområdet.
 • Granskning, tolkning och värdering av information från olika källor.
 • Fördjupning inom valt kunskapsområde, till exempel inom gerontologi, geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och habilitering, demenssjukvård, prehospital vård eller psykiatri.
 • Planering och utvärdering av arbetsuppgifter inom kunskapsområdet.
 • Lagar och andra bestämmelser relevanta för kunskapsområdet.
 • Kommunikation, bemötande och förhållningssätt relevant för kunskapsområdet.
 • Uttrycks- och presentationsformer som är relevanta för kunskapsområdet och för vård- och omsorgsverksamheten.

Rekommenderad kurslitteratur

Vård och omsorg vid demenssjukdom, GERVÅR0, 100 poäng

Vård och omsorg demenssjukdom (100 p)

Kursen ger kunskaper om demenssjukdom, läkemedelsanvändning vid demenssjukdom, vård och omsorg i livets slutskede, funktionsbevarande omsorg och kognitiva hjälpmedel vid demenssjukdom. Man får träna sin förmåga att kommunicera med människor med geriatriska och äldrepsykiatriska tillstånd.

Undervisningen i kursen Vård och omsorg demenssjukdom ska behandla följande centrala innehåll:

 • Demenssjukdomens olika faser samt specifika hjälpbehov i samband med dem.
 • Demenssjukdomar, utredning, bedömning av minnesfunktioner, intellektuella och motoriska funktioner.
 • Specifik vård och omsorg samt läkemedelsanvändning vid demenssjukdom.
 • Vård och omsorg i livets slutskede och palliativ vårdfilosofi.
 • Funktionsbevarande omsorg och kognitiva hjälpmedel vid demenssjukdom.
 • Dokumentation och levnadsberättelse.
 • Demenssjukas kost, nutrition och måltidsmiljö.
 • Kroppsnära omsorg samt munhälsa och fothälsa.
 • Prevention och säkerhet, till exempel hur man förebygger fallolyckor.
 • Bibehållande av den äldres integritet, värdighet, autonomi och delaktighet vid demenssjukdom.
 • Etiska dilemman vid vård av demenssjuka.
 • Kommunikation i svårare samtal och som pedagogiskt verktyg.
 • Pedagogiskt, empatiskt och etiskt förhållningssätt samt bemötande och samarbete med andra.
 • Närståendestöd vid demenssjukdom, teamarbete och intresseorganisationer.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området relaterade till det dagliga arbetet.

Rekommenderad kurslitteratur (välj en av dessa böcker)

 1. Vård och omsorg vid demenssjukdom, Eva-Lena Lindqvist, Gleerups Utbildning AB, 2015 ››
 2. Vård och omsorg vid Demenssjukdomar, Margareta Skog, Häftad. Sanoma Utbildning, Sverige, 2012 ››
  Finns även som ljudbok ››

Vård- och omsorg specialisering – från 1 juli 2021, VADVAD00S, 100 poäng

Vård- och omsorg specialisering (100 poäng) 

En specialisering inom vård och omsorg kan ske inom ett flertal olika kunskapsområden, till exempel inom funktionshinderområdet, gerontologi, hälso- och sjukvård, omvårdnad, social omsorg eller psykiatri. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
 • Bedömning av hälsotillstånd och förebyggande av ohälsa.
 • Bevarande eller förbättrande av funktionsförmåga.
 • Planering, genomförande och dokumentation av arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt.
 • Anpassning av den dagliga vården och omsorgen utifrån aktuellt hälsotillstånd.
 • Förebyggande av skador och olyckor för brukare, patienter och personal.
 • Etiska frågeställningar inom valt kunskapsområde.
 • Hygienrutiner vid vård- och omsorgsarbete
 • Ergonomiska arbetsmetoder utifrån valt kunskapsområde.
 • Metoder för samtal och kommunikation med patienter, brukare och närstående inom valt kunskapsområde.
 • Samarbete med andra yrkesgrupper för ökad vård- och omsorgskvalitet inom valt kunskapsområde.
 • Analys och förslag på problemlösning i det systematiska kvalitetsarbetet inom valt kunskapsområde.
 • Lagar och andra bestämmelser som påverkar arbetet inom valt kunskapsområde.
Du kan läsa mer om kursens centrala innehåll och kunskapskrav på Skolverkets hemsida »

Vård- och omsorgsarbete 1, VÅRVÅR01, 200 poäng

Vård- och omsorgsarbete 1 (200 p)

Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbete. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala snarare än sjukdom eller funktionsnedsättning.

