Teknik i vård och omsorg

Författare: Monica Imborn, Britta Åsbrink
Språk: Svenska
Utgiven: 2016-01
ISBN: 9789152323526
Förlag: Sanoma Utbildning
Antal sidor: 112 Vikt: 310 gram

Teknik i vård och omsorg beskriver och ger exempel på olika former av tekniska hjälpmedel, teknisk utrustning och medicinska informationssystem som vård- och omsorgspersonal möter i sitt arbete. Den tekniska utvecklingen går fort och det är viktigt att personal får utbildning och kunskap om till exempel välfärdsteknik och e-hälsa.

Den ökade användningen av teknik och digitala tjänster inom vård och omsorg för med sig många fördelar, men den kan också medföra oro och väcka många frågor. Personalen har därför en viktig uppgift att stödja och instruera brukare och patienter i att använda tekniken. I boken ges konkreta och handfasta anvisningar som bidrar till att eleven kan ge god vård och omsorg i sin kommande yrkesutövning.

I boken beskrivs samspelet mellan människa, miljö och teknik. Berättelser ger eleven möjlighet att reflektera över hur det kan vara att leva med tekniska hjälpmedel samt över etiska dilemman som kan uppstå.

Ur innehållet
Kognitiva hjälpmedel, Hörsel- och synhjälpmedel, Trygghetslarm, Robotar, Digitala tjänster i hemtjänst, hemsjukvård samt i hälso- och sjukvård, Hjälpmedel vid förflyttning, Grundläggande gas- och elsäkerhet, Teknisk utrustning vid respiration, nutrition och diabetes samt vid provtagning.

Avsedd för
Vård- och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal och personliga assistenter samt Yrkeshögskolan.

Författare
Monica Imborn, lärare i vård och omsorg
Britta Åsbrink, leg. sjuksköterska, omvårdnadslärare

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Teknik i vård och omsorg
av Monica Imborn, Britta Åsbrink