Blickens ordning

blickens-ordning-bildsprak-och-estetiska-larprocesser-som-kulturform-och-kunskapsform

– bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och kunskapsform

Det huvudsakliga syftet med avhandlingen Blickens ordning är att undersöka och diskutera villkoren för visuella och estetiska lärprocesser som kunskapsområden och praktiker.

Den övergripande frågan handlar om vilka funktionen bild och visuell kultur får som kunskapsformer i förskolans lärprocesser och i skolelevers bildabeten samt hur dessa lärprocesser kan utforskas och utmanas. I arbetet används poststrukturalistiska metoder och teorier vars främsta mål är att syna värdehierarkier och dikotomier och vilken makt som dessa utövar i de pedagogiska och estetiska praktikerna. Det handlar om hur synen på kunskap, lärande och bildskapande reglerar vad som blir tillgängligt och tillåtet att göra i dessa praktiker.

I ett samhällsskede med en långtgående och avancerad målrationell styrningsrationalitet inom förskola och skola, liksom högre utbildning, diskuteras värdet av mål och lärprocesser som kan erbjudas med visuella kunskapsformer.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Blickens ordning
av Ulla Lind

Kurs:

Estetisk kommunikation 1