Undervisningen i kursen Vård- och omsorgsarbete 1 ska behandla följande centrala innehåll:

 • Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete.
 • Hygien, till exempel att förebygga smitta och smittspridning genom rena rutiner.
 • Det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt.
 • Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst.
 • Hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt sätt.
 • Personlig vård, till exempel personlig hygien, munvård, kost och vätska, måltidssituation, vila och sömn, elimination och klädsel samt komplikationer vid långvarigt sängläge.
 • Sociala och socialpedagogiska uppgifter, till exempel i form av samtal, kontakt och aktivering.
 • Serviceuppgifter i hushållet, till exempel tvätthantering, städning, inköp, matlagning och livsmedelshantering.
 • Medicintekniska uppgifter, till exempel blodtrycks- och pulskontroller, temperaturmätning, urinprov och enklare såromläggning.
 • Administrativa uppgifter, till exempel beställning av sjukvårdsmaterial och schemaplanering.
 • Arbetsställningar och förflyttningar.
 • Sekretess i vård- och omsorgsarbetet.
 • Tekniska och andra hjälpmedel.
 • Datoranvändning och säker informationshantering.
 • Kommunikation, bemötande, förhållningssätt, sinnesstimulering och samarbete. Estetik och kulturella yttringar i form av till exempel musik, dans, konst och litteratur.
 • Den historiska utvecklingen inom verksamhetsområdet.

Rekommenderad kurslitteratur (välj en av dessa böcker nedan)

 1. Vård- och omsorgsarbete 1 Andra upplagan, Imborn, Åsbrink, Hjelm, Sanoma Utbildning, 2017 ››
  Lyssna på boken (mp3) ››
 2. Vård och omsorgsarbete 1, Maria Christidis, Gleerups Utbildning AB, 2016 ››
 3. Vård- och omsorgsarbete 1, Gudrun Arvidsson, Liber, 2012 ››

Vård- och omsorgsarbete 2, VÅRVÅR02, 150 poäng

Vård- och omsorgsarbete 2 (150 p)

Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbete. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala snarare än sjukdom eller funktionsnedsättning.

Undervisningen i kursen Vård- och omsorgsarbete 2 ska behandla följande centrala innehåll:

 • Omvårdnads- och omsorgsprocessen samt teorier inom vård och omsorg.
 • Vård och omsorg i livets slutskede.
 • Rehabilitering och habilitering samt pedagogiskt förhållningssätt.
 • Hälso- och sjukvårdsuppgifter, till exempel sondmatning, sugning av övre luftvägar, insulingivning och katetrisering samt hur dessa uppgifter ska delegeras.
 • Vård och omsorg vid vanliga sjukdomar.
 • Observation, behandlingar, kontroller och provtagning.
 • Självbestämmande och integritet.
 • Rapportering och dokumentation.
 • Biståndsbedömning och vårdplanering.
 • Den fysiska och psykiska arbetsmiljöns betydelse för hälsa och egen säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser.
 • Lagar och andra bestämmelser som reglerar hälso- och sjukvård och socialtjänst samt personalens ansvar och skyldigheter.
 • Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation på riksnivå, regional nivå och lokal nivå.
 • Socialtjänstens insatser för barn och ungdomar, familjer och äldre.

