GDPR – Personuppgiftspolicy

Information till dig som deltagare eller studerande inom vuxenutbildning för verksamheter som ingår i KompetensUtvecklingsInstitutet, AcadeMedia.

För besökare på kui.se

KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB använder cookies för att underlätta användningen av denna webbplats. Om du vill veta mer om vad cookies har för funktion eller om du vill ta reda på hur du kan ändra dina inställningar för cookies tittar du här. Genom att godkänna policyn så tillåter du oss att använda din cookieinformation i enlighet med vad som redovisas i Cookiepolicyn.


För deltagare på gymnasial vuxenutbildning (Komvux)

Inom AcadeMedias verksamheter används olika digitala tjänster. Dessa används för exempelvis administration, köhantering, bedömningar, kurs- och lektionsplaneringar men även som stöd direkt i det pedagogiska arbetet. Som en del av detta samlar vi in och lagrar personuppgifter om dig. Exempel på sådana personuppgifter är Namn, personnummer, adressuppgifter, epost, telefonnummer, kön, Vi registrerar även andra typer av personuppgifter i våra system, till exempel fotografering, pedagogiska planer, tidigare utbildningar, bedömningar och betyg. De flesta personuppgifter som vi behandlar har vi erhållit från dig som är registrerad. Andra källor som vi får uppgifter från är beställare/uppdragsgivare, som är ett företag eller organisation ex kommun, landsting eller arbetsgivare som ger oss namn, adress samt mailadress

Det är viktigt för både dig och oss att vi hanterar personuppgifter på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. Inom AcadeMedia har vi tagit fram riktlinjer för hur vi hanterar personuppgifter och hur vi arbetar med digitala tjänster. I nedanstående text följer kortfattad information om dina rättigheter och vårt arbete. Fullständig och detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du på trygg.academedia.se

Vårt ansvar och dina rättigheter

Vår hantering och lagring av personuppgifter sker enligt den så kallade dataskyddsförordningen, som gäller som lag i alla EU-länder från och med den 25 maj 2018. Vi behandlar personuppgifter inom vår vuxenutbildningsverksamhet för att vi ska kunna fullgöra uppgifter som följer av lag. I vissa fall ber vi dig om samtycke till att hantera dina personuppgifter, detta gäller framförallt innan publicering i sociala medier eller i vissa fall för marknadsföring. Du kan alltid återkalla samtycket. Vänd dig då till ditt dataskyddsombud, kontaktuppgifter för hen finns längre ner i detta dokument.

Dina rättigheter är naturligtvis mycket viktiga för oss. Du har rätt att begära ut registerutdrag för de personuppgifter vi behandlar om dig, vänd dig då till ditt dataskyddsombud med en skriftlig och undertecknad ansökan. Du kan även invända mot personuppgiftsbehandling, under vissa förutsättningar begära att dina personuppgifter flyttas (dataportabilitet) och/eller begära rättelse, begränsning eller radering av dina personuppgifter via ditt dataskyddsombud. Vi försöker alltid att svara och hjälpa dig i dessa frågor men du har även rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål om du anser att dina personuppgifter behandlats på ett felaktigt sätt.

Under din tid som elev/deltagare hos oss kan det hända att vi förändrar vår hantering av dina personuppgifter, därför finns alltid en uppdaterad version av denna information tillgängligt på trygg.academedia.se. Om det blir en väsentlig skillnad kommer du att bli personligen informerad.

Vi skyddar din integritet Din integritet ska alltid skyddas, samtidigt är vi måna om att erbjuda en så bra utbildning och insats som möjligt. Vissa personuppgifter om dig kommer vi därför att dela med dem som behöver känna till dessa uppgifter för att utföra sitt arbete inom vår organisation. Det kan handla om sådant som information om allergier eller beslut om anpassningar av undervisningen.

De i verksamheten som i normalfallet kommer i kontakt med dina personuppgifter, förutsatt att så krävs, är Vår Verksamhetschef, Affärsområdeschef/rektor, Bitr rektor, Lärare, Studie- och yrkesvägledare, Specialpedagog, Administratörer.

Vi förbättrar kontinuerligt våra rutiner och riktlinjer för att skydda våra system mot dataintrång, oavsiktlig förlust eller förstörelse. Vi hanterar alltid känsliga personuppgifter enligt de lagar och föreskrifter som finns, och med hög säkerhet.

