GDPR – Personuppgiftspolicy

Information till dig som deltagare eller studerande inom vuxenutbildning för verksamheter som ingår i KompetensUtvecklingsInstitutet, AcadeMedia.

Inom AcadeMedias verksamheter används olika digitala tjänster. Dessa används för exempelvis administration, köhantering, marknadsföring, bedömningar, kurs- och lektionsplaneringar men även som stöd direkt i det pedagogiska arbetet. Som en del av detta samlar vi in och lagrar personuppgifter om dig. Exempel på sådana personuppgifter är namn, personnummer och kontaktinformation. Vi registrerar även andra typer av personuppgifter i våra system, till exempel fotografier, bedömningar och betyg.

Det är viktigt för både dig och oss att vi hanterar personuppgifter på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. Inom AcadeMedia har vi tagit fram riktlinjer för hur vi hanterar personuppgifter och hur vi arbetar med digitala tjänster. I nedanstående text följer kortfattad information om dina rättigheter och vårt arbete. Fullständig och detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du på https://trygg.academedia.se

Vårt ansvar och dina rättigheter

Vår hantering och lagring av personuppgifter sker enligt den så kallade dataskyddsförordningen, som gäller som lag i alla EU-länder från och med den 25 maj 2018. Vi behandlar personuppgifter inom vår vuxenutbildningsverksamhet för att vi ska kunna fullgöra uppgifter som följer av lag. I vissa fall ber vi dig om samtycke till att hantera dina personuppgifter, detta gäller framförallt innan publicering i sociala medier eller i vissa fall för marknadsföring. Du kan alltid återkalla samtycket. Vänd dig då till ditt dataskyddsombud, kontaktuppgifter för hen finns längre ner i detta dokument.

Dina rättigheter är naturligtvis mycket viktiga för oss. Du har rätt att begära ut registerutdrag för de personuppgifter vi behandlar om dig, vänd dig då till ditt dataskyddsombud med en skriftlig och undertecknad ansökan. Du kan även invända mot personuppgiftsbehandling, under vissa förutsättningar begära att dina personuppgifter flyttas (dataportabilitet) och/eller begära rättelse, begränsning eller radering av dina personuppgifter via ditt dataskyddsombud. Vi försöker alltid att svara och hjälpa dig i dessa frågor men du har även rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål om du anser att dina personuppgifter behandlats på ett felaktigt sätt.

Under din tid som elev/deltagare hos oss kan det hända att vi förändrar vår hantering av dina personuppgifter, därför finns alltid en uppdaterad version av denna information tillgängligt på trygg.academedia.se. Om det blir en väsentlig skillnad kommer du att bli personligen informerad.

Personuppgiftsansvarig:
KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB
Organisationsnummer: 556355-7395
Adress: Tanneforsgatan 8, 582 24 Linköping
Dataskyddsombud: dataskyddsombud@kui.se

Vi skyddar din integritet Din integritet ska alltid skyddas, samtidigt är vi måna om att erbjuda en så bra utbildning och insats som möjligt. Vissa personuppgifter om dig kommer vi därför att dela med dem som behöver känna till dessa uppgifter för att utföra sitt arbete inom vår organisation. Det kan handla om sådant som information om allergier eller beslut om anpassningar av undervisningen.

De i verksamheten som i normalfallet kommer i kontakt med dina personuppgifter, förutsatt att så krävs, är vår personal på Administration och Ekonomiavdelning, våra Lärare/utbildare samt platschefer/rektorer.

Vi förbättrar kontinuerligt våra rutiner och riktlinjer för att skydda våra system mot dataintrång, oavsiktlig förlust eller förstörelse. Vi hanterar alltid känsliga personuppgifter enligt de lagar och föreskrifter som finns, och med hög säkerhet.

Molntjänster

Vi använder oss bland annat av digitala tjänster som kallas molntjänster. Att använda molntjänster ger oss flera fördelar, bland andra

  • utökade möjligheter till samarbete
  • enkelt att dela med sig av sitt material, både inom utbildningen och med omvärlden
  • tillgång till tjänsterna oberoende av plats och tid

Molntjänster innebär att informationen lagras hos externa leverantörer och är tillgänglig för användaren över internet. Exempel på molntjänster som vi använder är Microsofts Office 365. Informationen tillhör fortfarande AcadeMedias verksamheter och vi styr över vem som kan få tillgång till den. För att garantera att personlig information inte sprids vidare har vi tecknat ett avtal med varje leverantör.

Vad händer när man slutar sin utbildning?

