Utbildningsföretagen Almega

KompetensUtvecklingsInstitutet är auktoriserade av utbildningsföretagen Almega – en garanti för god kvalitet

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) har blivit godkända enligt Utbildningsföretagen Almega. Det betyder att vi uppfyller de högt ställa krav som Utbildningsföretagen ställer på sina medlemmar för att erhålla kvalitetsauktorisation. Almega Utbildningsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling.

Kvalitetsauktorisation

Utbildningsföretagen är den enda branschorganisationen som auktoriserar svenska utbildningsföretag. Auktorisationen är en garanti för god kvalitet inom vuxenutbildningen. Den gör det lättare för utbildningsköpare och deltagare att värdera de tjänster som erbjuds.

Syftet med Utbildningsföretagens auktorisation är i korthet att påverka och höja kvaliteten i branschen. Kunderna vet genom auktorisationen att de företag som de anlitar är seriösa och håller god kvalitet, att man har rutiner för kvalitetssäkring och rutiner för åtgärder i de fall klagomål ändå uppstår.

Den som anlitar tjänster av ett auktoriserat utbildningsföretag har en trygghet i att Utbildningsföretagen har granskat företaget.


8 kvalitetskriterier

  1. Kompetensbehov. Utbildnings­företaget har god kunskap om de kompetensbehov som finns inom de yrken och yrkesroller som man erbjuder utbildningar inom.
  2. Relevanta utbildningar. Utbildnings­företaget säkerställer arbetsmarknadsrelevans i sina utbildningar.
  3. Struktur. Utbildnings­företagets organisation och resurser ger deltagarna förutsättningar att nå sina mål med utbildningen.
  4. Pedagogik. Utbildnings­företagets pedagogik ger deltagarna förutsättningar att nå sina mål med utbildningen.
  5. Personell kompetens. Utbildnings­företaget säkerställer att de personer som anlitas i utbildningen för undervisning eller handledning har rätt kompetens.
  6. Metod­utveckling. Utbildnings­företaget arbetar kontinuerligt med och tar ansvar för metod­utveckling i utbildningarna.
  7. Resultatuppföljning. Utbildnings­företaget följer upp och redovisar utbildningarnas resultat.
  8. Systematiskt kvalitetsarbete. Utbildnings­företaget har ett välfungerande system för kvalitetsarbete vilket syftar till att oavsett pedagogisk plattform eller tjänst säkerställa ett systematiskt arbetssätt för att tillgodose kundens och andra intressenters krav och förväntningar.

För vart och ett av kvalitetskriterierna ovan skall utbildnings­företaget utförligt kunna beskriva hur man arbetar och bifoga dokument och rutiner man stödjer sig på. Dokumenten skall vara signerade och datum anges för när rutinen/beskrivningen gäller från.


Läs mer om branschorganisationen Almega – Utbildningsföretagen här