Molntjänster

Vi använder oss bland annat av digitala tjänster som kallas molntjänster. Att använda molntjänster ger oss flera fördelar, bland andra

  • utökade möjligheter till samarbete
  • enkelt att dela med sig av sitt material, både inom utbildningen och med omvärlden
  • tillgång till tjänsterna oberoende av plats och tid

Molntjänster innebär att informationen lagras hos externa leverantörer och är tillgänglig för användaren över internet. Exempel på molntjänster som vi använder är Microsofts Office 365. Informationen tillhör fortfarande AcadeMedias verksamheter och vi styr över vem som kan få tillgång till den. För att garantera att personlig information inte sprids vidare har vi tecknat ett avtal med varje leverantör.

Vad händer när man slutar sin utbildning?

Om du vill behålla ditt material efter din utbildning måste du själv föra över det till ett privat konto eller egen lagringsplats. Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. Dina användarkonton inaktiveras normalt i samband med att du lämnar utbildningen och data raderas eller avidentifieras en tid efter detta. Det gäller även material som lagras hos våra leverantörer (inklusive molntjänster). Det finns dock uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att spara under längre tid än så, exempelvis viss administrativ information, till exempel betyg eller faktureringsunderlag. Sådan arkiveras och lagras efter utbildningens slut. På trygg.academedia.se hittar du detaljerad information om hur länge dina personuppgifter sparas.


För deltagare på Yrkeshögskolan (YH) 

Inom AcadeMedias verksamheter används olika digitala tjänster. Dessa används för exempelvis administration, köhantering, marknadsföring, bedömningar, kurs- och lektionsplaneringar men även som stöd direkt i det pedagogiska arbetet. Som en del av detta samlar vi in och lagrar personuppgifter om dig. Exempel på sådana personuppgifter är namn, personnummer och kontaktinformation. Vi registrerar även andra typer av personuppgifter i våra system, till exempel fotografier, bedömningar och betyg.

Det är viktigt för både dig och oss att vi hanterar personuppgifter på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. Inom AcadeMedia har vi tagit fram riktlinjer för hur vi hanterar personuppgifter och hur vi arbetar med digitala tjänster. I nedanstående text följer kortfattad information om dina rättigheter och vårt arbete. Fullständig och detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du på trygg.academedia.se 

Vårt ansvar och dina rättigheter

Vår hantering och lagring av personuppgifter sker enligt den så kallade dataskyddsförordningen, som gäller som lag i alla EU-länder från och med den 25 maj 2018. Vi behandlar personuppgifter inom vår vuxenutbildningsverksamhet för att vi ska kunna fullgöra uppgifter som följer av lag. I vissa fall ber vi dig om samtycke till att hantera dina personuppgifter, detta gäller framförallt innan publicering i sociala medier eller i vissa fall för marknadsföring. Du kan alltid återkalla samtycket. Vänd dig då till ditt dataskyddsombud, kontaktuppgifter för hen finns längre ner i detta dokument.

Dina rättigheter är naturligtvis mycket viktiga för oss. Du har rätt att begära ut registerutdrag för de personuppgifter vi behandlar om dig, vänd dig då till ditt dataskyddsombud med en skriftlig och undertecknad ansökan. Du kan även invända mot personuppgiftsbehandling, under vissa förutsättningar begära att dina personuppgifter flyttas (dataportabilitet) och/eller begära rättelse, begränsning eller radering av dina personuppgifter via ditt dataskyddsombud. Vi försöker alltid att svara och hjälpa dig i dessa frågor men du har även rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål om du anser att dina personuppgifter behandlats på ett felaktigt sätt.

Under din tid som studerande/deltagare hos oss kan det hända att vi förändrar vår hantering av dina personuppgifter, därför finns alltid en uppdaterad version av denna information tillgängligt på trygg.academedia.se. Om det blir en väsentlig skillnad kommer du att bli personligen informerad.

Vi skyddar din integritet Din integritet ska alltid skyddas, samtidigt är vi måna om att erbjuda en så bra utbildning och insats som möjligt. Vissa personuppgifter om dig kommer vi därför att dela med dem som behöver känna till dessa uppgifter för att utföra sitt arbete inom vår organisation. Det kan handla om sådant som information om allergier eller beslut om anpassningar av undervisningen.

