Palliativ vård

Författare: Margareta Widell
Språk: Svenska
Utgiven: 2015-12
ISBN: 9789152319291
Förlag: Sanoma Utbildning
Vikt: 680 gram
Lyssna på boken (mp3) ››

Palliativ vård beskriver hur man kan erbjuda svårt sjuka och deras närstående lindring och stöd under den sista tiden i livet. Boken redogör för den palliativa vårdens fyra hörnstenar: symtomlindring, kontinuitet och kommunikation inom vårdteamet samt mellan vårdteamet och patienten och dennes närstående, samarbete i ett mångprofessionellt arbetslag samt stöd till närstående under sjukdomen och efter dödsfallet.

De olika existentiella aspekter som ofta aktualiseras hos den döende och de närstående belyses också. Kommunikation, bemötande och etiskt förhållningssätt löper som en röd tråd genom boken.

Ur innehållet:
Symtomlindring, vid till exempel smärta, illamående och ångest, Etiska frågeställningar i samband med vård vid livets slutskede, Kriser, krisreaktioner och psykosocialt stöd, Kost och näringsbehov, omvårdnadsplanering, Dokumentation.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Palliativ vård
av Margareta Widell

Kurs:

Palliativ vård