Om du vill behålla ditt material efter din utbildning måste du själv föra över det till ett privat konto eller egen lagringsplats. Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. Dina användarkonton inaktiveras normalt i samband med att du lämnar utbildningen och data raderas eller avidentifieras en tid efter detta. Det gäller även material som lagras hos våra leverantörer (inklusive molntjänster). Det finns dock uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att spara under längre tid än så, exempelvis viss administrativ information, till exempel betyg eller faktureringsunderlag. Sådan arkiveras och lagras efter utbildningens slut. På trygg.academedia.se hittar du detaljerad information om hur länge dina personuppgifter sparas.

Vill du veta mer?

Om du har frågor kring vår behandling av dina uppgifter är du välkommen att ta kontakt med i första hand din utbildningsanordnare. Du kan även ta kontakt med ditt dataskyddsombud på dataskyddsombud@kui.se

Om du inte tycker att du får ett bra svar på dina frågor kan du alltid kontakta AcadeMedia på info@academedia.se så hjälper vi dig.


För besökare på kui.se


Cookies

KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB använder cookies för att underlätta användningen av denna webbplats. Om du vill veta mer om vad cookies har för funktion eller om du vill ta reda på hur du kan ändra dina inställningar för cookies tittar du här. Genom att godkänna policyn så tillåter du oss att använda din cookieinformation i enlighet med vad som redovisas i Cookiepolicyn.


För intressenter – Komvux och Yrkeshögskola

I samband med att du gör en intresseanmälan hos oss och godkänner att vi har kvar dina uppgifter så hamnar dina personuppgifter i ett digitalt verktyg. Från det verktyget kan vi sända information om t ex aktuella studiestarter, sökdatum, utbildningar och andra nyheter som händer hos oss.

Detta är texten som man godkänner i samband med en intresseanmälan: “Om jag väljer att kryssa i rutan så samtycker jag till att informationen jag lämnar kommer att behandlas av KompetensUtvecklingsInstitutet i Sverige AB och kan komma att användas för att kontakta mig för att påminna om ex. aktuella studiestarter, sökdatum och utbildningar. Du kan enkelt avregistrera dig i dessa utskick om du inte längre vill ha information från oss genom att klicka på en länk i mejlet. Dina uppgifter kommer att sparas tills du väljer att avregistrera dig. För mer information eller för att ändra dina uppgifter, kontakta: dataskyddsombud@kui.se

KompetensUtvecklingsInstitutet i Sverige AB värnar om din integritet och den personuppgiftsbehandling som sker är från och med i maj i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Dina personuppgifter blir aldrig inaktuella hos oss eftersom att man kan läsa våra utbildningar under hela livet –  livslångt lärande. Du kan själv välja att när som helst avregistrera dig från nyhetsbrev eller kontakta oss för att bli raderad.

Din data sparas på ett säkert sätt hos oss och vi delar inte med oss av den till någon utanför vår organisation (dvs till någon tredje part).Du kan kontakta oss via dataskyddsombud@kui.se för att få dina uppgifter raderade eller ändrade.


För intressenter – Företagsutbildning

I samband med att du gör en förfrågan, intresseanmälan eller prenumerationanmälan hos oss och godkänner att vi har kvar dina uppgifter så hamnar dina personuppgifter i ett digitalt verktyg. Från det verktyget kan vi sända information om t ex kommande utbildningar, konferenser och nyheter inom ditt yrkesområde.

Detta är texten som man godkänner i samband med en intresseanmälan: “Om jag väljer att kryssa i rutan så samtycker jag till att informationen jag lämnar kommer att behandlas av KompetensUtvecklingsInstitutet i Sverige AB och kan komma att användas för att kontakta mig om ex. aktuella utbildningar och konferenser inom mitt yrkesområde. Du kan enkelt avregistrera dig i dessa utskick om du inte längre vill ha information från oss genom att klicka på en länk i mejlet. Dina uppgifter kommer att sparas tills du väljer att avregistrera dig. För mer information eller för att ändra dina uppgifter, kontakta: dataskyddsombud@kui.se

KompetensUtvecklingsInstitutet i Sverige AB värnar om din integritet och den personuppgiftsbehandling som sker är från och med i maj i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Så länge du är en viktig person för oss i och med vår yrkesmässiga relation så kommer vi att spara dina uppgifter. Vi genomför kontinuerligt rensningar för att hålla vår databas aktuell och om det kommer till vår kännedom att dina arbetsuppgifter ändrats eller om du bytt arbetsgivare så kommer du raderas. Du kan själv välja att när som helst avregistrera dig från nyhetsbrev eller kontakta oss för att bli raderad.

Din data sparas på ett säkert sätt hos oss och vi delar inte med oss av den till någon utanför vår organisation (dvs till någon tredje part).Du kan kontakta oss via dataskyddsombud@kui.se för att få dina uppgifter raderade eller ändrade.

Detaljerad beskrivning kring hantering av personuppgifter för KUI företagsutbildning ››