De i verksamheten som i normalfallet kommer i kontakt med dina personuppgifter, förutsatt att så krävs, är vår personal på Administration och Ekonomiavdelning, våra Lärare/utbildare samt platschefer/rektorer.

Vi förbättrar kontinuerligt våra rutiner och riktlinjer för att skydda våra system mot dataintrång, oavsiktlig förlust eller förstörelse. Vi hanterar alltid känsliga personuppgifter enligt de lagar och föreskrifter som finns, och med hög säkerhet.

Molntjänster

Vi använder oss bland annat av digitala tjänster som kallas molntjänster. Att använda molntjänster ger oss flera fördelar, bland andra

  • utökade möjligheter till samarbete
  • enkelt att dela med sig av sitt material, både inom utbildningen och med omvärlden
  • tillgång till tjänsterna oberoende av plats och tid

Molntjänster innebär att informationen lagras hos externa leverantörer och är tillgänglig för användaren över internet. Exempel på molntjänster som vi använder är Microsofts Office 365. Informationen tillhör fortfarande AcadeMedias verksamheter och vi styr över vem som kan få tillgång till den. För att garantera att personlig information inte sprids vidare har vi tecknat ett avtal med varje leverantör.

Vad händer när man slutar sin utbildning?

Om du vill behålla ditt material efter din utbildning måste du själv föra över det till ett privat konto eller egen lagringsplats. Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. Dina användarkonton inaktiveras normalt i samband med att du lämnar utbildningen och data raderas eller avidentifieras en tid efter detta. Det gäller även material som lagras hos våra leverantörer (inklusive molntjänster). Det finns dock uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att spara under längre tid än så, exempelvis viss administrativ information, till exempel betyg eller faktureringsunderlag. Sådan arkiveras och lagras efter utbildningens slut. På trygg.academedia.se hittar du detaljerad information om hur länge dina personuppgifter sparas.


För deltagare på företagsutbildningar

Inom AcadeMedias verksamheter används olika digitala tjänster. Dessa används för exempelvis För att kunna administrera anmälan och registrera deltagare vid anmälan till en av våra utbildningar eller konferenser. För att ge förslag på föreläsare och utställare som mot bakgrund av befattning skulle passa mottagaren. För att kunna kommunicera med deltagare inför och under en utbildning eller konferenser t.ex. för att bekräfta deltagande och skicka information. För att kunna skicka marknadsundersökningar efter att deltagare medverkat vid en av våra utbildningar eller konferenser i syfte att få feedback på utbildningen. För att skicka nyhetsbrev eller annan information om den utbildning eller konferens deltagare medverkat på samt liknande utbildningar och konferenser som vi tror att mottagare kan vara intresserad av. För att informera om vår verksamhet på vår hemsida, i tryckta produkter och i sociala medier kan vi komma att dela bilder och filmer där du kan synas delta vid en av våra konferenser. För att kunna skicka en faktura för deltagande via post eller e-post.

För att följa bokföringslagstiftning behandlar vi historik om gjorda betalningar och transaktioner som utgör bokföringsmaterial, För att administrera och återkoppla vid förfrågan till oss via mail eller formulär på webbsidan. För att kunna administrera intresseanmälan en prenumeration till våra nyhetsbrev. De flesta personuppgifter som vi behandlar har vi erhållit från dig som är registrerad. Andra källor som vi får uppgifter från publik hemsida som ger oss namn, adress samt mailadress

Det är viktigt för både dig och oss att vi hanterar personuppgifter på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. Inom AcadeMedia har vi tagit fram riktlinjer för hur vi hanterar personuppgifter och hur vi arbetar med digitala tjänster. I nedanstående text följer kortfattad information om dina rättigheter och vårt arbete. Fullständig och detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du på trygg.academedia.se 

Vårt ansvar och dina rättigheter

Vår hantering och lagring av personuppgifter sker enligt den så kallade dataskyddsförordningen, som gäller som lag i alla EU-länder från och med den 25 maj 2018. Vi behandlar personuppgifter inom vår vuxenutbildningsverksamhet för att vi ska kunna fullgöra uppgifter som följer av lag. I vissa fall ber vi dig om samtycke till att hantera dina personuppgifter, detta gäller framförallt innan publicering i sociala medier eller i vissa fall för marknadsföring. Du kan alltid återkalla samtycket. Vänd dig då till ditt dataskyddsombud, kontaktuppgifter för hen finns längre ner i detta dokument.

