Skapandets kraft: För kunskap och utveckling

Elisabeth Weissenrieder
Häftad
Runa Förlag, 2008
ISBN: 9789188298959

Boken beskriver skapandet och lekens stora betydelse som ”urämne” och förutsättning för allt skapande. De teoretiska diskussionerna följs av praktiska gestaltningar i skolans värld, från såväl vanliga klasser på låg- och mellanstadiet som från en liten undervisningsgrupp med barn i behov av särskilt stöd.

Den stora betydelse som relationen mellan lärare och elev har betonas. Ett nära samspel och en trygg kommunikation är en förutsättning för att eleverna ska kunna bearbeta och integrera kunskap på ett djupare plan. Här diskuteras Vygotskijs begrepp ”den närmaste utvecklingszonen” och jämförs med Winnicotts ”mellanområde”.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Skapandets kraft: För kunskap och utveckling
av Elisabeth Weissenrieder

Kurs:

Skapande verksamhet