Rekommenderad kurslitteratur (välj en av dessa böcker nedan)

 1. Vård- och omsorgsarbete 2, Kjell Hjelm, Monica Imborn, Britta Åsbrink. Häftad. Sanoma Utbildning, Sverige, 2019 ››
 2. Vård- och omsorgsarbete 2, Anna-Lena Stenlund, Gleerups Utbildning AB, 2018 ››
 3. Vård- och omsorgsarbete 2Gudrun Arvidsson, Liber, 2013 ››

Vårdpedagogik och handledning, PEAVÅD0, 100 poäng

Vårdpedagogik och handledning (100 p)

Kursen ger kunskaper om vad som påverkar relationen mellan patienter och brukare och personal. Man får även kunskaper om handledning och dess kunskapsutvecklande process, relevanta begrepp och teorier samt kvalitetsarbetets betydelse. Man får träna sin förmåga att planera och genomföra uppgifter inom området, att kommunicera med andra utifrån deras förutsättningar samt att uppfatta och tolka vilka behov patienter och brukare, närstående och personal har samt träna sin förmåga att utvärdera och dokumentera sitt arbete och resultat.

Undervisningen i kursen Vårdpedagogik och handledning ska behandla följande centrala innehåll:

 • Hur samtalssituationer påverkas av patienter och brukare, vårdpersonal och omgivningen.
 • Kunskap och kompetens inom vård och omsorg.
 • Handledningsprocessens olika delar: inventering, planering, genomförande och utvärdering.
 • Rollen som pedagog och handledare.
 • Innebörden av olika begrepp och teorier inom området pedagogik, kommunikation, handledning och samtalsmetodik. Olika former av handledning.
 • Pedagogiska metoder vid handledning.
 • Handledningsuppgifter, till exempel hjälp med motivationsarbete.
 • Lärande- och bedömningssamtal.
 • Kommunikationens betydelse för mötet mellan patienter och brukare och personal.
 • Avsikter med och utförande av kvalitetsarbete inom vård och omsorg.

Rekommenderad kurslitteratur (välj en av dessa böcker)

 1. Vårdpedagogik och handledning, Sara Eweson, Stina Zegarra Willquist, Gleerups Utbildning AB, 2017 ››
 2. Vårdpedagogik och handledning, Rune Johansson, Lars Skärgren, Liber, 2014 ››
 3. Vårdpedagogik och handledning, Agneta Blohm, Hannu Sparre . Sanoma Utbildning 2012 ››
  Finns även som ljudbok ››

Äldres hälsa och livskvalitet, GERÄLD0, 200 poäng

Äldres hälsa och livskvalitet (200 p)

Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen ålder till dess att hon dör. Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre. Ämnet gerontologi och geriatrik behandlar vård och omsorg om den äldre individen utifrån en helhetssyn.

Undervisningen i kursen Äldres hälsa och livskvalitet ska behandla följande centrala innehåll:

 • Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv.
 • Vanliga sjukdomar vid åldrande samt behandlingar och läkemedelsanvändning vid dessa sjukdomar.
 • Funktionsnedsättning och utvecklingsstörning vid åldrande.
 • Vård och omsorg i livets slutskede och palliativ vårdfilosofi.
 • Rehabilitering, funktionsbevarande omsorg och fysisk aktivitet för äldres välbefinnande.
 • Åldrande och sexualitet.
 • Den äldres estetiska och kulturella livsmiljö för sinnesstimulans och livskvalitet.
 • Kroppsnära omsorg samt munhälsa och fothälsa.
 • Äldres kost, näringsbehov och nutrition samt måltidsmiljö.
 • Livskvalitet – instrument och skattningsskalor.
 • Emotionell och social omsorg för meningsfull tillvaro och delaktighet i samhället.
 • Prevention och säkerhet, till exempel i fråga om fallolyckor.
 • Etiskt, pedagogiskt och empatiskt bemötande och förhållningssätt.
 • Samarbete med vårdtagare och anhöriga för delaktighet.
 • Kommunikation i svårare samtal och som pedagogiskt redskap.
 • Frivilligorganisationers arbete för äldre och deras närstående.

Rekommenderad kurslitteratur (välj en av dessa böcker)

 1. Äldres hälsa och livskvalitet, Margareta Skog, Margareta Grafström, Sanoma Utbildning, 2013 ››
  Finns även som ljudbok ››
 2. Äldres hälsa och livskvalitet, Eva-Lena Lindqvist, Gleerups Utbildning AB, 2016 ››