Dina rättigheter är naturligtvis mycket viktiga för oss. Du har rätt att begära ut registerutdrag för de personuppgifter vi behandlar om dig, vänd dig då till ditt dataskyddsombud med en skriftlig och undertecknad ansökan. Du kan även invända mot personuppgiftsbehandling, under vissa förutsättningar begära att dina personuppgifter flyttas (dataportabilitet) och/eller begära rättelse, begränsning eller radering av dina personuppgifter via ditt dataskyddsombud. Vi försöker alltid att svara och hjälpa dig i dessa frågor men du har även rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål om du anser att dina personuppgifter behandlats på ett felaktigt sätt.

Under din tid som deltagare hos oss kan det hända att vi förändrar vår hantering av dina personuppgifter, därför finns alltid en uppdaterad version av denna information tillgängligt på trygg.academedia.se. Om det blir en väsentlig skillnad kommer du att bli personligen informerad.

Vi skyddar din integritet Din integritet ska alltid skyddas, samtidigt är vi måna om att erbjuda en så bra utbildning och insats som möjligt. Vissa personuppgifter om dig kommer vi därför att dela med dem som behöver känna till dessa uppgifter för att utföra sitt arbete inom vår organisation. Det kan handla om sådant som information om allergier eller beslut om anpassningar av undervisningen.

De i verksamheten som i normalfallet kommer i kontakt med dina personuppgifter, förutsatt att så krävs, är Vår Affärsområdeschef, kundansvarig, projektledare, administratör

Vi förbättrar kontinuerligt våra rutiner och riktlinjer för att skydda våra system mot dataintrång, oavsiktlig förlust eller förstörelse. Vi hanterar alltid känsliga personuppgifter enligt de lagar och föreskrifter som finns, och med hög säkerhet.

Molntjänster

Vi använder oss bland annat av digitala tjänster som kallas molntjänster. Att använda molntjänster ger oss flera fördelar, bland andra

  • utökade möjligheter till samarbete
  • enkelt att dela med sig av sitt material, både inom utbildningen och med omvärlden
  • tillgång till tjänsterna oberoende av plats och tid

Molntjänster innebär att informationen lagras hos externa leverantörer och är tillgänglig för användaren över internet. Exempel på molntjänster som vi använder är Microsofts Office 365. Informationen tillhör fortfarande AcadeMedias verksamheter och vi styr över vem som kan få tillgång till den. För att garantera att personlig information inte sprids vidare har vi tecknat ett avtal med varje leverantör.

Vad händer när man slutat sin kurs/utbildning?

Så länge personen är viktig för oss i och med vår yrkesmässiga relation så kommer vi att spara uppgifterna. Vi genomför kontinuerligt rensningar för att hålla vår databas aktuell och om det kommer till vår kännedom att någons önskemål att arbetsuppgifter ändrats eller om ngn bytt arbetsgivare så kommer detta raderas. Man kan även själv välja att när som helst avregistrera sig från nyhetsbrev eller kontakta oss för att bli raderad. Det gäller även material som lagras hos våra leverantörer (inklusive molntjänster). Det finns dock uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att spara under längre tid än så, exempelvis viss administrativ information, till exempel betyg eller faktureringsunderlag. Sådan arkiveras och lagras efter kursen/utbildningens slut. På trygg.academedia.se hittar du detaljerad information om hur länge dina personuppgifter sparas.

Detaljerad beskrivning kring hantering av personuppgifter för KUI företagsutbildning ››


Vill du veta mer? 

Om du har frågor kring vår behandling av dina uppgifter är du välkommen att ta kontakt med i första hand din utbildningsanordnare. Du kan även ta kontakt med KompetensUtvecklingsInstitutets dataskyddsombud på dataskyddsombud@kui.se

Om du inte tycker att du får ett bra svar på dina frågor kan du alltid kontakta AcadeMedia på info@academedia.se så hjälper vi dig.

Personuppgiftsansvarig:
KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB
Organisationsnummer: 556355-7395
Adress: Tanneforsgatan 8, 582 24 Linköping
Dataskyddsombud Axel Matson: dataskyddsombud@kui.se