Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Välfärdsteknik inom vård och omsorg, 50 yh-poäng

Utbildningen vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet av att arbeta som undersköterska eller relevant yrkesområde (LSS) så som skötare, elevassistent habiliteringsassistent eller liknande.

Vård och omsorg blir allt mer digitaliserad och därmed ökar även behovet av kompetensutveckling av personal i Välfärdsteknik i vård och omsorg för att bedriva en kvalitetssäker vård och omsorg framöver. Ny teknik möjliggör nya arbetssätt samt utveckling av kvaliteten inom vård och omsorg samt ger bättre förutsättningar att använda resurserna mest effektivt.

Välfärdsteknik inom vård och omsorg, 50 yh-poäng

Omfattning: 50 yh-poäng
Studietakt: 75%
Utbildningstid: 13 veckor, 13 sep – 12 dec 2021
Studieorter: Linköping (inriktning äldreomsorg), Eskilstuna (inriktning funktionshinderområdet)
Ansökan: Ansökan öppen 17 maj – 8 augusti 2021
Kommande studiestart: 13 september 2021

Ladda ned PDF-infoblad

 

Ansökan Välfärdsteknik inom vård och omsorg - Eskilstuna (Funktionshinder) Ansökan Välfärdsteknik inom vård och omsorg - Linköping (Äldreomsorg)

 

Mål med utbildningen

Denna utbildning ger dig kompetenser för att kunna förhålla dig till välfärdsteknik inom vård och omsorg, utvärdera nya arbetssätt med välfärdsteknik i vård- och omsorgssituationer samt kunna välja lämpliga verktyg utifrån ett personcentrerat arbetssätt.

Utbildningens upplägg

Inledande träff

Utbildningen inleds med en introduktion där vi går igenom utbildningens mål samt övergripande utbildningsplanering. Vi går även igenom skolans rutiner, lärplattform och onlinemötesplattform som blir de huvudsakliga verktygen under studierna.

Distans

Utbildningen bedrivs på distans med vissa schemalagda webbaserade träffar där den studerande ges tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Upplägget är anpassat för att underlätta för yrkesverksamma att kunna delta i undervisningen.

Lärare

KUI har anställda lärare som ansvarar för den övergripande undervisningen, utöver det har vi inbjudna förläsare från arbetsliv och forskning som bidrar med kunskap och fördjupning utifrån sitt område.

Datorvana

Eftersom den största delen av utbildningen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera.

Kurser

Samspel människa, etik och samhälle ur ett välfärdstekniskt perspektiv, 10 yh-poäng

  • Fördjupade kunskaper om samspelet mellan människa och teknik ur ett dåtids-, samtids- och framtidsperspektiv.
  • Fördjupade kunskap om lagar, riktlinjer och etiska principer som reglerar välfärdsteknik inom vård och omsorg.
  • Ett fördjupat teoretiskt och etiskt perspektiv i en samhällskontext med välfärdsteknik som ett givet inslag i vård och omsorg i syfte att öka den enskildes självständighet och livskvalitet.

Välfärdsteknik inom vård och omsorg, 40 yh-poäng

  • Fördjupade kunskaper om och förståelse för hur välfärdsteknik kan användas för att öka tryggheten, självständigheten och delaktigheten för den enskilde inom vård och omsorg.
  • Färdigheter att använda och tillämpa välfärdsteknik för att öka trygghet, självständighet och delaktighet för den enskilde oavsett kulturell bakgrund genom att utgå från ett personcentrerat förhållningssätt.
  • Färdigheter att handleda och stödja den enskilde och kollegor i användandet av välfärdsteknik.
  • Kompetenser att utifrån ett personcentrerat förhållningssätt värdera och välja lämpliga verktyg i aktuell situation samt utveckla kompetens att analysera och kritiskt granska olika verktyg för välfärdsteknik.
  • Kunskaper om nya arbetssätt med välfärdsteknik samt utvecklar färdighet och kompetens att implementera och utvärdera de nya arbetssätten i vård och omsorgssituationer.

5 yh-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier

Behörighet

Detta är kravet för yrkeserfarenheten för inriktningen äldreomsorg:
1 år motsvarande 50% som undersköterska.

Detta är kravet för yrkeserfarenheten för inriktningen Funktionshinderområdet:
1 år motsvarande 50% inom yrkesområde (LSS) så som skötare, elevassistent habiliteringsassistent eller liknande.

Studiebidrag

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad via CSN.

Ansökan

Ansökan Välfärdsteknik inom vård och omsorg - Eskilstuna (Funktionshinder) Ansökan Välfärdsteknik inom vård och omsorg - Linköping (Äldreomsorg)

 

Urval

Urval kommer ske vid fler behöriga sökande än det finns studieplatser. Urvalsgrunden är relevant yrkeserfarenhet – ju längre yrkeserfarenhet ju mer meriterande.

Kontakta KUI Yrkeshögskola

08-522 506 80
yrkeshogskola@kui.se