Barnhälsovård

Barnhälsovård : att främja barns hälsa
Margaretha Magnusson, Margareta Blennow, Elisabet Hagelin
Häftad.
Liber, 2016-01-18.
ISBN: 9789147111862

I denna nya och omarbetade 6:e upplaga av Barnhälsovård redovisas aktuellforskning och nya rön inom modern barnhälsovård. Boken ger både en teoretisk och praktisk vägledning till det förebyggande arbetet med barn i 0–5-årsåldern. En viktig utgångspunkt har varit att skapa gynnsamma förutsättningar för den roll och funktion för barnhälsovården som rekommenderas i Socialstyrelsens publikation Vägledning för Barnhälsovård.

Läs mer
Barnhälsovård är en grundläggande lärobok i barnhälsovård för sjuksköterske- och läkarutbildningen. Den ger en heltäckande belysning av barnhälsovårdens arbete och utgör ett viktigt stöd för sjuksköterskor och läkare som arbetar på barnavårdscentralen.
Boken tar bland annat upp
– barns utveckling, tillväxt, näringsbehov och uppfödning
– vanliga hälsoproblem och deras behandling
– vaccinationer
– bedömning av barns hälsa
– barn med särskilt behov av stöd
– föräldrastöd
– barnhälsovårdens organisation och arbetssätt

Om författarna
Huvudredaktörer är Margaretha Magnusson, med. dr, barnsjuksköterska och vårdutvecklare, Elisabet Hagelin, med. dr, distriktssköterska och barnsjuksköterska, Claes Sundelin, tidigare barnhälsovårdsöverläkare och professor emeritus i socialpediatrik, samtliga knutna till Akademiska sjukhuset i Uppsala, Margareta Blennow, med. dr och barnhälsovårdsöverläkare vid Södersjukhuset i Stockholm.

Barnhälsovård
av Margaretha Magnusson, Elisabeth Hagelin, Claes Sundelin, Margareta Blennov

Kurs:

Barnhälsovård